Apocalipsis 1

1Ican ihya cuví noo cha catyi̱ Nyoo chi ra Jesucristo vatyi na sacoto ra chi ra casacuví tyiño nuu ra. Sañaha̱ ra ñáá ndɨhɨ cha cucuvi cha numi ri. Noo ángel tachi̱ ra Jesucristo vatyi sañaha ra chi yuhu ra Juan. 2Ta cahín cha ndaa ta cha ndicha cuenda tandɨhɨ cha nyehi̱. Ta cuví cha ndaa cuenda tuhun Nyoo ta cuenda tandɨhɨ cha sacoto̱ ra Jesucristo. 3Sɨɨ xaan cuñí ñu sacuaha tuhun cha nyaá nu tutu tuhun Nyoo ihya. Ta sɨɨ xaan cuñí ñu chiñí tuhun cha cahán chi ta quichahá ñu, vatyi tandɨhɨ tuhun cha nyaá nuu tutu Nyoo, cha nyañaa yatyin quɨvɨ cha cunyehe yo. 4Yuhu ra Juan sacuhín tutu ihya chi ndɨ ucha vehe ñuhu ñuu cha nyicú ityi Asia. Nyoo ta ndɨ ucha tahan Tatyi Ii ra cha nyicú nuu ra nu nyaá ra nyacá ñaha ra nu tyayu chichi gloria, na nasoco ra chi ndo. Ta na coo cha taxi ri añima ndo sahá ra. Nyoo ican ra cuví ra iyó vityin, ta iyó maa ra quɨvɨ quichaha̱ tandɨhɨ, ta ican ra cuquichi. 5Ta naquehen tucu ndo cha vaha cuan sahá ra Jesucristo ñandɨhɨ. Vatyi ican ra cuví ra cha ndaa vaha ta ra ndicha. Ta cuví tucu ra noo ra cha nandoto̱ cha xihna ri ta tyicuan ri maa cucoo ra. Ta iyó ityi chi ra ta nyacá ñaha ra chi ra cacuví rey cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Ican ra cuví ra cha cuñí xaan chi yo. Ta sandachi̱ ra cuatyi yo chihin nɨñɨ ra. 6Ta sacuvi̱ ra rey chi yo. Ta sacuvi̱ ra tata sutu chi yo tacuhva vatyi sacuvi yo tyiño nuu Nyoo Sutu ra. ¡Na sacahnu yo chi ra. Ta na cunyaca ñaha ra tyicuan ri maa! Ta tyicuan caa na cuvi. 7¡Nyehe ndo! ¡Cha vachi ra Cristo nu vico andɨvɨ! Tandɨhɨ ñáyɨvɨ cunyehe ñu chi ra. Nyacua nya ñu cha sañicuehe̱ chi ra ta cunyehe ñu chi ra. Ta tandɨhɨ ñu cucuacu chaa ñu chihin cha yuhví ñu na nanyehe ñu chi ra inga chaha vatyi suri maa ra cuví. Cha ndicha, tyicuan caa cucuvi. 8Catyí Nyoo: ―Yuhu cuví ra xihna cuiri, ta yuhu cuví ra cundoo nu ndɨhɨ tuhun ―catyí Sutu yo Nyoo, ra iyó tandɨhɨ tunyee iñi chi. Ican ra cuví ra iyó vityin. Ta iyó maa ra nu quichaha̱ tandɨhɨ, ta ican ra cuquichi. 9Yuhu ra Juan cuví yañi nyoho. Ta ɨɨn ri nyehé yo tɨndoho. Ta ɨɨn ri nyacá ñaha Nyoo chi yo. Ta ɨɨn ri cunyee xaan yo ñáá ndɨhɨ cha cuví chi yo vatyi tyinyeé ra Jesucristo chi yo. Ñoho̱ yuhu vehe caa noo ñuhú cha nañí Patmos cha nyaá mahñu tyañuhu. Ñohi̱ vehe caa cha cuenda vatyi cahín tuhun Nyoo cha quichi̱ sañaha ra Jesucristo. 