Apocalipsis 10

1Tyicuan ta nyehi̱ inga ángel cha iyó xaan tunyee iñi chii, cha vachi noó ityi andɨvɨ mahñu noo vico. Ta noo coo yahnyi nyaá xiñi ra. Ta xiño xaan nuu ra tari ñanyii. Ta tari cha cayú ñuhu̱ chaha ra, tyicuan caá. 2Ta yɨhɨ́ ndaha ra noo libru luhlu cha tanuña nuu. Ta chinanyaa̱ ra chaha chiyo vaha ra nu tyañuhu. Ta chaha chiyo satyin ra chinanyaa̱ ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 3Tyicuan ta ñihi xaan cana chaa ra, tari ndusu ndɨcaha cha nduxaan tɨ. Ta cuhva cha canachaa̱ ra, chiñi̱ ucha tahan ndusu cha sɨɨn sɨɨn caa tari cha cahán savi, tyicuan caa ndusu ra. 4Ta cha yaha̱ cha chiñi cha caha̱n ndɨ ucha ndusu cuan, tyicuan ta cuatyai nuu tutu. Soco chiñi̱ noo ndusu ityi andɨvɨ, ta catyí chi chii tyehe caa: ―Co̱cumi xehun tuhun cha chiñu̱n cahan ndɨ ucha ndusu cuan. Ta ma tyaun nuu tutu ―catyí ndusu cuan chii. 5Tyicuan ta ángel cha nyehi̱ cha chañí nu tyañuhu ta sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, nacoñehe̱ ra ndaha chiyo vaha ra ityi andɨvɨ. 6Ta ángel cuan tyanaha̱ ra vatyi cahan ra noo cha ndicha cuenda Nyoo, ra nyitó tyicuan ri maa, ra cha savaha̱ andɨvɨ ta ñuhu ñayɨvɨ̱ ta tyañuhu ta tandɨhɨ cha iyó nuu chi. Ta catyí ra: ―Ñahri ca cha cucuee. 7Vatyi cuhva cha cuquichaha tɨvɨ ángel cu ucha cuan trompeta ra, yucuan cuhva cuchino cava tuhun xehe cha yɨhɨ́ iñi Nyoo tyi sacuvi ra, tari cuhva sacoto̱ ra chi ra casacuví tyiño nuu ra, ra cacuví profeta cuenda ra ―catyí ángel cuan. 8Ta ndusu cha chiñi̱ yuhu, cha quita̱ ityi andɨvɨ, caha̱n tucu chi chihin inga chaha, ta catyí chi chii tyehe caa: ―Cua̱han, ta que̱hun libru luhlu cha tanuña nuu, cha yɨhɨ́ ndaha ángel cha chañí nu tyañuhu ta nu ñuhu ñayɨvɨ̱ ―catyí chi. 9Tyicuan ta chahi̱n nu nyaá ángel cuan ta chique̱n libru luhlu cuan nacuhva ra chii, ta catyí ra chii: ―Que̱hen, ta ca̱chun, vixi xaan tari tyañuñu. Soco chichun cundu uva chi ―catyí ra chii. 10Tyicuan ta quehi̱n libru luhlu cha yɨhɨ́ ndaha ángel cuan, ta chachi̱. Vixi xaan tari tyañuñu. Soco cha yaha̱ cha chachi̱, uva xaan nduvi chi chichi. 11Tyicuan ta catyí ra chii: ―Cuñí chi cha cunacatyun inga chaha tuhun cha cahán Nyoo sɨquɨ ñáyɨvɨ cuaha xaan ñuu nyihi ta ñuu nahnu, ta sɨquɨ ñáyɨvɨ sɨɨn sɨɨn sahan cahan, ta sɨquɨ ra cacuví rey ―catyí ra chii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\