Apocalipsis 11

1Tyicuan ta cachaha̱ ra noo ndoo cha tari caá noo yutun cha tyicuhvá chi. Ta cacatyí ra chii tyehe caa: ―Ndu̱cuita ta tyi̱cuhvon vehe ñuhu Nyoo ta arta ra, ta na̱cahvun yoso tahan ñu tuhvá sacahnú chi Nyoo yucuan. 2Soco ma tyicuhvon nuquehe cha nyaá ityi chata vehe ñuhu cuan. Vatyi cha cuenda ñu inga ñuu cuví. Ta ican ñu cuan cucuaca chaha ñu ñuu ii cuan chichi cha uñi cuiya sɨsava. 3Ta yuhu cutachi uvi testigu cucahan ra cha cuende cha nɨ ri ca cha chichi noo mil uvi cientu uñi xico quɨvɨ. Ta cacuihno ra sahma tucuihya iñi. 4Ta ican nɨnduvi testigu cuan cuví uvi tahan yutun olivo ta uvi tahan cañileru cha tayucú nuu Sutu Mañi yo, ra nyacá ñaha sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 5Tatu yóó ñu cuñí satasɨ iñi chi nɨnduvi testigu cuan, cuquita ñuhu̱ yuhu nɨnduvi ra, ta cahmi chi tandɨhɨ ñu xaan iñi chi ra. Ta tyicuan caa cucúvi ñu cuñí satasɨ iñi chi ra. 6Testigu cuan iyó ityi chi ra cha cacasɨ ra nu ma coon savi cha nɨri ca cha cachahá cuenda ra tuhun cahán Nyoo chi ñáyɨvɨ. Ta iyó tucu ityi chi ra cha casananduvi ra nɨñɨ chi ndutya. Ta iyó tucu ityi chi ra cha casanyehe ra tɨndoho chi ñu iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ chihin tandɨhɨ ri nuu cuehe, yoso tahan chaha cha cacuñí maa ra. 7Soco cuhva cha cua ndɨhɨ̱ cuhva cuenda ra tuhun Nyoo chi ñáyɨvɨ, cuquita noo quɨtɨ xaan yavi cono cuan, ta cucañi tahan tɨ chihin nɨnduvi testugu cuan. Ta cucuvi chasaha tɨ chi ra. Ta cucahñi tɨ chi ra. 8Ta coño ñuhu ra cundoo maa cava calle ñuu nu chihi̱ Sutu Mañi yo nu cruzi. Ta tari Sodoma ta Egipto nanduvi̱ ñuu cuan, (cha cuenda cha ña vaha cha sacuvi̱ ñáyɨvɨ ñuu cuan). 9Ta chichi cha uñi quɨvɨ sɨsava, cunyehe tandɨhɨ ñáyɨvɨ coño ñuhu ra, ñáyɨvɨ tandɨhɨ ñuu nyihi, ñáyɨvɨ tandɨhɨ ri tata, ta ñáyɨvɨ sɨɨn sɨɨn sahan cahán, ta ñáyɨvɨ ndɨhɨ ri ñuu nahnu, cunyehe ñu coño ñuhu ra. Ta ma cuhva ñu cha quɨhɨ coño ñuhu ra chichi ñuhú. 10Ta ñu cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ cu cusɨɨ xaan cuñí ñu cha cuenda cha cachihi̱ ra cuan. Ta nyacua cutachi ñu regalo chi tahan ñu cha sɨɨ cuñí ñu, vatyi cachihi̱ nɨnduvi rayɨɨ cha cachaha̱ cuenda tuhun cahán Nyoo chi ñu. Vatyi chaha̱ xaan ra tɨndoho chi ñu cha cuhva cha cuñí maa ñu. 11Soco cha yaha̱ cha uñi quɨvɨ sɨsava, Nyoo sanandoto̱ ra chi ra, ta candɨcuita̱ tucu ra inga chaha. Ta tandɨhɨ ñu nyehe̱ canandoto̱ ra, canayuhvi̱ xaan ñu. 12Tyicuan ta nɨnduvi testigu cuan cachiñi̱ ra noo ndusu ñihi xaan ityi andɨvɨ. Ta catyí chi chi ra tyehe caa: ―Nda̱a ndo ityi sɨquɨ ihya ―catyí ndusu cuan chi ra. Ta candaa̱ ra ityi andɨvɨ chichi noo vico. Ta canyehe̱ ñu xaan iñi chi ra nu canandaá ra. 13Ta cuhva cuan quichi̱ noo cha taa̱n cahnu. Ta chichi ñuu cuan canacoyo cuaha xaan vehe. Ta chichi cha uchi uchi tahan vehe, canacoyo noo noo. Ta cha tandɨhɨ chichi ñuu cuan chihi̱ ucha mil ñáyɨvɨ cha cuenda cha taa̱n cuan. Ta ñáyɨvɨ ña chihi̱, casacahnu̱ ñu chi Nyoo, ra nyaá andɨvɨ, cha cuenda cha yuhvi̱ ñu. 14Yaha̱ tɨndoho cu uvi cuan, soco numi ri cuquichi tɨndoho cu uñi. 15Ta ángel cu ucha natɨvɨ̱ ra trompeta ra. Ta canatyacu ndusu ñihi xaan ityi andɨvɨ, ta catyí chi tyehe caa: Tandɨhɨ nu nyacá ñaha rey sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, cha yaha̱ nanduvi chi Sutu yo Nyoo ta chi ra Cristo. Ta maa ra cucunyaca ñaha tyicuan ri maa, catyí ndusu cuan. 16Tyicuan ta ndɨ oco cumi ra cha vaha chahnu, ra canyicú nuu tyayu nu nyaá Nyoo, cachicuiñi̱ chɨtɨ ra chihin nuu ra nya nu ñuhu. Ta casacahnú ra chi Nyoo. 17Ta cacatyí ra: Nacuhvá ndi tyahvi nyoo chuun, Sutu Mañi nyuhu. Nyoo ra iyó tandɨhɨ tunyee iñi chii cuvún. Yoho iyón vityin, ta iyón nu quichaha tandɨhɨ ta nyaa cha cuquichun. Vatyi cha naquehe̱n cuendon tunyee iñun. Ta cha quichahu̱n nyaca ñahun vityin. 18Ta ñáyɨvɨ tandɨhɨ ñuu nahnu cuxaa̱n ñu. Soco cha chaa̱ quɨvɨ cha tachi tuñun chi ñu. Ta cha chaa̱ quɨvɨ cha cucutuñi chi ñu ndɨyɨ. Ta cucuhvon cha vaha cha tahán chi chi ñu sacuvi̱ tyiño nuun, ñu chaha̱ cuenda tuhun cahún, ñu cha nacuhva̱ cuenda añima chi maun, ta sacahnú ñu sɨvun. Vasɨ cahnu ñu cuví ñu ta vasɨ ndahvi ñu. Ta chaa̱ cuhva cha sanaun chi ñu satɨvɨ̱ chi ñáyɨvɨ sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, cacatyí ra. 19Tyicuan ta nuña̱ yuvehe ñuhu Nyoo cha nyaá andɨvɨ, ta chichi vehe ñuhu natuvi̱ caja cuenda cha natyihi̱ tahan ra tuhun chihin yo. Ta quɨhvɨ̱ tacha. Ta vaa ri maa cuví, ta caha̱n savi. Ta chiyo̱ noo cha taan. Ta ñihi xaan coo̱n savi yuu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\