Filipenses 2

1Ndicha vatyi ra Cristo sanɨɨ́ xaan ra iñi yo cha ɨɨn ri cuví yo chihin ra. Ta vaha cuñí yo cha cuenda cha cuñí ra chi yo. Ta ndicha tucu vatyi nyaá Tatyi Ii Nyoo chihin yo. Ta ndicha tucu cha ndahvi cuñí yo nyehé yo chi tahan yo. 2Tatu ndicha tandɨhɨ ihya, cu̱hva ndo cha cusɨɨ cuñí chihin cha ɨɨn ri cuví ndo. Ta cu̱ñi ndo chi tahan ndo tari cuñí ra Cristo chi ndo. Ta ɨɨn ri cuhva caca xiñi ndo. Ta ɨɨn ri cuhva sacuvi ndo. 3Ma sacuvi ndo cha vaha chi maa ri maa ndo, soco sa̱cuvi ndo cha vaha chi ñáyɨvɨ ñandɨhɨ. Ta ma cahnu saha ndo chi ndo. Ndahvi sa̱ha yo chi yo. Ta tahan tahan yo sa̱ha yo tuhun vatyi vaha ca inga ñáyɨvɨ ta ñima ca maa yo. 4Ta tahan tahan yo caca xiñi yo cha cuenda cha vaha chi inga ñáyɨvɨ, ta ñima cha vaha chi maa ri maa yo. 5Ca̱ca xiñi ndo tari chicá xiñi ra Jesucristo. 6Vasɨ cuví ra Nyoo, soco ña cahnu saha̱ ra chi ra ta ña quichi̱ cuvi iñi ra cha sacahnu̱ ñáyɨvɨ chi ra, tari sacahnú ñu chi Nyoo Sutu ra. 7Soco sandoo̱ ra tandɨhɨ tunyee iñi ra ta tandɨhɨ cha tyayɨɨ ra ɨɨn chiyo xiin. Ta quichi̱ nanduvi̱ ra noo ñáyɨvɨ ndahvi quɨvɨ cacu̱ ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 8Ta ndahvi saha̱ ra chi ra, vatyi nanduvi̱ ra noo rayɨɨ ri. Ta chihin cha iyó vaha iñi ra ta quichaha̱ vaha ra chi Nyoo nyacua chaha̱ ra cha cahñi ñáyɨvɨ chi ra. Tari noo ra quiñi iyó saha̱ ñu chi ra, vatyi nu cruzi chihi̱ ra. 9Yucuan chaha Nyoo sacahnú xaan ra chi ra. Ta chahá Nyoo noo sɨvɨ chi ra, noo sɨvɨ cha cahnu xaan ca cuví nuu tandɨhɨ maa sɨvɨ. 10Vatyi tacuhva tatu cuɨñɨ yo sɨvɨ ra Jesucristo, tandɨhɨ yo ta cuiñi chɨtɨ yo. tandɨhɨ cha iyó andɨvɨ. Ta tandɨhɨ cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, ta chichi ñuhú, cucuiñi chɨtɨ ta sacahnu chi ra. 11Vatyi tandɨhɨ cha iyó ta nacoto nuu vatyi ra Jesucristo cuví ra nyacá ñaha chi tandɨhɨ maa cha iyó. Tyicuan caa cunyehe chi tyi cahnu xaan ca cuví maa Nyoo Sutu yo. 12Yañi, cuñí xain chi ndo. Ta tari cha quichaha̱ ndo chii quɨvɨ chinyai chihin ndo, qui̱chaha tucu ndo chii vityin cha cañi nyaí. Ndu̱cu xaan ndo cuhva na nyehe ñáyɨvɨ tyi ndicha cha sacacú Nyoo chi ndo. Ta sa̱ha ndo cuenda cuhva coo ndo chihin ra. 13Vatyi maa Nyoo sacacu̱ cha vaha añima ndo. Ta tyinyeé ra chi ndo tacuhva vatyi quichi cuvi iñi ndo quichaha ndo nu cahán ra, ta sacuvi ndo cuhva cuñí ra. 14Tatu cuasacuvi ndo ñáá cha cuasacuvi ndo, ndu̱cu ndo cuhva cha ma coo tɨsɨhɨ, ta ma cañi tahan ndo. 15Tyicuan ta ma coo ni noo cuatyi ndo. Cu̱vi ndo noo ñáyɨvɨ cachi iyó, cu̱vi ndo ñáyɨvɨ ñahri cuatyi, tari tahán chi coo ñáyɨvɨ cuenda Nyoo mahñu ñáyɨvɨ quiñi iyó ihya. Cuñí chi cha cuví ndo tari noo ñuhu̱ cha sandichín nu ñaa iñi sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. 