Apocalipsis 13

1Chicuinanyai̱ nu ñɨtɨ yuhu tyañuhu cuan. Ta nyehi̱ quitá noo quɨtɨ quiñi xaan caa nuu tyañuhu. Ta nyaá ucha xiñi tɨ, ta uchi ndɨquɨ tɨ. Ta tahan tahan ndɨquɨ tɨ yɨhɨ́ noo corona. Ta xiñi tɨ nyaá noo tuhun cha cahán ña vaha sɨquɨ Nyoo. 2Quɨtɨ quiñi caa ihya caá tɨ tari caá noo cuɨñɨ. Ta tari caá chaha yɨhɨ caá chaha tɨ. Ta yuhu tɨ tari caá yuhu ndɨcaha caá. Ta coo cahnu cuan chaha̱ tɨ ityi chi quɨtɨ quiñi caa cha cunyaa tɨ nu tyayu tɨ. Ta chaha̱ tɨ ityi chi tɨ cha cunyaca ñaha tɨ chi ñáyɨvɨ. 3Ta noo xiñi quɨtɨ quiñi caa cuan tari maa cha nyaá noo nu cahvi̱ cahnu. Soco nu cahvi̱ cuan nduvaha̱. Ta iyo xaan cuñi̱ tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta nanyicón ñu chi quɨtɨ quiñi caa cuan. 4Ta sacahnú tucu ñu chi coo cahnu cuan, vatyi chaha̱ tɨ ityi chi quɨtɨ quiñi caa cuan. Ta sacahnú tucu ñu chi quɨtɨ quiñi caa cuan, ta catyí ñu: ―¿Yóó cha cuví chi tari cuví chi quɨtɨ quiñi caa ihya? ¿Ta yóó cha cuví cañi tahan chihin tɨ? ―catyí ñu. 5Ta ñihi̱ tucu quɨtɨ quiñi caa cuan ityi vatyi cahan ña vaha tɨ ta cahan quiñi caa tɨ sɨquɨ Nyoo. Ta cua cunyaca ñaha tɨ chichi cha uvi xico uvi yoo. 6Ta tyicuan caa sacuvi̱ tɨ. Caha̱n tɨ sɨquɨ Nyoo. Ta caha̱n ña vaha tɨ sɨquɨ nu nyaá Nyoo. Ta caha̱n tɨ chi ñu nyicú andɨvɨ. 7Ta chicoo̱ tucu ityi chi tɨ cha sacoo tɨ cuatyi sɨquɨ ñu cuenda Nyoo nyacua nya cuvi̱ chasaha tɨ chi ñu. Ta chicoo̱ ityi chi tɨ sɨquɨ ñáyɨvɨ ndɨhɨ ri tata, ñáyɨvɨ sɨɨn sɨɨn sahan cahan, ñáyɨvɨ tandɨhɨ ri ñuu nyihi, tandɨhɨ ri ñuu nahnu, 8tandɨhɨ ñu cha ma ñihi ñayɨvɨ̱ chaa coo chihin ra cuví Mbee Luhlu, ra cha chihi̱. Ma ñihi ñu vatyi nyata ni cumañi chino̱ ñuhu ñayɨvɨ̱ ta ñahri sɨvɨ ñu nyaá nu libru ra. Tandɨhɨ ñu cuan cusacahnu ñu chi quɨtɨ quiñi caa cuan. 9Ta ñu cutuñí iñi, na quichaha ñu tuhun ihya: 10Ñu cunyaca vehe caa chi inga ñu, suri cuhun tucu maa ñu. Ta ñu cha cachahñí chihin cha xaan, suri chihin cuan cucúvi tucu maa ñu. Yucuan chaha cuñí xaan chi cha cunyee xaan iñi ñu cuenda Nyoo. Ta cuñí chi cha chino iñi ñu chi ra. 11Yaha̱ cuan ta nyehi̱ inga quɨtɨ quiñi caa. Quita̱ tɨ chichi ñuhú. Quɨtɨ ihya nyaá uvi ndɨquɨ tɨ cha tari caá ndɨquɨ mbee luhlu. Soco tari cahán noo coo xaan vavaha cahán tɨ. 12Ta nyacá ñaha tɨ tari nyacá ñaha quɨtɨ quiñi caa cha xihna ri cuan. Suri chihin nuu quɨtɨ cha xihna ri cuan nyacá ñaha tɨ. Ta tyiyuhu tɨ chi ñuhu ñayɨvɨ̱ ta ñu iyó sɨquɨ na sacahnu ñu chi quɨtɨ quiñi caa cha xihna ri cuan, quɨtɨ cha nduvaha̱ nu cahvi cahnu cha chinyaa̱ chi tɨ. 13Ta cuaha xaan milagru sacuvi̱ tɨ. Nyacua cuví sanacoyo tɨ ñuhu̱ cayú ityi andɨvɨ chihin nuu ñáyɨvɨ. 14Ta sandavi̱ ñaha tɨ chi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ chihin seña cha cuví sacuvi tɨ chihin nuu quɨtɨ quiñi caa cha xihna ri cuan. Ta tachi̱ tɨ nachino noo xiñahñu quɨtɨ quiñi caa cha tahnya̱ cahvi chihin mityi, soco ña chihi̱ tɨ. 15Ta quɨtɨ quiñi caa cu uvi cuan chicoo̱ ityi chi tɨ cha cuhva tɨ cha conyito xiñahñu quɨtɨ quiñi caa cha xihna ri cuan, vatyi xiñahñu cuan cuví cahan. Ta tachi̱ xiñahñu cuan nacúvi tandɨhɨ ñáyɨvɨ ña cuñí sacahnu chi chi. 16Ta sɨɨn ri catyí tɨ vatyi na cunyaa noo tuñi chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ, tandɨhɨ ñu nyihi, ñu chahnu, ñu tyayɨɨ, ñu ndahvi, ñu yori chitoho, ta ñu iyó chitoho. Ta cucunyaa tuñi cuan ndaha chiyo vaha ñu o tyaan ñu. 17Ta yori maa cuví sata ta xico tatu ñahri tuñi cuan nyaá chi ñu. O tatu ñahri sɨvɨ tɨ, o número sɨvɨ tɨ nyaá chi ñu. 18Tuhun ihya cuñí xaan chi cha chiñi tuñi. Ñu cutuñi iñi, na saha ñu cuenda número quɨtɨ quiñi caa cuan. Vatyi número noo rayɨɨ cuví. Ta número ra cuan ican cuví iñu cientu uñi xico iñu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\