San Mateo 6

1’Sa̱ha ndo cuenda ta ma cuyaa ndo ñáá tumañi iñi sacuvi ndo chi ñáyɨvɨ. Vatyi tatu cuyaa ndo nuu ñáyɨvɨ, ñahri cuñihi ndo nuu Sutu yo ra nyaá andɨvɨ. 2Cuhva cha sahá ndo tumañi iñi, ma sacoto ndo chi inga ñáyɨvɨ vatyi sahá ndo tumañi iñi. Ma sacuvi ndo tari sacuví ra sahá tyi vaha ta chicá noo ra nuyahvi ta chichi vehe ñuhu. Sahá ra tumañi iñi tacuhva na catyi ñáyɨvɨ vatyi vaha xaan ñáyɨvɨ cuví ra. Soco yucuan ri ñihí ra cuan ta ñahri ca cuñihi ra nuu Nyoo. 3Soco nya quɨvɨ sahá ndo tumañi iñi chi ñu ndahvi, ma sacoto ndo ni chi ra tahan cahnu ndo. 4Xehe ri sa̱cuvi ndo, tacuhva cha ma coto ñáyɨvɨ. Tyicuan ta Sutu yo Nyoo nyehe ra cha sacuvi ndo tyicuan caa. Ta cuaha ca cha vaha cucuhva ra chi ndo. 5’Ta cuhva cha chicán tahvi ndo chi Nyoo, ma cacan tahvi ndo tari cuhva sacuví ñu savahá chii. Vatyi ñu cuan tahán iñi ñu cacan tahvi ñu chi Nyoo nu tuvi ñáyɨvɨ, tacuhva catyi ñáyɨvɨ vatyi vaha xaan ñáyɨvɨ cuví ñu, vaha xaan chinó iñi ñu chi Nyoo. Soco catyí chi ndo cha ndicha vatyi ñahri ca cuñihi ñu nuu Nyoo. Vatyi ñima cha ndicha sacuví ñu. 6Soco nyoho ñáá quɨvɨ cacan tahvi ndo chi Nyoo, ma cacan tahvi ndo tacuhva nyehe ri ñáyɨvɨ chi ndo. Soco quɨ̱hvɨ ndo chichi vehe ndo ta na̱casɨ ndo yuvehe ta ca̱can tahvi ndo chihin tandɨhɨ añima ndo. Ta noo tuhun ri maa Nyoo Sutu yo nyehe ra cha sacuvi ndo tyicuan caa vatyi nuu maa ra chicán tahvi ndo, ta ñima nuu ñáyɨvɨ. Ta cuaha ca cha vaha cucuhva ra chi ndo. 7’Cuhva cha cahán ndo chihin Nyoo ñima susuri tuhun cha ñima ri tuhun ca̱han ndo. Vatyi tyicuan caa sacuví ñu cha ñahri tuhun Nyoo caá añima. Cuñí maa ñu vatyi tyicuan caa ta cuɨñɨ Nyoo cha cahán ñu. Vatyi cuaha xaan chaha cahán ñu susuri maa tuhun cuan. 8Ma sacuvi ndo tyicuan caa. Vatyi Nyoo cha chitó ra ñáá cha chiñuhú chi ndo, cha nɨ ri ca cha cumañi ca cacan ndo chi ra. 9Yucuan chaha nyoho, tatu cua cacan tahvi ndo chi Nyoo, tyehe caa ca̱tyi ndo: Sutu Mañi yuhu, yoho cha nyaún andɨvɨ. Sacahnú xaan ndi chuun. 10Na quichi quɨvɨ cha nyaca ñahun ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, tari nyacá ñahun andɨvɨ. Na sacuvi ñáyɨvɨ ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ tandɨhɨ cuhva cuñí maun, tari cuhva cuví gloria. 11Cu̱hva cha cachi ndi tacuhva cha yaha ndi noo noo quɨvɨ. 12Sa̱ha tucahnu iñi chi ndi ñáá ndɨhɨ cha ña vaha nyacuvi̱ ndi, tari maa ndi sahá ndi tɨcahnu iñi chi ñu satasɨ́ iñi chi ndi. 13Ma cuhvon cha nducu nyehe ra ña vaha chi ndi, tacuhva ma sacuvi ndi cuatyi nuun. Soco maun cuví ra sacacú chi ndi ndaha ra ña vaha. Vatyi maun cuví ra nyacá ñaha tandɨhɨ. Ta maun cuaha xaan ca tunyee iñi iyó chuun. Ta tahán chi vatyi sacahnu tandɨhɨ ñáyɨvɨ chuun tyicuan ri maa. Ta na cuvi chi tyicuan caa. Tyicuan caa cuhva tahán chi cacan tahvi ndo chi Nyoo. 14’Vatyi tatu nyoho ta sahá ndo tɨcahnu iñi chi ñu nyacuví cha ña vaha chihin ndo, tyicuan caa ta Sutu yo ra nyaá andɨvɨ, cusaha ra tɨcahnu iñi chi maa ndo. 15Vatyi tatu ma saha ndo tɨcahnu iñi chi ñu nyacuví cha ña vaha chihin ndo, tyicuan caa tucu Sutu yo, ma saha ra tɨcahnu iñi cuatyi maa ndo ―catyí ra Jesús. 