Apocalipsis 15

1Nyehi̱ nonga seña cahnu andɨvɨ, ta yuhvi xain cuvi̱, vatyi nyehi̱ ucha tahan ángel chihin ndɨ ucha tɨndoho. Chihin ihya cuví nu ndɨhɨ tɨndoho vatyi cundɨhɨ cha cuxaan Nyoo chihin ñáyɨvɨ cha ña quichahá ñu tuhun cahán ra. 2Ta nyehe̱ tiqui noo cha tari caa tyañuhu, xiño tari caá ino, nasaca̱ chi chihin ñuhu̱ cha cayú. Ta ñu cha yaha̱ cuvi̱ chasaha chi quɨtɨ quiñi caa cuan ta chi xiñahñu tɨ, ñu cuvi̱ chasaha cha ma cunyaa número sɨvɨ tɨ cuan chi ñu, tandɨhɨ ñu tayucú ñu yuhu tyañuhu cha xiño cuan. Ta ndahá ñu arpa, cha chaha̱ Nyoo chi ñu. 3Ta chitá ñu yaa ra Moisés, ra sacuvi̱ tyiño nuu Nyoo, ta yaa ra cuví Mbee Luhlu. Ta tyehe caa catyí ñu: Cahnu ta iyo xaan caá tandɨhɨ maa cha sacuvún. Nyoo, Sutu ndi, iyó tandɨhɨ tunyee iñi chuun. Ndoo xaan ta ndicha xaan ityun. Yoho Rey cuvún cuenda tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 4¿Yóó cha ma yuhvi chuun, yoho Sutu Mañi nyuhu? ¿Yóó cha ma sacahnu chuun? Vatyi noo tuhun ri maun cuví ra ii. Ta cuquichi coyo ñáyɨvɨ tandɨhɨ ñuu, ta cusacahnu ñu chuun. Vatyi cha nyehe̱ ñu cha vaha cha sacuvún, catyí ñu chitá cuan. 5Cha yaha̱ tuhun ihya ta nanyehi̱ nuña̱ yuvehe ñuhu nya andɨvɨ nu cumi vaha ñu tabla cha nyaá ley. 6Ta chichi vehe ñuhu cuan quita̱ coyo ndɨ ucha ángel cha canyisó ndɨ ucha tɨndoho cuan. Ta cañihnó ra sahma finu, cuichin ta xiño. Ta cayɨhɨ́ ra sincho xuhun cuaan ta nya pechu ra chitahan. 7Tyicuan ta noo cha nyitó cuan, chaha̱ cuan noo noo copa xuhun cuaan chi ndɨ ucha tahan ángel cuan. Ta chichi copa cuan tyitu maa yɨhɨ́ cha xaan Nyoo cha cutachi tuñi ra chi ñáyɨvɨ. Ta ican ra iyó ra tyicuan ri maa. 8Ta chichi vehe ñuhu cuan chitu̱ maa chihin ñuhma cha cuenda cha cahnu xaan cuví Nyoo ta cha cuenda tunyee iñi iyó chi ra. Ta yori maa cuví quɨhvɨ chichi vehe ñuhu cuan cha nɨri ca cha cumañi ndɨhɨ ndɨ ucha tɨndoho cha nyisó ndɨ ucha tahan ángel cuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\