Filipenses 3

1Ta vityin yañi, cu̱sɨɨ iñi ndo chihin Sutu Mañi yo. Cha cuenda chi yuhu ñahri sahá cha cha yaha tyai̱ tuhun ihya chi ndo, cutyaa tiqui inga chaha. Vatyi cha vaha chi maa ndo cuví. 2Sa̱ha ndo cuenda chi ndo chihin ra cha quiñi iyó chiña. Nyacuví ra cuhva cuñí ra ña vaha. Vatyi catyí ra tyi cuñí chi sacuvi yo costumbre circuncisión ta cacu yo. 3Soco yoó noo circuncisión cha ndicha savaha̱ Nyoo chi yo. Vatyi maa yo sacahnú yo chi ra chihin Tatyi Ii ra cha ñohó añima yo. Ta cusɨɨ cuñí yo vatyi cuenda maa ra Cristo Jesús yɨhɨ́ yo. Ta ña itá iñi yo tyi cacu yo chihin cha sacuví yo costumbre. 4Tyehe ta cuví cacu yo chihin cha sacuví yo, yuhu vihi ca caquí cha nuu tandɨhɨ ñu sacuví tyicuan caa. 5Vatyi uña quɨvi ta saha̱ ñu circuncidar chii. Vatyi tata ra Israel vachi. Ta tata ra Benjamín sehe ra Israel cuví. Ta tata ñu cahán sahan hebreo cuví. Yucuan chaha yuhu hebreo cuví. Ta sɨɨn ri quichaha̱ xain ley chahnu quɨvɨ cuan, vatyi fariseo cuvi̱. 6Ta cha cuenda cha cuñi̱ quichahi̱ ley, ta chica̱n nyicon xain chi ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo. Ta ña cuñi̱ nyehi chi ñu. Ta quichahi̱ tandɨhɨ maa ley chahnu, vatyi nducu̱ xain cuhva quichahí nu cahán ley cuan. 7Soco tandɨhɨ cha cuñi̱ mai vatyi vale xaan quɨvɨ cuan, vityin ña vale ca cuan. Vatyi maa ra Cristo cuví ra itá iñi. 8Ta sɨɨn ri tandɨhɨ cha sacuvi̱, chitó mai vatyi ña vale cha cuenda cha chicohón nui chi ra Cristo Jesús, Sutu Mañi yuhu. Vatyi yucuan cuví cha tyayɨɨ xaan ca. Ta cha cuenda ra Cristo tandɨhɨ cha sacuvi̱ ta ityi chata ca cuví chi noo cha ñima ri tuhun vityin. Yucuan chaha sandoi̱ ɨɨn chiyo xiin tandɨhɨ cuan. Vatyi cuñí cohon nuu que chi ra Cristo. 9Ta cha cuñí yuhu nacu ɨɨn ri que chihin ra. Vaha iyé cha cuenda tyi chinó iñi tyi sacacú ra chi yo. Ñima cha cuenda cha quichahí ley Nyoo ta vaha iyé, soco cha cuenda vatyi chinó iñi tuhun cahán ra, vatyi sacacú ra chi yo. Ta cha cuenda cha chinó ri iñi yo, ra Cristo naquehén cuenda ra chi yo. 10Cha cohon nuu que chi ra Cristo yucuan cuví cha cuñí. Nyoo sanandoto̱ ra chi ra Cristo chihin tunyee iñi ra. Ta cuñí tyi coo ca tunyee iñi cuan chii. Ta cuñí cunyeí tɨndoho cha tahán chi nyehí. Ta cuñí cha cúvi tandɨhɨ cha ña vaha cha cuñí coño ñuhi, tari chihi̱ ra Cristo cha catyi cuatyi yo. 11Vatyi nanducú xain cuhva cha cunandote noo ñayɨvɨ̱ chaa chihin Nyoo nya andɨvɨ. 12Ñima tyi catyí chi ndo tyi ñahri ca cha cumañí chii, ta vaha xain. Soco cuahin ityi nuu ca. Vatyi cuñí naquehin cha chahá ra Cristo chii. Vatyi xihna ca maa ra naxita ra chii ityi ra. 13Yañi, ña catyí chi ndo tyi cha ñihi̱ tandɨhɨ cha vaha cuan. Soco sanaí iñi cha quichi ityi chata. Ta sañihí cuhin ityi nuu ca. 14Tacuhva tyi chaí nu nyaá cha tahán chi chii. Vatyi caná Nyoo chi yo nya andɨvɨ. Vatyi cunaquehen yo cha catyí ra chi yo vatyi cuhva ra cha cuenda cha ɨɨn ri cuví yo chihin ra Cristo Jesús. 15Tyehe caa tahán chi caca xiñi tandɨhɨ yo cha ñihi nyaá yo chihin Nyoo. Soco tatu ñima tyehe caa chicá xiñi nya noo nyoho, Nyoo cucuhva ra cha cutuñí iñi ndo. 16Soco noo ri tyi cuñí chi cha quichahá vaha yo tuhun cha cha yaha sacoto̱ Nyoo chi yo. 17Yañi, que̱hen ndo cuhva iyé ta cuhva cahín. Ta sa̱ha ndo cuenda chi ñu iyó tari cuhva sañahá ndi chi ndo. 18Vatyi tɨcuɨtɨ chaha catyi̱ chi ndo, sa̱ha ndo cuenda chi ra cuendu. Ta vityin catyí tiqui chi ndo inga chaha chihin cha chaquí cha cuihya iñi, vatyi cuaha xaan ra xaan iñi chi ra Cristo. Vatyi catyí ra tyi noo cha ña nɨñɨ xaan cuví cha chihi̱ ra Cristo nu cruzi. 19Soco quɨvɨ quichi tucu ra Cristo, cuhun coyo ra cuan anyaya. Vatyi sacuví ra cuhva cuñí coño ñuhu ra. Ta cahnu sahá ra chi ra chihin cha tahán chi coo tɨcahan nuu nuu ra. Ta itá iñi ra maa maa ri cha iyó ihya ñayɨvɨ̱ ri. 20Soco yoó nya andɨvɨ nyaá ñuu yo. Ta suri ityi cuan nyatú yo chi Sutu Mañi yo Jesucristo, ra sacacú chi yo. 21Ta cuquehen ra coño ñuhu pehe yo. Ta cusananduvi ra chi yo tari coño ñuhu maa ra. Ta chihin tunyee iñi cha iyó chi ra cha nyacá ñaha ra tandɨhɨ, cusacuvi ra tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\