16Ta catyí tucu ra Jesús chi ñu chicá noo chihin ra: ―Quɨvɨ cha ña chachí ndo ta nanducú ndo chi Nyoo, ma cuihya nyehe ndo, tari ñu savahá chii. Vatyi cuñí ñu cha coto ñáyɨvɨ vatyi ña chachí ñu ta nanducú ñu chi Nyoo. Soco catyí chi ndo vatyi yucuan ri ñihi ñu. Ñahri ca cuñihi ñu nuu Nyoo. 17Soco tatu nya quɨvɨ ña chachí ndo ta nanducú ndo chi Nyoo, na̱catya ndo nuu ndo. Ta na̱cuaca ndo cuca xiñi ndo, 18tacuhva vatyi ma tuvi iñi ñáyɨvɨ vatyi ña chachí ndo ta nanducú ndo chi Nyoo. Tyicuan ta noo tuhun maa Nyoo nyehe ra cha sacuví ndo cha xehe ri cuan. Ta cuaha ca cha vaha cua cuhva ra chi ndo chihin nuu ñáyɨvɨ. 19’Ma sacaya ndo cha tyayɨɨ ihya ñayɨvɨ̱. Vatyi coto tɨvɨ cha tyayɨɨ cuan. O cuví tucu quɨhvɨ ra suhu, ta suhu ra tandɨhɨ cha tyayɨɨ ndo. 20Vaha taxin ca sa̱caya ndo cha vaha chi ndo nu nyaá Nyoo gloria. Vatyi nuu Nyoo ña ndɨhɨ cha vaha cuan. Vatyi nɨ ri ra suhu, nɨ quɨtɨ, yori cha satɨvɨ iyó yucuan. 21Ta catyí chi ndo vatyi nu nyaá cha tyayɨɨ ndo, yucuan cuví nu nyaá xiñi ndo. Ta yucuan cunyaa añima ndo. 22’Chɨtɨ nuu ndo noo cha sandundichin ityi cuahan ndo cuví. Ta tyicuan caa tucu añima ndo, tatu iyó cha ndichin Nyoo, vaha ñáyɨvɨ cuví ndo. 23Soco tatu ña vaha chɨtɨ nuu ndo, ña ndichin nyehe ndo nu cuahan ndo. Tandɨhɨ ri ta ñaa iñi. Ta tyicuan caa tucu tatu ñahri cha ndichin Nyoo nyaá añima ndo, tari noo ra cuaa cuví ndo. Ña cuví nyehe ndo ityi vaha cha cuahan nu nyaá Nyoo. 24’Noo musu ma cuvi coo uvi chitoho ra. Vatyi musu cuan cuñí ca ra chi noo ra ta ñima ca chi inga ra. Ta quichahá ra chi noo ra, ta chi inga ra ma quichaha ra. Ta tyicuan caa tucu nyoho, ma cuvi cuñi ndo chi Nyoo, ta suri cuhva cuan cuñí ndo cha tyayɨɨ. 25’Yucuan chaha catyí chi ndo vatyi ma caca xaan iñi ndo yoso caa ñihi ndo cha cachi ndo ta cha coho ndo. Nɨ ma caca iñi ndo ñáá cha cuihno ndo. Vatyi yahvi ca nyaá añima ndo ta coño ñuhu ndo nuu Nyoo, ican saha cha cachi ndo ta cha cuihno ndo. Vatyi maa ra chahá ra ñayɨvɨ̱ coo ndo. Ta ña yɨɨ cuhva ra inga cha chiñuhú chi ndo ñandɨhɨ. 26Sa̱ha ndo cuenda chi saa. Ña savahá tɨ itu. Ta ña sahá tyiño tɨ. Nɨ ri ña naquehén vaha tɨ tyiño sahá tɨ chichi yaca. Soco Sutu yo Nyoo chahá ra cha cachi tɨ. ¿Atu ña yahvi ca nyaá nyoho nuu Nyoo ta ñima ca saa cuan? 27Nɨ ri maa chicá xaan xiñi ndo ma cuvi sandusucun ndo nɨ chiin ca chi ndo. 28’Ta tatu ni chiin cuan ña cuví chi ndo, ¿ñáá tuhun cha chicá xaan xiñi ndo tuhun sahma ndo? Sa̱ha ndo cuenda yoso caa iyó tu ita nu chiqui. Vatyi ña taví tun. Ta nɨ ña conó tun isa. 29Soco catyí chi ndo vatyi nɨ rey Salomón cha tyayɨɨ xaan cuvi̱ ra, soco ña cuvi̱ cuihno ra cha tyaquɨ, tari cha sacuihnó Nyoo chi tu ita cuan. 30Ta tu ita cuan tyaqui xaan ñihno tun suhva ri quɨvɨ ta yaha cuan ta cuna ityi tun ta cucayu tun chichi horno. Ta nyoho, vaha ca cusacuihno Nyoo chi ndo. Soco chiin xaan chinó iñi ndo chi ra. 31Yucuan chaha ma caca xaan xiñi ndo ta catyí ndo: “¿Ñáá cha cachi ndi, o ñáá cha coho ndi, o ñáá cha cuihno ndi?” 32Vatyi ñáyɨvɨ cha ñahri tuhun Nyoo caá añima, chicá xaan xiñi ñu tuhun ihya. Soco nyoho ma caca iñi ndo tuhun cuan vatyi iyó noo Sutu ndo, ra nyaá andɨvɨ. Ta chitó ra ñáá ndɨhɨ cha chiñuhu chi ndo. 33Yucuan chaha, cu̱nyaa xiñi ndo maa maa ri maa tuhun maa Nyoo. Ta ndu̱cu ndo cuhva cunyaca ñaha ra añima ndo. Ta sa̱cuvi ndo tari cuhva cuñí maa ra. Ta tyicuan caa ñihi ndo tandɨhɨ cuii maa cha chiñuhú chi ndo. 34Tandɨhɨ quɨvɨ ta iyó tɨndoho chi ndo. Ma caca xiñi ndo tuhun tɨndoho cha vachi. Vatyi Nyoo nyaá ra chihin ndo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\