10Ta cuvi̱ chi noo quɨvɨ cha sacahnú yo chi Sutu mañí yo. Ta ñihi xaan chinyaa̱ Tatyi Ii Nyoo chihin. Ta chiñi̱ noo ndusu ñihi xaan ityi chate, tari noo ndusu cha ñihi xaan tari ndusu trompeta. 11Ta catyí chi chii tyehe caa: ―Yuhu cuví ra xihna cuiri, ta yuhu cundoi nu ndɨhɨ tuhun. Tyaa̱ nuu noo libru tuhun cha nyehun, yoho Juan. Ta sa̱cuhun chi ndɨ ucha vehe ñuhu cha nyicú ityi Asia. Sa̱cuhun chi ñu nyicú vehe ñuhu ñuu Éfeso, chi ñu vehe ñuhu ñuu Esmirna, chi ñu vehe ñuhu ñuu Pérgamo, ta chi ñu vehe ñuhu ñuu Tiatira, ta chi ñu vehe ñuhu ñuu Sardis, ta chi ñu vehe ñuhu ñuu Filadelfia, ta chi ñu vehe ñuhu ñuu Laodicea ―catyí ndusu cuan. 12Tyicuan ta nanyocave̱ vatyi cuñí nyehí yóó chi ndusu cha cahán chihin cuan. Ta nanyehi̱ ucha tahan cañileru xuhun cuaan. 13Ta mahñu ucha tahan cañileru cuan, nyehi̱ chi noo ra cha caá tari caá noo rayɨɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Ñihnó ra noo sahma cañi nya nu chaha ra. Ta yɨhɨ́ ra noo sinchu xuhun cuaan, ta nya nu nyaá pechu ra chitahan sinchu cuan. 14Ta cuichin ixi xiñi ra, tari ixi mbee cuichin, tari cha cuichin catyi. Ta tari cha cayú ñuhu̱ chɨtɨ nuu ra. 15Ta xiñó chaha ra tari xiñó noo caa cha nañí bronce cha tuhva nducuaha nu cayú ñuhu̱ chichi noo horno. Ta ñihi xaan ndusu ra tari ndusu cha cuaha vavaha yuvi nahnu. 16Ta yɨhɨ́ ndaha ra ucha tahan tiñoo andɨvɨ chiyo vaha ra. Ta tari caa noo mityi cha xaan nɨnduvi chiyo yuhu, (tyicuan caa tuhun cahán ra cha quitá yuhu ra). Ta tari caá cha ñihi xaan nyehé ñanyii cha xiñó vavaha, tyicuan caá nuu ra. 17Cuhva cha nanyehi̱ chi ra, nduve̱ chaha ra tari maa cha chihi̱. Soco maa ra tyiso̱ ra ndaha chiyo vaha ra sɨqui, ta catyí ra chii: ―Ma yuhvun. Yuhu cuví ra xihna cuiri, ta yuhu cundoi nu ndɨhɨ tuhun. 18Iquen cuví ra cha nyitó. Ta vasɨ chihi̱ soco vityin cuacoi tyicuan ri maa. Ta iyó ityi chii cha catyi ama tahan chi tuhun chihi chi noo noo ñáyɨvɨ, ta iyó ityi chii cha catyi tatu cuhun ñu anyaya. 19Tya̱a nu libru tandɨhɨ cha nyehún, cha iyó vityin, ta cha cucoo nu cuahan ca chi. 20Ican ihya cuví tuhun xehe cuenda ndɨ ucha tiñoo andɨvɨ cha nyehún yɨhɨ́ ndaha chiyo vahi, ta cha cuenda ndɨ ucha cañileru xuhun cuaan cuan: Ndɨ ucha tiñoo andɨvɨ cuan cuñí chi catyi: ra cha cahán tuhin ucha tahan vehe ñuhu cuan. Ta ndɨ ucha cañileru cuan cuñí chi catyí ndɨ ucha vehe ñuhu cuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\