Apocalipsis 16

1Tyicuan ta chiñi̱ noo ndusu ñihi cha quita̱ vehe ñuhu nu nyaá Nyoo. Ta catyí chi chi ndɨ ucha ángel cuan: ―Cua̱han ndo cua coyo ndo cha ñohó chichi copa chiña sɨquɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, vatyi Nyoo cutachi tuñi ra chi ñu ―catyí ndusu cuan. 2Ángel cha xihna ri cuan chaha̱n ra ta coyo̱ ra cha ñohó chichi copa cuan sɨquɨ ñáyɨvɨ cha nyaá tuñi quɨtɨ quiñi caa cuan chi, ñu cha sacahnú xiñahñu tɨ. Ta quitá noo nu cahvi xaan chi ñu, ta uhvi xaan. 3Ta ángel cu uvi cuan coyo̱ ra cha yɨhɨ́ chichi copa ra nu tyañuhu. Ta ndutya tyañuhu cuan nanduvi̱ nɨñɨ tari nɨñɨ noo ndɨyɨ, ta tandɨhɨ cha nyitó chichi tyañuhu cuan cachihi̱. 4Ta ángel cu uñi cuan coyo̱ ra cha yɨhɨ́ chichi copa ra sɨquɨ yuvi nahnu ta sɨquɨ ndohyo ndutya ta cananduvi̱ chi nɨñɨ. 5Tyicuan ta chiñi̱ cha cahán ángel cuenda ndutya tyehe caa: ―Sutu Mañi yuhu, yoho cuvún noo ra vaha vatyi tachí tuñun chi ñáyɨvɨ tyehe caa, Sutu Mañi yuhu, Nyoo ii cuvún ta iyón vityin ta nu quichaha tandɨhɨ. 6Vatyi maa ñu cachatɨ ñu nɨñɨ ñáyɨvɨ cuendon ta nɨñɨ ra cacuví profeta cuendon. Ta vityin yoho tari cha cunasacohun nɨñɨ chi ñu vatyi tyicuan caa tahán chi chi ñu ―catyí ángel cuan. 7Ta chiñi̱ tiqui vatyi caha̱n noo cha cahán ityi nu nyaá arta Nyoo tyehe caa: ―Ndicha, Sutu Mañi yuhu Nyoo, iyó tandɨhɨ tunyee iñi chuun. Vityin cha yaha̱ tachi tuñun chi ñáyɨvɨ chihin cha ndicha ta chihin cha ndaa ―catyí cuan. 8Ta ángel cu cumi cuan coyo̱ ra cha yɨhɨ́ chichi copa ra nu ñanyii. Ta chicoo̱ ityi chi ñanyii cuan vatyi cahmi chi chi ñáyɨvɨ chihin ñuhu̱ chi. 9Ta tandɨhɨ ñu, quiñi xaan chahmi̱ ñanyii chi ñu. Soco ña canasama̱ ñu cuhva iyó ñu, ni ña casacahnu̱ ñu chi Nyoo. Ta caha̱n ña vaha ñu sɨquɨ Nyoo ra cuví sanyehe tɨndoho chi ñu tyehe caa. 10Ta ángel cu ohon cuan coyo̱ ra cha yɨhɨ́ chichi copa ra sɨquɨ tyayu quɨtɨ quiñi caa cuan. Ta nduñaa ri nu nyacá ñaha tɨ. Ta ñáyɨvɨ cuenda tɨ, nyacua nacachi yɨhɨ ñu yaa ñu cha cuenda cha nyehé xaan ñu cha uhvi. 11Soco ni tyicuan caa ta ña sandɨhɨ̱ ñu cha sacuví ñu cha ña vaha. Ta caha̱n ña vaha ñu sɨquɨ Nyoo ra nyaá andɨvɨ cha cuenda cha uhvi chi ñu ta cha cuenda nu cahvi chi ñu. 12Ta ángel cu iñu cuan coyo̱ ra cha yɨhɨ́ chichi copa ra sɨquɨ yuvi cahnu Eufrates. Ta yuvi cuan na ityi chi tacuhva vatyi nuña noo ityi cha yaha ra cacuví rey cha vachi coyo ityi nu caña ñanyii. 13Tyicuan ta nyehi̱ cha quita̱ yuhu quɨtɨ quiñi caa cuan ta yuhu coo cahnu cuan ta yuhu ra cuví profeta cuendu. Vatyi caquita̱ coyo uñi tahan tatyi ña vaha yuhu ra cuan. Tari caá sahva caá tatyi ña vaha cuan. 14Ican ihya cuví tatyi cuihna cha casacuví milagru nahnu. Ta quita̱ coyo chi vatyi sandu ɨɨn ri chi tandɨhɨ rey cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, vatyi cacañi tahan ra quɨvɨ cusañaha Nyoo tyi iyó tandɨhɨ tunyee iñi chi ra. 15Ta catyí Nyoo: ―Nye̱he ndo vatyi yuhu cha vachi tari noo ra suhu. Vatyi sana ri iñi ndo ta quɨhvɨ ra suhu vehe ndo. Sɨɨ xaan cucuvi chi ñáyɨvɨ nyatú tuhva ri quɨvɨ quichi. Ta vii cumí ñu sahma ñu (o cuñí chi catyí añima ñu) tacuhva cha ma cuvityiyaa ñu nu cua quichi, ta ma cucahan nuu ñu, catyí Nyoo. 16Ta cundu ɨɨn ri ra cacuví rey nu nañí chi chihin sahan hebreo Armagedón. 17Tyicuan ta ángel cu ucha cuan coyo̱ ra cha yɨhɨ́ chichi copa ra nu tatyi, ta nya vehe ñuhu andɨvɨ nu nyaá Nyoo nu tyayu ra, quita̱ noo ndusu chaa xaan ta catyí chi: ―Cha cuvi̱ vityin ―catyí ra. 18Tyicuan ta vaa ri maa cuví ta cahán savi ta quɨhvɨ́ tacha. Ta ñihi xaan taa̱n sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta ndaha chicoo̱ ñáyɨvɨ sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, ta ña tuhva taan cha ñihi xaan tyicuan caa. 19Ta nu taa̱n cuan ndata ñuu cahnu cuan, uñi nu ndata. Ta tandɨhɨ ca ñuu sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ canacoyo̱. Ta Nyoo nɨcoho̱n iñi ra chi ñuu cahnu Babilonia cuan vatyi quiñi xaan sacuví ñu. Ta sanyehe̱ xaan ra tɨndoho chi ñu vatyi cuxaan xaan ra chi ñu. 20Tandɨhɨ ñuhú cha iyó chichi tyañuhu ta tandɨhɨ yucu, ndɨhɨ cuanaa. 21Ta nahnu xaan tucu savi yuu coon ityi andɨvɨ sɨquɨ ñáyɨvɨ. Ta vee xaan. Tari noo cha uvi xico kilu vee noo noo savi yuu cuan. Ta ñáyɨvɨ caha̱n ña vaha ñu sɨquɨ Nyoo cha cuenda tɨndoho savi yuu cuan, vatyi cuví chi noo tɨndoho cahnu xaan cha cuenda ñu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\