San Mateo 4

1Tyicuan ta Tatyi Ii Nyoo chinyaca̱ chi ra Jesús noo chiqui ndɨɨ, tacuhva nducu nyehe cuihna chi ra. 2Ña chachi̱ ra uvi xico quɨvɨ ta uvi xico ñuu. Ta yaha̱ cuan ta chaa̱ soco chi ra. 3Tyicuan ta tuhva̱ cuihna chi ra, vatyi cuñí ra nducu nyehe ra chi ra. Ta catyí ra chi ra: ―Tatu ndicha cha Sehe Nyoo cuví chuun, sa̱nanduvi pan yuu ihya ―catyí cuihna chi ra Jesús. 4Soco ra Jesús nacaha̱n ra ta catyí ra: ―Tuhun Nyoo catyí chi tyehe caa: “Ñima chihin cha cachi ri ñáyɨvɨ ta conyito ñu. Conyito tucu añima ñu chihin tuhun cahán Nyoo” ―catyí ra Jesús chi cuihna cuan. 5Tyicuan ta chinyaca̱ cuihna cuan chi ra Jesús nya ñuu Jerusalén. Ta sandaa̱ cuan chi ra xiñi vehe ñuhu cahnu cuan. 6Ta catyí cuan chi ra: ―Tatu ndicha cha Sehe Nyoo cuvún, sa̱ndupehla nyacua nya nu sucun ihya ta nyacua nya nu ñuhú. Vatyi nyaá nu catyí chi nu tutu Nyoo tyehe caa: “Nyoo cusaquichi ra ángel, quichi saha cuenda chuun. Cunaquehen ra chuun chihin ndaha ra ta ma cuhva ra cha taxin chahun chihin yuu” ―catyí cuihna cuan chi ra. 7Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Soco catyí tucu chi nu tutu Nyoo tyehe caa: “Ma nducu nyehun chi Sutu Mañi yo Nyoo” ―catyí ra Jesús chi cuihna. 8Tyicuan ta chinyaca̱ tucu cuihna cuan chi ra noo yucu sucun. Ta sañaha̱ cuan tandɨhɨ cha cahnu cuví nu nyacá ñaha rey ta ra cuví tyiño chi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 9Ta catyí cuihna cuan chi ra tyehe caa: ―Yuhu cuhve tandɨhɨ maa ihya chuun, tatu yoho ta cuɨñɨ chɨtun nui ta sacahnun chii ―catyí cuan chi ra. 10Tyicuan ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra chi cuihna cuan: ―Ca̱nyaha chuun nui, yoho cuihna. Vatyi tuhun cahán Nyoo nyaá chi nu tutu ta catyí chi tyehe caa: “Noo ri chi maa Nyoo sa̱cahnu yo. Ta ɨɨn ri chi maa ra qui̱chaha yo.” 11Tyicuan ta cuahan cuihna cuan, ta ndoo̱ ra Jesús, ta chaa̱ coyo ángel ta tyinyee̱ ra chi ra. 12Quɨvɨ cha chito̱ ra Jesús vatyi ra Juan ñohó ra vehe caa, cuahan ra nya Galilea. 13Soco ña ndoo̱ ra ñuu Nazaret, nu chahnu̱ ra. Cuahan ra cua coo ra nya ñuu Capernaum, noo ñuu cha nyaá yatyin ri yuhu miñi, cha nyaá yatyin ñuhú cuenda ra Zabulón chihin ñuhú ra Neftalí. 14Tyehe caa cuvi̱ tacuhva chino cava tuhun cha tyaa̱ ra Isaías nu tutu Nyoo ta cha naha. Catyí chi tyehe caa: 15Ñuhú ra Zabulón ta ñuhú ra Neftalí cha nyaá yuhu miñi inga chiyo yuvi cahnu Jordán, cha cuví Galilea nu iyó ñu ñima ñu Israel cuví. 16Chinyicu̱ añima ñu nu ñaa iñi vatyi chinyaca̱ ñaha ra ña vaha chi ñu chihin tuhun chihi, soco sandundichín ñuhu̱ Sutu Mañi yo añima ñu nu nyicú ñu, catyí ra Isaías. 17Nyacua nya quɨvɨ cuan, ta quichaha cahan ra Jesús tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ, ta catyí ra chi ñu: ―Ndu̱ uvi iñi ndo cuatyi ndo vatyi yatyin ri nyaá Nyoo ra cua cunyaca ñaha añima ndo ―catyí ra Jesús chi ñáyɨvɨ. 18Ra Jesús chicá noo ra yuhu miñi cha nañí Tyañuhu Galilea cuan. Ta nanyehe̱ ra chi uvi tahan ra chihin yañi ra, ra Simón cha nañí tucu Pedro, ta ra Andrés. Ra catɨɨ́n tiyaca cacuví ra. Ta cacañí ra yuhva ra nu ndutya. 19Tyicuan ta quichaha̱ catyi ra Jesús chi nɨnduvi ra tyehe caa: ―Cu̱nyicon ndo chii. Ta yuhu cusacuvi vatyi tari ñihí ndo tiyaca, tyicuan caa cuñihi ndo anima ñáyɨvɨ (ta cutava ndo chi ñu nu quiñi caa na quɨhvɨ ñu cuenda Nyoo) ―catyí ra Jesús chi ra. 20Caa cuhva ri cuan casandoo̱ ra yuhva ra ta cuahan coyo ra chihin ra Jesús. 21Chiin ri ca chica̱ ra Jesús ityi nuu ca ta nanyehe̱ ra chi uvi ca ra chihin yañi ra, ra Jacobo ta ra Juan. Sehe ra Zebedeo cacuví chi ra. Canyicú ra chichi noo canoa chihin sutu ra canaquicú ra yuhva ra. Ta cana̱ ra Jesús chi ra. 22Ta caa cuhva ri cuan casandoo̱ ra canoa cuan ta chi sutu ra, ta cuahan coyo ra chihin ra. 23Cuahan ra Jesús chicá noo ra tandɨhɨ ñuu cha nyicú Galilea sañahá ra chichi vehe ñuhu tahan tahan ñuu. Cahán ra tuhun vaha yoso caa nyacá ñaha Nyoo añima yo. Ta sanduvaha̱ ra chi ñu cuhví chihin tandɨhɨ ri nuu cuehe cha iyó chi ñu. 24Cachitó tandɨhɨ ñáyɨvɨ ñuu cha nyicú Siria tuhun ra Jesús. Ta quichi̱ nyaca ñu tandɨhɨ ñu cuhví chi ra: tandɨhɨ ñu sɨɨn sɨɨn cuehe tahán. Ta suhva ñu yɨhɨ́ tatyi ña vaha chi ñu. Ta yɨhɨ́ ñu, yɨhɨ́ cuehe chihi tañi chi ñu. Ta yɨhɨ́ ñu ña cuví nacanda ñu. Ta ra Jesús sanduvaha̱ ra chi tandɨhɨ ñu. 25Cuaha xaan ñáyɨvɨ nyicón chi ra Jesús: ñáyɨvɨ iyó ñuu cha nyicú Galilea, ñáyɨvɨ iyó ndɨ uchi ñuu Decápolis, ñáyɨvɨ iyó ñuu cha nyicú Judea, ta ñáyɨvɨ iyó inga chiyo yuvi cahnu Jordán ñandɨhɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\