Apocalipsis 14

1Yaha̱ cuan ta nyehi̱ chi ra cuví Mbee Luhlu, nanyaá ra nu yucu Sión. Ta chihin ra tayucú cientu uvi xico cumi mil ñáyɨvɨ cha nyaá sɨvɨ ra tyaan ta sɨvɨ Sutu ra. 2Tyicuan ta chiñi̱ noo cha cayu cha quichi ityi andɨvɨ, tari cayu cuaha yuvi nahnu. Ta tari cahán savi cha ñihi xaan, o tari noo ndusu cha cuaha xaan ra casacuacú arpa. 3Ta cachitá ñu noo yaa chaa nuu tyayu Nyoo, ta nuu ndɨ cumi cha nyitó cuan, ta nuu tandɨhɨ ra cha vaha chahnu cuan. Ta yori cuví cutuhva yaa cuan, ɨɨn ri maa cientu uvi xico cumi mil ñu cha cacu̱ añima sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 4Ican ñu ihya cuví ñu cha ña chicoo̱ cuatyi ñu chihin inga rayɨɨ ta nɨ ri rayɨɨ chihin inga ñusɨhɨ, vatyi ii ndoo ñu, ta nyicón ñu chi ra cuví Mbee Luhlu tandɨhɨ ri ityi nu cuahan ra. Cacu̱ añima ñu ta cuví ñu ñu xihna ca chaha̱ cuenda ñu chi ñu chi Nyoo ta chi ra cuví Mbee Luhlu. 5Yori cuví catyi vatyi cuendu ñu, vatyi ni noo cuendu ña tuhvá ñu cahan. Yucuan chaha ñahri cuatyi ñu nuu Nyoo. 6Tyicuan ta nyehi̱ inga ángel cuahan ndava ra andɨvɨ. Ta nyisó ra tuhun Nyoo cha ma ndɨhɨ ca maa, ta ican tuhun ihya cuví cha sacacú ra Cristo añima yo, Vatyi cusacoto ra tuhun ihya chi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, ñáyɨvɨ ndɨhɨ ri ñuu nahnu, ta ndɨhɨ ri ñuu nyihi, ta ñáyɨvɨ ndɨhɨ ri tata, ta ñáyɨvɨ sɨɨn sɨɨn sahan cahan. 7Ta ñihi xaan caha̱n ra ta catyí ra: ―Na yuhvi ndo chi Nyoo, ta sa̱cahnu ndo chi ra. Vatyi cha chaa̱ cuhva cha cua cutuñi chi ñáyɨvɨ. Sa̱cahnu ndo chi ra savaha̱ andɨvɨ ta ñuhu ñayɨvɨ̱, ta tyañuhu ta ndohyo ndutya. 8Tyicuan ta cuahan inga ángel cuan chata ra, ta catyí ra: ―Cha canacava̱ ñuu Babilonia cahnu vityin, cha tanɨ̱ chi. Vatyi ñu iyó ñuu cuan sañaha̱ ñu chi inga ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ cha quiñi caa tari sacuví maa ñu. Tari quɨvɨ cha sacuɨñɨ̱ ñu chi ñu chihin vinu ña vaha cuví cuan. 9Ta nacaha̱n ángel cu uñi chihin cha ñihi ndusu ra ta catyí ra: ―Tatu nya noo ñu sacahnú ñu chi quɨtɨ quiñi caa cuan ta chi xiñahñu tɨ, o chahá ñu chi ñu cha cunyaa tuñi tɨ tyaan ñu, o ndaha ñu, 10cunyehe xaan ñu tɨndoho vatyi cutyihi Nyoo chi ñu nu ñuhu̱, ta nu azufre tari cha cusacoho Nyoo noo vinu xaan chi ñu. Ta chihin nuu ángel ta chihin nuu ra cuví Mbee Luhlu cucuvi cuan. 11Ta ñuhma cha quitá nu nyehé ñu tɨndoho cuan tyicuan ri maa cuquita chi. Ta ma nyitatu maa ñu ndiyaca ta ñiyaca nu cohon ñu yucuan, vatyi sacahnu̱ ñu chi quɨtɨ quiñi caa cuan ta chi xiñahñu tɨ, o chaha̱ ñu cha cunyaa tuñi sɨvɨ tɨ chi ñu. 12Yucuan chaha ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo, ñu quichahá tuhun cahán ra, nɨɨ iñi ñu chinó iñi ñu chi ra Jesús ta cuñí chi cha cunyee xaan iñi ñu cha nyehe ñu tɨndoho sacuvi inga ñáyɨvɨ. 13Tyicuan ta chiñi̱ noo ndusu cha quichi̱ ityi andɨvɨ, ta catyí chi chii tyehe caa: ―Tya̱a tuhun ihya: “Vityin ta ityi nuu ca, sɨɨ xaan cucuvi chi ñu chihi̱ ta chinó iñi ñu chi Sutu Mañi yo.” Ndicha, catyí Tatyi Ii Nyoo vatyi cunyitatu ñu chihin tyiño sahá ñu. Ta ɨɨn ri cuhun cha vaha cha sacuví ñu chihin ñu. 14Tyicuan ta nanyehi̱ ta nyehi̱ noo vico cuichin. Ta sɨquɨ vico cuan nyaá noo rayɨɨ cha ndicha cuii maa cha quichi̱ nya gloria. Ta yɨhɨ́ noo corona xuhun cuaan xiñi ra. Ta yɨhɨ́ ndaha ra noo mityi cutya ta xaan. 15Ta quita̱ nonga ángel chichi vehe ñuhu ta chaa canachaa̱ ra chi ra nyaá sɨquɨ vico cuan. Ta catyí ra: ―Vityin sa̱ha tyiñon chihin mityun, ta na satacon cosecha cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Vatyi cha chaa̱ cuhva, ta cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ cha chityí chi ―catyi ra. 16Tyicuan ta ra cha nyaá sɨquɨ vico cuan sayaha̱ ra mityi ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, ta nasataca̱ ra cha iyó nuu chi. 17Tyicuan ta inga tucu ángel quita̱ chichi vehe ñuhu cha nyaá andɨvɨ. Ta nyisó tucu maa ra noo mityi cutya cha xaan vavaha. 18Ta nu nyaá arta quita̱ tucu nonga ángel cha iyó ityi chi cha cunyaca ñaha chi ñuhu̱ cha cayú. Ta canachaa̱ ra ta cana̱ ra chi ra cha nyisó mityi cutya cha xaan cuan. Ta catyí ra chi ra: ―Sa̱ha tyiñon chihin mityi xaan cha nyisón chiña, ta na satacon vatu tɨchaha ndɨvɨ cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, vatyi cha chityi ―catyí ra. 19Ta ángel cuan sayaha̱ ra mityi ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ta chahnya̱ ra tɨchaha ndɨvɨ cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta tyihi̱ ra noo nu tyihi ra vatyi cucuhñi ra ta quita ndutya chi. Ta cha tyehe caa cuñí chi catyí cha cutachi tuñi Nyoo chi ñáyɨvɨ. 20Ityi chata ñuu cachahñi̱ ra tɨchaha ndɨvɨ cuan, ta cuñí chi catyi vatyi cachihi̱ cuaha xaan ñáyɨvɨ, ta nu cuvi̱ cuan, cama xaan cama xaan nɨñɨ ñu chatɨ. Ta chaa chi nya nu sucun nu nyaá frenu yuhu caballu ta tari cuhva noo uñi cientu kilómetro chinó nɨñɨ cuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\