Filemón 1

1Yuhu ra Pablo ta ra Timoteo yañi yo, tyaá ndi tutu ihya chi yoho, Filemón, tyi ra tahan ndi nu tyiño Sutu Mañi yo cuvún. Ñohí vehe caa ihya cha cuenda ra Jesucristo ta sacuhún ndi tutu ihya chuun ta chi ra Arquipo, ra cuvi sɨndaro ra Jesucristo chihin yo, ta chi cu Apia, ta chi tandɨhɨ ñu ndu ɨɨ́n ri vehun. 3Na nasoco Nyoo Sutu yo ta Sutu Mañi yo Jesucristo chi ndo. Ta na coo cha taxi ri cuñi añima ndo sahá ra. 4Tyicuan ri nacuhvé tyahvi nyoo chi Nyoi cha cuendon nu nɨcohón iñi tuhun, nu chicán tahvi chi ra. 5Vatyi ñihi̱ tuhun tyi chinó vaha iñun chi Sutu Mañi yo Jesucristo, ta cuñí xaun chi ra ta chi ñu yɨhɨ́ cuenda ra. 6Ñáyɨvɨ cha sacotón yoso caa cuhva chinó iñun chi Nyoo, nachino̱ iñi tucu maa ñu chi ra ta vityin chicán tahvi cha cuenda ñu, na coto vaha ñu tandɨhɨ cha vaha cha chahá Nyoo chi yo cha cuenda ra Cristo Jesús. 7Sɨɨ xaan cuñí, ta vaha xaan cuñí añime vatyi cuñí xaun chi ñu tahan yo, ta sandunyeún iñi ñu. 8Vasɨ iyó chi ityi chii cha catyi chuun ñáá cha tahán chi sacuvun vatyi apóstol cuví, soco ña cuñí sanɨñi chuun. 9Vaha ca cha caquen noo tumañi iñi chuun cha cuenda cha cuñí yo chi Nyoo vatyi yuhu ra chahnu cuví ta ñohí vehe caa cha cuenda ra Cristo Jesús. 10Chiquén noo tumañi iñi chuun cha cuenda ra Onésimo vatyi nanduvi̱ ra sehi cha cuenda Sutu Mañi yo nu ñohí vehe caa ihya. 11Quɨvɨ cuan musu cuvi̱ ra chuun, ta chaha xaan ra tɨsɨhɨ, soco vityin musu vaha cuví ra, tyi vaha sacuví ra tyiño nui ta tyicuan caa tucu cusacuvi vaha ra tyiño nuu maun. 12Ta vityin sacunuhí chi ra chuun. Ta cuñí vatyi na̱quehen cuenda vahun chi ra tari cha mai cuví. 13Vasɨ cuñí cha ndoo ra ihya chihin, ta tyinyee ra chii tyiño nuu maun cha nɨri ca cha ñohí vehe caa cha cuenda tuhun Nyoo, 14soco ña cuñí cha ndoo ra tyiño nuun tatu ña ndoun vaha, vatyi tacuhva sacuvun tumañi iñi chii soco chihin cha iyó vaha iñun ta ñima ca chihin cha sanɨñi̱ chuun. 15Ra Onésimo chaha̱ xaan ra tɨsɨhɨ chuun quɨvɨ cuan, soco vaha xaan nanduvi̱ ra vityin, vasɨ yucuan cuenda canyaha̱ ra chuun ta vityin nachaa ra nu nyaún vatyi cuacunyaa ra chuhun tyicuan ri maa 16soco ñima tari noo musu ri, soco tari noo ra vaha ca. Vatyi yañi yo cuví chi ra. Ta cuñí xain chi ra, ta vihi ca yoho, tahán chi cha cuñí con chi ra. Vatyi ñima noo yañun cuenda coño ñuhu ri cuví chi ra. Soco yañun cha cuenda Sutu Mañi yo cuví chi ra ñandɨhɨ. 17Tatu ndicha cha ra tahun cuví chii, cuñí vatyi na̱quehun chi ra Onésimo tari cha chi yuhu naquehún. 18Tatu iyó cha sacuvi̱ ra chuun, o tatu yosoyɨcá ra chuun, tyiyahvi mai. 19Yuhu ra Pablo tyaí tuhun ihya vatyi cutyiyahvi cha yosoyɨcá ra chuun, cha nuu cha tahán chi catyí chuun vatyi yosoyɨcón nyacua nya ñayɨvun chii. 20Chiquén chuun, yañi, na sandusɨun iñi ta na̱quehun chi ra Onésimo chihin cha vaha. Sa̱nduchaa añime chihin cha ɨɨn ri cuví yo cha cuenda ra Cristo. 21Tyaí tutu ihya chuun vatyi chité tyi cuaquichahun tuhun cahín. Ta chité vatyi ñima yucuan ri, soco cuaha ca cuasacuvun. 22Ta nonga cha chiquén chuun tatu ma sanduvahun chiin noo nu cuví cunyai chihin ndo. Ta cuñí vatyi ca̱can tahvun cha cuende, na cuhva Nyoo cha cuhin nu nyaá ndo. 23Vachi nocumi chuun sahá ra Epafras, ra ñoho chihin vehe caa cha cuenda ra Cristo Jesús. 24Ta vachi tucu nocumi chuun sahá ra Marcos, ta ra Aristarco ta ra Demas, ta ra Lucas, ra catyinyeé chii chihin tyiño Nyoo. 25Na nasoco Sutu Mañi yo Jesucristo chuun. Ta na cuvi chi tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\