San Mateo 9

1Tyicuan ta quɨhvɨ̱ ra Jesús chichi canoa ta yaha̱ sava ra inga chiyo miñi, ta nachaa̱ ra nya ñuu nu iyó ra. 2Nu nyaá ra yucuan chinyaca̱ ñáyɨvɨ chi noo ra cuhví cha ña cuví nacanda catuví ra nu chito. Ta cha nyehe̱ ra Jesús vatyi chinó xaan iñi ñu chi ra, quichaha catyí ra chi ra cuhví cuan: ―Sa̱nɨɨ iñun, suti vatyi cha chicoo̱ tɨcahnu iñi cuatyun ―catyí ra chi ra. 3Tyicuan ta quichaha̱ chica xiñi suhva ra sacuahá ley vehe ñuhu cha nyicú yucuan tyehe caa: “Ra ihya chicoo̱ cuatyi ra nu Nyoo chihin tuhun cahán ra”, cachicá xiñi ra. 4Soco ra Jesús chitó ri ra ñáá cha cachicá xiñi ra, ta catyí ra chi ra: ―¿Ñáá tuhun cha ña vaha maa chicá xiñi ndo? 5Vatyi ¿nya cha yɨɨ ca catyí yo: atu yɨɨ ca catyí yo “Cuatyun cha yaha ndachi”, o yɨɨ ca catyi yo: “Ndɨ̱cuita ta ca̱con”? 6Vaha. Cuasañahi chi ndo vatyi yuhu Rayɨɨ cha quichi nya gloria, iyó ityi chii sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya vatyi sahi tɨcahnu iñi cuatyi ―catyí ra Jesús. Tyicuan ta catyí ra chi ra cuhví cuan: ―Ndɨ̱cuita, na̱quehen chiton ta cua̱nuhu nya vehun ―catyí ra. 7Tyicuan ta ndɨcuita̱ ra cuhví cuan ta cuanuhu̱ ra nya vehe ra. 8Cuhva cha nyehe̱ ñáyɨvɨ tuhun ihya, canayuhví ñu. Ta casacahnú ñu chi Nyoo vatyi chaha̱ ra tunyee iñi cuan chi ñáyɨvɨ. 9Quita̱ ra Jesús yucuan, ta nanyehe̱ ra chi noo ra cha nañí Mateo, nyaá ra quehen ra xuhun cha tyiyahví ñu Israel chi gobiernu ñuu Roma. Ta catyí ra chi ra: ―Co̱ho chihin. Tyicuan ta ndɨcuita̱ ra Mateo ta tyinyico̱n ra chi ra. 10Tyicuan ta cuvi̱ chi noo chaha ra Jesús nyaá ra nya vehe ra Mateo, chachí ra. Ta cachaa̱ coyo cuaha ra catavá xuhun cuenda gobiernu ñuu Roma ta inga ca ra ca iyó cuatyi. Ta cachicunyicú tucu ra yucuan nu mesa ɨɨn ri chihin ra Jesús ta ra cachicá noo chihin ra. 11Soco cha canyehe̱ ra fariseo cha tyicuan caa, candaca̱ tuhun ra chi ra cachicá noo chihin ra Jesús, ta cacatyí ra: ―¿Ñáá tuhun cha vatyi ra sacuahá chi nyoho chachí ra chihin ra catavá xuhun cuenda ra nyacá ñaha nya Roma ta chihin ra ca iyó cuatyi? ―cacatyí ra. 12Chiñi̱ ra Jesús cha caha̱n ra, ta catyí ra chi ra: ―Ña chiñuhú doctor chi ñu iyó vaha, ñu ña cuhví, soco chi ñu cuhví chiñuhú ra. 13Cua̱han ndo ta cu̱tuhva ndo cha cuñí chi catyi nu tutu Nyoo, nu catyí ra tyehe caa: “Yuhu cuñí vatyi cundahvi cuñi ndo chi ñáyɨvɨ, ta ñima ca cha cahñi ndo quɨtɨ ta cuhva cuenda ndo chii.” Ña vachi na cane chi ñu vaha, soco chi ñu iyó cuatyi, tacuhva na nasama ñu cuhva iyó ñu. 14Tyicuan ta ra canyicón chi ra Juan, ra sacondutya chi ñáyɨvɨ, catuhva̱ ra chi ra Jesús ta candaca̱ tuhun ra chi ra ta cacatyí ra: ―¿Ñáá tuhun cha nyuhu ta ra cacuví fariseo, cuaha xaan chaha savaha ndi ayuno, ña chachí ndi ta nanducú ndi chi Nyoo? ¿Ta ra cachicá noo chihin yoho ñima tyicuan caa sacuvi ra? ―cacatyí ra nyicón chi ra Juan. 15Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―¿Atu cuví cunyaa cuihya ñu nyicú vico cha nɨ ri ca cha nyaá ra cua tandaha chihin ñu? Soco vachi quɨvɨ vatyi cucuachiyo ra nu nyicú ñu, tyicuan ndicha ta cusavaha ñu ayuno. 