Apocalipsis 12

1Tyicuan ta tuvi̱ noo seña cahnu andɨvɨ́. Vatyi quita̱ noo ñaha sɨhɨ ta sɨquɨ́ noo ña ñanyii tari cha ñihnó ña vestido. Ta chañí ña sɨquɨ yoo. Ta yɨhɨ́ noo corona cha uchi uvi tiñoo andɨvɨ xiñi ña. 2Ta ñaha sɨhɨ ihya ñohó sehe ña. Ta chacú chaa vavaha ña chihin cha uhvi cha cacú sehe ña, vatyi nyehé xaan ña tɨndoho cha cua cacu sehe ña. 3Tyicuan ta quita̱ nonga seña ityi andɨvɨ. Ta nyehi̱ noo coo cuaha cahnu. Ta nyaá ucha xiñi tɨ, ta uchi ndɨquɨ tɨ. Ta tahan tahan xiñi tɨ yɨhɨ́ noo corona. 4Ta chihin suhma tɨ sanacoyo̱ tɨ cha yatyin cha sava tiñoo andɨvɨ sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ican coo ihya chicuɨñɨ tɨ nuu ñaha cha cua cacu sehe cuan, vatyi ta cha cacu ri cue ta cachi tɨ chi cue. 5Ta ñaha cuan sacacu̱ ña noo rayɨɨ. Ta ican ra cuacunyaca ñaha tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ñihi xaan cua cunyaca ñaha ra tari cha chihin noo yutun caa vee. Ta cha yaha̱ cacu̱ ra, naxita̱ Nyoo chi ra nu nyaá ra nu tyayu ra. 6Ta ñaha cuan chino̱ ña cuahan ña noo ñuhú ityi, nu sanduvaha̱ Nyoo noo nu coo ña, vatyi yucuan cucuhva ra cha cachi ña cha nɨ ri ca cha noo mil uvi cientu uñi xico quɨvɨ. 7Yaha̱ cuan ta chiyo̱ noo cuatyi nya andɨvɨ, nu cañi tahan ángel cahnu Miguel ta tandɨhɨ ángel cuenda ra chihin coo cahnu cuan. Ta coo cuan ta tandɨhɨ tatyi ña vaha cuenda tɨ, cacañi tahan chihin ra Miguel. 8Soco ña saha ganaa̱ tɨ cha cañi̱ tahan tɨ. Ta ña ñihi̱ ca tɨ nu ndoo tɨ nya andɨvɨ chihin tatyi ña vaha cha candɨhɨ chihin tɨ. 9Tyicuan ta tava̱ ñehe Nyoo chi tɨ, cuví tɨ Coo Chahnu, cha nañí cuihna ra cuví nuu, ra cha sandaví ñaha chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Maa ra ta tatyi ña vaha cuenda ra cacanacoyo̱ ra nya nu ñuhu ñayɨvɨ̱. 10Tyicuan ta chiñi̱ noo ndusu ñihi nya andɨvɨ. Catyí chi tyehe caa: ―Cha chaa̱ nu cacu̱ añima yo vityin. Cha saha̱ ganaa tunyee iñi Nyoo. Cha nyacá ñaha Nyoo yo vityin chihin ra Cristo Sehe ra. Vatyi cha tava̱ ñehe ra chi ra cha tyaa̱ xaan cuatyi sɨquɨ ra yañi yo ndiyaca ta ñiyaca nuu Nyoo. 11Ta ra yañi yo cacuvi̱ chasaha ra chi ra chihin nɨñɨ ra cuví Mbee Luhlu, ta chihin tuhun Nyoo cha cacaha̱n ra tuhun chihin ñáyɨvɨ. Vatyi ña yuhvi ca ra cha cucúvi ra. 12Yucuan chaha cu̱sɨɨ cuñi nyoho cha iyó ndo andɨvɨ. Soco ¡ndahvi nyoho ñu iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ta nu tyañuhu! Vatyi cuihna canacava̱ ra nya andɨvɨ ta nyacua nya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ nu nyicú ndo. Ta xaan xaan ra vatyi chitó ra vatyi suhva ri ca quɨvɨ ra nyaá. 13Ta cha nyehe̱ coo cahnu cuan vatyi nacava̱ tɨ nu ñuhu ñayɨvɨ̱, chica nyico̱n tɨ chi ñaha cha sacacu̱ sehe cuan. 14Soco ñaha cuan ñihi̱ ña uvi tahan ndichin nahnu tasu, tacuhva cuví ndava ña ta cono ña chi coo cuan nyacua nya ñuhu ityi cuan. Ta yucuan cuví nu cuñihi ña cha cachi ña chichi cha uñi cuiya sɨsava. 15Ta coo cuan tuchi̱ tɨ ndutya chihin yuhu tɨ, vatyi cono noo yuvi cahnu, vatyi satyañi chi ñaha cuan. 16Soco ñuhu ñayɨvɨ̱ tyinyee̱ chi ña, vatyi ndata chi ta quɨhvɨ̱ yuvi cahnu cha tuchi̱ coo cahnu cuan chihin yuhu tɨ. 17Ta cha cuenda cha ña cuví chasaha tɨ chi ña, cuahan tɨ cua cañi tahan tɨ chihin ñáyɨvɨ vachi tata ña, ñu cha quichahá tuhun cahán Nyoo, ñu nyicón cha ndicha cha cahán ra Jesucristo chihin cha nɨɨ iñi ñu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\