San Mateo 7

1’Ma cahan ndo cha caá inga ñáyɨvɨ. Tyicuan caa ta ma tɨɨn Nyoo cuenda cha caá ndo. 2Vatyi tari cuhva cahán ndo cha caá inga ñu, tyicuan caa cuhva cutachi tuñi Nyoo chi ndo. 3¿Yoso caa cha cuví nyehun cuatyi luhlu ra yañun ta ña cuví nyehún cuatyi cahnu cha iyó chi maun? 4Tatu chɨtɨ nuu maun yɨhɨ́ noo vitu cahnu, ¿yoso caa cuví catyun chi ra yañun: “Nya̱ca, na tave mihin lee cha yɨhɨ́ chɨtɨ nuun”? 5Yoho cha savahún chuun, ta̱va xihna vitu cahnu cha yɨhɨ́ chɨtɨ nuu maun, tyicuan ta cuvi nyehe vahun mihin lee cha cutavon chɨtɨ nuu ra yañun. 6’Ma sañihi ndo cahan ndo tuhun Nyoo chihin ñu ña cuñí coto, vatyi coto cañi ñu chi ndo. Tari ina cha tɨɨn vavaha chi ndo, tyicuan caa cuví ñu. Ta tari quɨnɨ cha chaca chaha tɨ cha yahvi nyaá, tyicuan caa cahán ña vaha ñu sɨquɨ tuhun Nyoo. 7’Ca̱can ndo cha chiñuhú chi ndo chi Nyoo. Ta cuhva ra chi ndo. Na̱nducu ndo, ta nañihi ndo. Sa̱cachan ndo yuvehe, ta nuña. 8Vatyi tandɨhɨ ndo cha chicán ndo, ñihi ndo. Tatu nanducú ndo, nañihi ndo. Ta tatu sacachán ndo yuvehe, cunuña yuvehe. 9’Tyicuan caa tucu nyoho cha iyó sehe ndo. Chahá ndo cha vaha chi sehe ndo. Ña tuhvá ndo chaha ndo noo yuu chi sehe ndo, tatu chicán ndotyin pan chi ndo. 10Ta ña tuhvá ndo chaha ndo noo coo chi sehe ndo tatu chicán ndotyin noo tiyaca chi ndo. 11Nyoho cha quiñi iyó ndo soco chitó ndo yoso caa cuhva ndo cha vaha chi sehe ndo. Ta vihi ca Sutu yo, ra nyaá andɨvɨ. Cuaha ca cha vaha cuhva ra chi ndo tatu cacan ndo chi ra. 12’Tari cuñí maa ndo cha cunyacuvi ñáyɨvɨ cha vaha chihin ndo, tyicuan caa cunyacuvi tucu maa ndo cha vaha chihin ñu. Vatyi tyicuan caa catyí tuhun cha tachi̱ Nyoo, cha tyaa̱ ra Moisés ta ra cacuvi̱ profeta Nyoo ta cha naha. 13’Ndu̱cu ndo cuhva quɨhvɨ ndo yuvehe tɨhɨn. Vatyi quehen yuvehe, ta quehen ityi cha cuahan nya nu cunaa ñáyɨvɨ anyaya. Ta cuaha xaan ñu cuahan ityi cuan. 14Soco tɨhɨn yuvehe ta cuɨñɨ ityi cha cuahan ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa nu cucoo ñáyɨvɨ vaha. Soco suhva ri ñáyɨvɨ nañihí ityi cuan. 15’Sa̱ha ndo cuenda chi ra cuendu. Vatyi cacatyí ra vatyi cuenda Nyoo cahán ra. Soco ña ndicha. Vatyi vachi coyo ra tari noo mbee nu nyicú ndo. Sahá ra tyi ra vaha cacuví ra. Soco tari noo ñaña xaan cacuví ra. 16Nyoho cuví nɨcohón nuu ndo chi ra chihin cha nyacuví ra. Tari noo yutun ña vaha, tyicuan caa cacuví ra. Vatyi noo tuñiyaca ma cuhva tun mango, ta nɨ ri noo iñu nduhva ma cuvi cuhva chi tɨchaha ndɨvɨ. 17Ta tyicuan caa tucu tandɨhɨ yutun vaha. Chahá tun chɨtɨ vaha. Ta tandɨhɨ yutun ña vaha, chahá tun chɨtɨ ña vaha. 18Ta yutun vaha, ma cuvi cuhva tun chɨtɨ ña vaha. Ta nɨ ri yutun ña vaha ma cuvi cuhva tun chɨtɨ vaha. 19Ta tandɨhɨ yutun cha ña chahá chɨtɨ vaha, cahnya yo chi tun. Ta cahmi yo chi tun. 20Ta tyicuan caa, chihin cha nyacuví ñáyɨvɨ cuví nɨcohon nuu ndo chi ñu tatu ñu vaha cuví ñu, o ñu ña vaha cuví ñu. 21’Ma tandɨhɨ ñu cha catyí chii: “Sutu Mañi yuhu, Sutu Mañi yuhu”, cuquɨhvɨ ñu nu nyacá ñaha Nyoo gloria. Ñu sacuví tandɨhɨ cha catyí maa Nyoo Suti, ican ñu cuan cuquɨhvɨ nu nyacá ñaha ra. 22Quɨvɨ cha cucutuñi chi ñáyɨvɨ, cuaha xaan ñu cucatyi ñu chii tyehe caa: “Sutu Mañi yuhu. Yuhu cahi̱n tuhun maun chihin ñáyɨvɨ. Ta chihin sɨvun tave̱ tatyi ña vaha cha yɨhɨ̱ añima ñáyɨvɨ. Ta cuaha xaan milagru savahi̱ chihin sɨvun”, cucatyi ñu chii. 23’Tyicuan ta yuhu cucatyi chi ñu: “Ña ñohó nui chi nyoho. Ca̱nyaha ndo nu nyaí. Vatyi nyoho sacuvi̱ ndo maa maa ri cha ña vaha.” 24’Ihya catyí chi ndo, yóó cha chiñí tuhun cahín ta sacuví tari cuhva catyí; cuví ra tari noo ra chiñi tuñi cha savaha̱ ra vehe ra sɨquɨ cava. 25Ta quichaha̱ coon savi. Ta cama xaan yuvi ndutya yaha̱. Ta ñihi xaan caa̱ tatyi. Soco ña cuvi̱ sanduva chi vehe cuan. Vatyi ñihi nanyaá sɨquɨ cava cuan. 26Soco yóó cha chiñí tuhun cahín, ta ña sacuví ra tari cuhva catyí; cuví ra tari noo ra tondo, cha savaha̱ ra vehe ra nu ñɨtɨ. 27Ta chaa̱ savi. Ta cama xaan yuvi ndutya yaha̱. Ta ñihi xaan caa̱ tatyi. Ta vehe cuan tañi tyehe ri nduva̱ ―catyí ra Jesús chi ñu. 28Cuhva cha ndɨhɨ̱ cahan ra Jesús chihin ñáyɨvɨ, iyo xaan cuñi̱ ñu tuhun cha sañahá ra. 29Vatyi sañahá ra tari noo ra cha nyacá ñaha. Ta ña sañahá ra tari ra sacuahá cuenda ley vehe ñuhu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\