Filipenses 4

1Yañi, cuñí chi ndo. Ta cuñí xain nyehi chi ndo. Ta sɨɨ xaan cuñí chihin ndo. Ta chité tyi ña cahán cahi tuhun Nyoo chihin ndo. Vatyi nɨɨ́ xaan iñi ndo nyicón ndo chi ra. Na cuinyañaa ca ndo chi Nyoo chihin cha nɨɨ́ iñi ndo. 2Ta vityin chiquén chi cu Evodia, ta chi cu Síntique, nanduvaha coo ñu chihin tahan ñu. Ta na coo ñu tari cha cuhu ñu cuenda Sutu Mañi yo. 3Yoho, yañi, nɨɨ iñun sahá tyiñon chihin, ta chiquén chuun na tyinyeun chi ñu tahan yo ihya. Vatyi tyinyee̱ xaan ñu chii chihin cha sacoto̱ ñu tuhun Nyoo cha cacu añima yo chihin ra Clemente ta suhva ca ñu ñandɨhɨ. Ta nyaá sɨvɨ ñu nuu tutu Nyoo nya andɨvɨ. 4Ta tyicuan ri maa cu̱sɨɨ iñi ndo chihin Sutu Mañi yo. Ta catyí tiqui chi ndo inga chaha, na cusɨɨ iñi ndo chihin ra. 5Ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ na nyehe ñu chi nyoho vatyi ndicha noo ñáyɨvɨ vaha cuví ndo. Ta nɨ̱cohon iñi ndo vatyi cha nyañaa yatyin quɨvɨ quichi Sutu Mañi yo. 6Ta ma ndahvi xaan cuñi ndo ñáá ndɨhɨ cha cuví chi ndo. Nyita ri na̱catyi ndo chi Nyoo ñáá ndɨhɨ cha cuví chi ndo. Ta ca̱can tahvi ndo chi ra ñáá ndɨhɨ cha chiñuhú chi ndo. Ta yaha cuan ta nacuhva ndo tyahvi nyoo chi ra. 7Ta cha sacuví ndo tyehe caa, Nyoo cuhva ra cha taxi ri coo añima ndo. Ta cahnu xaan ca cha vaha cuví cuan. Ta ni noo ñáyɨvɨ ta ña cuví cutuñi iñi ñu yoso cuhva cha cahnu cuan. Ta cha taxi maa Nyoo cusaha cumi añima ndo ta cha chiñi tuñi xiñi ndo. Vatyi ɨɨn ri cuví ndo chihin ra Cristo Jesús. 8Yañi, nu ndɨhɨ tuhun ca̱ca xiñi ndo maa ri cha ndicha vaha, cha cachi iyó, cha ndoo iyó, cha ndɨɨ, cha ñahri cha quiñi caa, cha tyaquɨ, cha vaha. Ca̱ca xiñi ndo maa maa ri maa cha vaha tacuhva cuví sacahnu yo chi Nyoo. 9Sa̱cuvi ndo cha sañahi̱ chi ndo. Tuhun cha chiñi̱ ndo cahi̱n, cha nyehe̱ ndo chinyacuvi̱, sa̱cuvi ndo. Ta Nyoo ra chahá cha taxi coo añima yo, cucunyaa ra chihin ndo. 10Sɨɨ xaan cuñí. Ta sacahní chi Sutu Mañi yo cha cuenda cha tyinyee̱ ndo chii inga chaha. Ta chité vatyi tyicuan ri cuñí ndo tyinyeé ndo chii. Soco ña chaha̱ chi cuhva chi ndo. 11Ñima tyi catyí chi ndo tyehe caa ta cuñí ndo tyi iyó cha chiñuhú chii, vatyi yuhu cha cutuhve cha cusɨɨ cuñí chihin ñáá ri cha iyó chi. 12Vatyi yuhu chité yoso caa coo ndahvi ta chité yoso caa coo tyayɨi. Vatyi cha cutuhve̱ coi chihin cha iyó o chihin cha ñahri cha cachi, o tatu nyacua ndoo ca, o tatu ñahri tucu, ndoi vaha. 13Tandɨhɨ ta cuví chasahí vatyi maa ra Cristo cuví ra tyineé chii. 14Soco nyoho yañi vaha xaan cha tyinyee̱ ndo chii chihin tɨndoho cha nyehé xain. 15Cha chitó nyoho ñu Filipos yoso caa cuvi̱ quɨvɨ quichaha cahin tuhun Nyoo chihin ndo. Ta quite̱ Macedonia chiña tyi cuasacote tuhun Nyoo inga ñuu. Ta noo tuhun ri nyoho tyinyee̱ ndo chii chihin xuhun, vatyi vaha xaan cuñí ndo cha cahín tuhun Nyoo chihin ndo. 16Ta sɨɨn ri cha nɨ ri ca cha chinyai Tesalónica, cuaha ri chaha tyinyee̱ ndo chii. 17Ñima cha chicá xiñi cha cuenda cha cuhva ca ndo chii, soco cha cuñí vatyi nyoho coo ca cha vaha chi ndo nuu Nyoo. 18Ta vityin cuhva, ñahri cha cumañí chii. Nyacua ndoó ca cha sacuhu̱n ndo chii chihin ra Epafrodito. Ta cha chaha̱ ndo cuan cuacuví chi tari noo xico vixi, xico vaha cha chaá nuu Nyoo. Yucuan cuví cha tahán iñi ra. 19Ta Nyoo cuhva ra tandɨhɨ cha chiñuhú chi ndo. Cha cuenda ra Cristo cucuhva ra tandɨhɨ cha vaha cha tyayɨɨ cha cumí ra nya andɨvɨ. 20Chi Nyoo Sutu yo na sacahnu yo tyicuan ri maa. Ta na cuvi chi tyicuan caa. 21Chahí nocumi chi tandɨhɨ ndo cha yɨhɨ́ ndo cuenda ra Cristo chiña. Ta vachi tucu nocumi chi ndo sahá yañi yo cuenda Nyoo cha nyicú chihin ihya. 22Ta ñáyɨvɨ cha nyicú vehe ra nyacá ñaha ñuu Roma ihya, ta tandɨhɨ ca ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu ihya chahá ñu nocumi chi ndo. 23Ta na nasoco maa Sutu Mañi yo Jesucristo chi tandɨhɨ ndo. Ta na cuvi chi tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\