San Mateo 8

1Cuhva cha noo̱ ra Jesús yucu cuan, cuaha ñáyɨvɨ nyicón chi ra. 2Ta chaa̱ noo ra cha tyahyú coño, ta chicuɨñɨ̱ chɨtɨ ra nuu ra, ta catyí ra chi ra: ―Sutu Mañi yuhu, tatu yoho ta cuñún, cuví sanduvahun chii ―catyí ra chi ra. 3Tyicuan ta sanacaa̱ ra Jesús ndaha ra ta tɨɨ̱n ra chi ra, ta catyí ra: ―Cuñí sanduvahi chuun. Ta na nduvahun vityin ri ―catyí ra. Ta caa cuhva ri cuan ta nduvaha̱ nu tyahyu̱ cuan. 4Tyicuan ta quichaha catyí ra Jesús chi ra: ―Nye̱he, yori chihin cahun tuhun. Soco cua̱han, ta sa̱ñahun chuun chi tata sutu, ta cu̱hva cuendon ofrenda cha catyi̱ ra Moisés nu ley chahnu vatyi tacuhva coto ñu vatyi cha nduvahu̱n. 5Cuhva cha chaa̱ ra Jesús Capernaum, noo capitán, ra ñuu Roma, chaa̱ ra nu nyaá ra Jesús ta chacu̱ ndahvi ra nuu ra, 6ta catyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, musi catuví ra nu cama. Cuhví ra. Ña cuví nducuita ra vatyi ñihi xaan tahán ra. 7Ta catyí ra Jesús chi ra: ―Cuhun mai ta cusanduvahi chi ra ―catyí ra chi ra. 8Nacaha̱n capitán cuan ta catyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, ña nañé cha cuhun vehi; soco tacuhva catyi run, ta musi nduvaha ra. 9Vatyi suri iyó ra nyacá ñaha chi mai. Ta iyó sɨndaro nyacá ñaha tucu mai. Ta tatu cha tave tyiño chi noo ra, cuhun ra. Ta tatu cane chi inga ra, quichi ra. Ta tatu cha tave tyiño chi musi, sacuvi ra. 10Ta cha chiñi̱ ra Jesús cha caha̱n ra, iyo xaan cuñi̱ ra. Ta catyí ra chi ñu nyicón chi ra: ―Cha ndicha catyí chi ndo, vatyi ñuu cha nyicú nicahnu Israel, ta nañihi que ni noo ñáyɨvɨ cha chinó xaan iñi ñu tari chinó iñi ra ihya. 11Ta catyí chi ndo vatyi cuaha ñu inga ñuu cuquichi coyo ityi nu caña ñanyii, ta ityi nu quee ñanyii, ta cunyicu ñu cachi ñu chihin ra Abraham ta ra Isaac ta ra Jacob nya andɨvɨ. 12Ta ñu Israel cha tahán chi cuhun andɨvɨ, yɨhɨ́ ñu, ma cuhun ñu, vatyi cuhun ñu nu ñaa iñi ityi chata. Ta yucuan cucuacu chaa ñu ta cucahñi noho ñu ―catyí ra Jesús chi ñu. 13Tyicuan ta quichaha catyí ra chi capitán cuan tyehe caa: ―Cua̱han, ta na cuvi chi tari cuhva catyu̱n vatyi chinó xaan iñun chii ―catyí ra. Ta suri cuhva cuan nduvaha̱ musu ra. 14Ta cha yaha̱ cuan, chaa̱ ra Jesús vehe ra Pedro. Ta nanyehe̱ ra chi maha tyiso ra Pedro, catuví ña nu chito chihin cahñi. 15Ta tɨɨ̱n ra ndaha ña, ta quita̱ cahñi cuan chi ña. Ta ndɨcuita̱ ña, ta quichaha̱ tyiñuhu ña chi ra. 16Ta cuhva cha cuaa cuan, quichi̱ nyaca ñu cuaha xaan ñáyɨvɨ yɨhɨ́ tatyi ña vaha chi chi ra Jesús. Ta chihin noo ri tuhun caha̱n ra, tava̱ ñehe ra chi tatyi ña vaha cuan, ta sanduvaha̱ ra chi tandɨhɨ ñu cuhví. 