16’Yori naquicú noo vestido chahnu chihin noo sahma chaa vatyi coto cundɨyɨ nu naquicu̱ ñu chihin cha chaa cuan, ta cahnya chi cha chahnu cuan, ta nu tahnya cuan nducahnu ca. 17Ta ni ña tyihí yo vinu chaa chichi ñɨɨ chahnu vatyi tatu sacuvi yo tyicuan caa, tahnya ñɨɨ cuan, ta tari cunaa vinu, ta cunaa ñɨɨ cuan. Yucuan chaha cuñí chi tyihi yo vinu chaa chichi ñɨɨ chaa, ta tyicuan ta nɨnduvi ta cusaha cuenda chi chi tahan chi. 18Cha nɨ ri ca cha catyí ra Jesús tuhun ihya, chaa̱ noo ra cuví nuu chi ñu Judea ta chicuiñi̱ chɨtɨ ra nuu ra Jesús, ta catyí ra: ―Ni chihi̱ sehi, soco tatu yoho quichun ta tyison ndahun sɨquɨ ña, cunandoto ña ―catyí ra chi ra Jesús. 19Ndɨcuita̱ ra Jesús ta cuahan ra ɨɨn ri chihin ra ta ra cachicá noo chihin ra ñandɨhɨ. 20Tyicuan ta noo ñaha, cuhví ña chihin cha chatɨ nɨñɨ ña. Ta cha uchi uvi cuiya cuhví ña. Ta tuhva̱ ña chi ra Jesús ityi chata ra, ta tɨɨ̱n ña yuhu sahma ra, 21vatyi tyehe caa chicá xiñi ña: “Ma chihin cha tɨɨn ri sahma ra ta nduvahi”, chicá xiñi ña. 22Soco ra Jesús nanyocava̱ ra nanyehe ra chi ña, ta catyi ra chi ña: ―Ndunɨɨ iñun sɨhi, cha nduvahu̱n vatyi chinó iñun ―catyí ra. Ta caa cuhva ri cuan ta nduvaha̱ ña. 23Yaha̱ cuan ta chaa̱ ra Jesús vehe ra cuví nuu cuan, ta nyehe̱ ra vatyi ra música canyatú tuhva ra cha cuhun coyo ra nu quɨhvɨ cue chichi ñuhú. Ta ñáyɨvɨ cha nyicú cuan chacú chaa ñu. 24Ta catyí ra chi ñu: ―Qui̱ta ndo ihya. Ñaha tyivaa ihya, ña chihi̱ ña, soco quixí ña ―catyí ra. Ta chacú cuehe ri ñáyɨvɨ nyehe ñu chi ra. 25Soco ra Jesús tava̱ ra chi ñu ityi chata vehe, tyicuan ta quɨhvɨ̱ ra ta tɨɨ̱n ra ndaha ñaha tyivaa cuan, ta maa ña ndɨcuita̱ ña. 26Ta tandɨhɨ ityi cuan chitya̱ tuhun cha cuvi̱ yucuan. 27Cuhva cha quita̱ ra Jesús yucuan, uvi tahan ra cuaa canyicón chi ra suri caná chaa ra ta cacatyí ra: ―¡Cu̱ndahvi cuñi chi ndi, yoho ra vachi tata ra David! ―cacatyí ra. 28Ta cuhva cha quɨhvɨ̱ ra Jesús chichi vehe, ra cuaa cuan, catuhva̱ ra chi ra, ta maa ra Jesús quichaha ndaca̱ tuhun ra chi ra: ―¿Atu chinó iñi nyoho vatyi cuví sanduvahi chi ndo? ―catyí ra. Ta canacaha̱n ra ta catyí ra: ―Ay, chinó iñi ndi chuun, Sutu Mañi yuhu ―cacatyí ra. 29Tyicuan ta tɨɨ̱n ra Jesús chɨtɨ nuu ra ta catyí ra chi ra: ―Na cuvi maa yoso cuhva chinó iñi ndo ―catyí ra. 30Ta canduvaha̱ chɨtɨ nuu ra. Ta catyí vaha ra Jesús chi ra tyehe caa: ―Ndu̱cu ndo cuhva cha yori coto. 31Soco quita̱ coyo cuiri ra ta quichaha canacatyi̱ ra cha sacuvi̱ ra Jesús chihin ra chi ñáyɨvɨ tandɨhɨ ityi yucuan. 32Cha nɨ ri ca cha caquita̱ coyo ra cucuaa cuan, suhva ñáyɨvɨ quichi̱ nyaca ñu chi noo ra ñɨhɨ́ cha yɨhɨ́ noo tatyi ña vaha chi nu nyaá ra Jesús. 33Ta caa cuhva ri cha tava̱ ñehe ra Jesús tatyi ña vaha cuan, quichaha̱ cuvi cahan ra cuan. Ta iyo xaan cuñí ñáyɨvɨ, ta catyí ñu: ―Ni noo chaha ta cuvi ca cha tyehe caa Israel Ihya ―catyí ñu. 34Soco ra cacuvi fariseo, cacatyí ra: ―Ra ihya tavá ñehe ra tatyi ña vaha chihin tunyee iñi chi cuihna ra cuví nuu ―catyí ra. 35Ra Jesús chaha̱n ra tandɨhɨ ñuu sañahá ra chi ñáyɨvɨ chichi vehe ñuhu tahan tahan ñuu. Cahán ra tuhun Nyoo yoso caa nyacá ñaha Nyoo añima ñáyɨvɨ. Ta sanduvahá ra tandɨhɨ nuu cuehe cha yɨhɨ́ ñu. 36Ta cha nanyehé ra chi ñáyɨvɨ, cundahvi cuñí ra nyehé ra chi ñu, vatyi nyehé ñu tɨndoho ta cuihya cuñí ñu, tari mbee quɨtɨ cha yori sahá cumi chi. 37Tyicuan ta catyí ra chi ra cachicá noo chihin ra tyehe caa: ―Cha ndicha, cuaha tyiño iyó, soco ra sahá tyiño, ña cuaha ra. 38Yucuan chaha, ca̱can ndo chi chitoho tyiño yucuan, na tachi ra chi ra saha tyiño na sataca ra tyiño cuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\