16Ca̱han yo tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ vatyi ican cuan chahá ñayɨvɨ̱ chaa cha iyó yo. Sa̱cuvi ndo tyicuan caa, tyicuan ta quɨvɨ cuquichi ra Cristo, yuhu vaha coo iñi cha cuenda nyoho, vatyi ña sacoto̱ cahi tuhun Nyoo chi ndo. 17Ta vasɨ cahñi ñáyɨvɨ chi yuhu, cha catyi tuhun Nyoo, soco sɨɨ xaan cuñí ta cuñí cusɨɨ cuñi ndo chihin vatyi tyicuan caa sacañá tahin cha cucuhva cuenda yo chi Nyoo, cha cuenda cha chinó iñi ndo chi ra. 18Ta tahán chi cha cusɨɨ iñi tucu nyoho chihin yuhu ñandɨhɨ. 19Tatu Sutu Mañi yo ta cuñí ra cutachi chi ra Timoteo quichi nyehe ra nu nyicú ndo. Ta quɨvɨ ndichi ra nu nyaí cucusɨɨ xaan cuñi. Vatyi cunacatyi ra chii yoso caa nyicú ndo. 20Vatyi noo tuhun ri maa ra chicá xiñi ra cha cuenda cha vaha chi maa ndo tari chicá xiñi yuhu. Ta yori yóó ca ra chicá xiñi tyicuan caa. 21Vatyi tandɨhɨ ca ra, maa maa ri cha cuenda chi maa ra nanducú ra. Ta ña nanducú ra yoso caa cuhva cuñí ra Jesucristo. 22Chitó ndo vatyi ra Timoteo, vaha cuahan ra chihin Nyoo, ta cha cuenda chi yuhu cuví ra tari noo sehi. Ta tyinyeé xaan ra chii cha cahán ndi tuhun ra Cristo chihin ñáyɨvɨ. 23Ta nyaá sacuhin chi ra nu nyicú ndo. Soco nya coto xihne ñáá catyi ra cuví tyiño, tatu ña naha ca ñohí. 24Vatyi chitó vahi tyi Sutu Mañi yo numi ri cuhva ra cha cuhin cunyehi nu nyicú ndo. 25Ta vaha cha cunuhu ra Epafrodito yañi yo nu nyicu ndo. Tachi̱ ndo chi ra vatyi quichi tyinyee ra chii nu tyiño sahí. Ta tɨɨ́n tahan xaan ndi chihin ra ña vaha cha cuví ndi sɨndaro ra Cristo. 26Ta cuñí xaan ra Epafrodito cunuhu ra nu nyicú ndo, vatyi chicá xaan xiñi ra cha chitó ndo tyi cuhvi̱ ra. 27Vatyi ndicha cuhvi̱ xaan ra ta cha yatyin maa cha cúvi ra. Soco Nyoo cundahvi cuñi̱ ra nyehe chi ra, ta chi yuhu ñandɨhɨ. Ta ña chaha̱ ra cha cúvi ra. Ña cuñí ra cha coo ca tucuihya iñi chii. 28Yucuan chaha yuhu cuñí xain cha ndichi ra nu nyicú ndo. Vatyi chité tyi nyoho cundusɨɨ xaan cuñi ndo cha nanyehe ndo chi ra. Tyicuan ta ma caca ca xiñi tuhun ndo. Vatyi cha nanyehé ndo chi ra tyi iyó vaha ra. 29Yucuan chaha vaha na̱quehen ndo chi ra chihin cha sɨɨ cuñí ndo, vatyi yañi yo cha cuenda maa Sutu Mañi yo cuví chi ra. Ta tyicuan ri sa̱ha ndo ñáyɨvɨ chi yañi yo cha iyó tari caa cuhva iyó ra. 30Vatyi cha yatyin maa cha cúvi ra cha cuenda cha sacuví ra tyiño ra Cristo. Soco ña yuhví ra vasɨ cúvi ra cha cuenda cha tyinyeé ra chii. Vatyi maa ndo ña cuví quichi tyinyee ndo chii vatyi cañi xaan nyicu ndo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\