17Tyicuan caa cuvi̱ tacuhva vatyi na chino cava tari cuhva catyi̱ ra profeta Isaías, quɨvɨ catyi̱ ra tyehe caa: “Maa ra quehe̱n ra cuehe cha yɨhɨ́ chi yo, ta tinyaa̱ ra cha uhvi chi yo.” 18Tyicuan ta nyehe̱ ra Jesús vatyi nicachico nu nyaá ra nyicú ñáyɨvɨ. Ta catyi̱ ra chi ñu vatyi cuyaha ra inga chiyo miñi. 19Tyicuan ta chaa̱ noo ra sacuaha ley vehe ñuhu ta catyí ra chi ra: ―Maestro, cuñí cunyiquen chuun tandɨhɨ ri ityi nu cuhun ―catyí ra. 20Ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Ñaña, iyó vehe tɨ, ta saa cha chicó nu tatyi, iyó taca tɨ. Soco yuhu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria, ñahri vehi ta nɨ ri nu cava xiñi ta ñahri ―catyí ra. 21Inga tucu ra chicá noo chihin ra catyí ra chi ra: ―Tata, cu̱hva na cuhun xihne cutyihi chi suti chichi ñuhú, tyicuan ta quichi ta cunyiquen chuun ―catyí ra. 22Ta catyí ra Jesús chi ra: ―Ña̱ha yoho vatyi cunyicon chii. Sa̱ña chi ñu ña ñohó nuu chi Nyoo, na tyihi maa ñu chi tahan ñu chichi ñuhú ―catyí ra. 23Tyicuan ta quɨhvɨ̱ ra chichi canoa, ta ra cachicá noo chihin ra, cuahan coyo ra chihin ra. 24Ta chaa̱ noo tatyi ñihi xaan nu miñi cuan, ta nyacua chasɨ́ ndutya cuan canoa ra soco maa ra Jesús quixí ra. 25Ta ra cachicá noo chihin ra sandoyo̱ ra chi ra, ta cacatyí ra: ―¡Sutu Mañi yuhu, sa̱cacu chi yo, vatyi cuñí cunaa yo! 26Ta catyí ra Jesús chi ra: ―¿Ñáá tuhun cha yuhví xaan ndo? ¡Nyoho chiin xaan chinó iñi ndo chii! Tyicuan ta nacanda̱ ra ta sacutaxi̱n ra tatyi nu miñi cuan, ta tandɨhɨ cutaxi̱n. 27Ta iyo xaan cacuñí ra cuan ta cacatyí ra: ―¿Yóó ra cuví ra ihya? Vatyi nyacua nya tatyi ta nyacua nya ndutya ta quichahá chi ra ―catyí ra. 28Tyicuan ta chaa̱ coyo ra inga chiyo miñi cha nyaá ñuhú cha nañí Gadara. Ta chaa̱ coyo uvi tahan ra yɨhɨ́ tatyi ña vaha chii. Ta nu ñaña caquita̱ coyo ra cuan. Xaan vavaha ra, ta yori maa cuví yaha ityi cuan. 29Ta canachaá ra, ta cacatyí ra: ―¿Ñáá cha cuñún chihin ndi, yoho Jesús Sehe Nyoo? ¿Atu vachun vachi sanyehun tɨndoho chi ndi cha ni cumañi ca chaa quɨvɨ? ―cacatyí ra cuan. 30Ta yatyin ri cuan nyicú cuaha quɨnɨ cachachí tɨ. 31Ta catyí tatyi ña vaha cuan chi ra Jesús: ―Tatu cuatava ñehun chi ndi, cu̱hva cha quɨhvɨ ndi chichi quɨnɨ cuan ―cacatyí tatyi ña vaha cuan. 32―Vaha. Quɨ̱hvɨ ndo ―catyí ra Jesús. Ta caquita̱ coyo tatyi ña vaha cuan, ta quɨhvɨ coyo chichi tandɨhɨ quɨnɨ canyicú cuan. Ta tandɨhɨ quɨnɨ cuan cachino̱ tɨ ta canacoyo tɨ noo xahva yuhu miñi cuan, ta chihi̱ tɨ chihin ndutya cuan. 33Tyicuan ta ra casaha̱ cumi chi tɨ cuan, cachinó vavaha ra cuahan coyo ra chichi ñuu, ta canacatyi̱ ra tandɨhɨ cha cuvi̱ chi ra cayɨhɨ̱ tatyi ña vaha cuan chi. 34Ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ ñuu, chaha̱n ñu chinyehe̱ ñu chi ra Jesús, ta chacu̱ ndahvi ñu nuu ra na quita ra yucuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\