Apocalipsis 17

1Tyicuan ta chichi cha ucha tahan ángel cha cayɨhɨ́ ndaha ucha copa cuan, quichi̱ noo ra nu nyaí, ta catyí ra chii: ―Ña̱ha tyi cusañahi chuun yoso caa cucutuñi chi ñaha cata iñi cahnu cha nyaá sɨquɨ tyañuhu. 2Vatyi ra cacuví rey sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ casacuvi̱ ra cha quiñi caa chihin ña, ta ñáyɨvɨ cha iyó sɨquɨ ñuhu ñáyɨvɨ, tɨvɨ̱ xaan ñu chihin cha quiñi caa cha sacuvi̱ ña ―catyí ra chii. 3Tyicuan ta nyehi̱ noo cha sañaha̱ Tatyi Ii Nyoo chii, ta chinyaca̱ ángel cuan chii chiqui ndɨɨ nu yori maa ñáyɨvɨ iyó, ta yucuan nyehi̱ chi noo ñaha, yosó ña sɨquɨ noo quɨtɨ cuaha quiñi caa. Ta nyicú sɨvɨ cha cahán ña vaha sɨquɨ Nyoo chi tɨ. Ta ucha tahan xiñi tɨ nyaá ta uchi ndɨquɨ tɨ. 4Ta ñaha cuan ñihnó ña noo sahma tyacu nyaa ta tyacu cuaha. Ta cuaha xaan xuhun cuaan iñi chi ña, yuu tyaquɨ ta perla ñandɨhɨ. Ta yɨhɨ́ ndaha ña noo copa xuhun cuaan tyitú yɨhɨ́ chihin cha ña vaha ta cha quiñi caa cha sacuví ña. 5Ta tyaan ña nyaá noo sɨvɨ cha cuví noo tuhun xehe cha ña cutuñi iñi ñáyɨvɨ. Vatyi catyí chi: “Ican ñaha sɨhɨ ihya cuví ñuu Babilonia cahnu, sɨhɨ tandɨhɨ ñu cha cata iñi ta tandɨhɨ cha ña vaha cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱.” 6Tyicuan ta tuvi̱ iñi vatyi ñaha cuan chiñí ña chihin cha chihí ña nɨñɨ ñu cuenda Nyoo, ta ñu cha cachihi̱ cha cuenda cha caha̱n ñu tuhun ra Jesús. Ta cha nyehi̱ cuan, iyo xaan cuñí. 7Tyicuan ta catyí ángel cuan chii: ―¿Ñáá tuhun cha iyo xaan cuñún? Cua sacote chuun ñáá cha cuñí chi catyí tuhun xehe ñaha sɨhɨ ihya ta quɨtɨ quiñi caa cha yosó ña, quɨtɨ cha nyicú ucha xiñi ta uchi ndɨquɨ. 8Quɨtɨ quiñi caa cha nyehu̱n cuan, cuví tɨ noo quɨtɨ cha chiyo̱ ta vityin yori ca tɨ iyó. Soco cuquita tɨ chichi yavi cono xaan cha ñahri nu chitahan. Yucuan ñohó tɨ cha nɨ cumañi ca ndɨhɨ tuhun tɨ. Ta ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ iyo xaan cucuñi ñu na nanyehe ñu chi quɨtɨ quiñi caa cha chiyo̱ tyicuan, soco vityin yori ca tɨ iyó, soco cuquichi tɨ inga chaha. Ñu cua nyehe chi tɨ cuan, cuví ñu ñu cha ñahri sɨvɨ nyaá nu libru Nyoo nyata quɨvɨ chino̱ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ican libru cuan cucatyi yóó ñáyɨvɨ cuconyito tyicuan ri maa. 9Ihya cuví noo cha cuñí chi nacoto ndo: Ndɨ ucha xiñi tɨ cuan cuñí chi catyí ucha tahan yucu cha nyaá ñaha cuan sɨquɨ. 10Ta xiñi tɨ cuñí tucu chi catyí ucha tahan rey. Ta ohon tahan rey cuan cha yaha̱ chinyaca̱ ñaha ra. Ta rey cu iñu nyacá ñaha ra vityin. Ta ra cu ucha, cumañi ca cucunyaca ñaha ra. Ta quɨvɨ quichi ra nu ndɨhɨ, ña naha cucunyaca ñaha ra. 11Ta chichi cha ucha tahan rey cuan, cunanyita noo ra inga chaha, ta ican ra cucuvi ra rey cu uña. Ta ican tucu ra cuví quɨtɨ quiñi caa cha chiyo̱ quɨvɨ cuan, ta vityin yori ca tɨ soco cunanyita tɨ inga chaha. Ta cha yaha cunyaca ñaha tucu tɨ, yucuan cuvi nu cua ndɨhɨ tuhun tɨ. 12’Ta ndɨ uchi tahan ndɨquɨ cha nyehu̱n cuan, cuñí chi catyí ndɨ uchi tahan rey cha cumañi ca cacunyaca ñaha. Soco cucoo ityi chi ra cha cunyaca ñaha ra noo ora, ɨɨn ri chihin quɨtɨ quiñi caa cuan. 13Ndɨ uchi tahan rey cuan ɨɨn xaan ri cuhva cucaca xiñi ra. Ta cunacuhva ra tunyee iñi ra chi quɨtɨ quiñi caa cuan. Ta tandɨhɨ ityi cha iyó chi ra cunacuhva ra chi tɨ. 14Ta cucacañi tahan ra chihin ra cuví Mbee Luhlu. Soco ra cuví Mbee Luhlu cuan, cucuvi chasaha ra chi ra. Vatyi ican ra cuví nuu chi tandɨhɨ ra nyacá ñaha. Ta cuví tucu ra nuu chi tandɨhɨ ra cacuví rey. Ta ñu nyicú chihin ra, Nyoo nacana̱ chi ñu ta nacachi̱ ra chi ñu. Ta nɨɨ xaan iñi ñu nyicón ñu chi ra. 15Ta catyí tucu ángel cuan chii ñandɨhɨ: ―Tandɨhɨ tyañuhu cha nyehu̱n cuan, cha nyaá ñaha cata iñi cuan sɨquɨ, ican cuví ñáyɨvɨ tandɨhɨ ñuu nyihi ta tandɨhɨ ñuu nahnu, ñu sɨɨn sɨɨn sahan cahan. 16Ta ndɨ uchi ndɨquɨ cha nyehu̱n xiñi quɨtɨ quiñi caa cuan cha cuví uchi tahan rey cuan, ican ra cuan cuasatasɨ iñi chi ñaha cata iñi cuan. Ta cusandoo ra chi ña cha notuhun ri maa ña. Ta cusanduvityiyaa ra chi ña. Ta cucachi ra coño ñuhu ña. Ta cutyihi ra chi ña nu cayú ñuhu̱. 17Vatyi Nyoo sana̱ ndaha ra añima rey cuan vatyi casacuvi ra cuhva cuñí maa ra. Vatyi ɨɨn ri cuhva cucaca xiñi ra, ta cucuhva ra ityi chi quɨtɨ quiñi caa cuan cha cunyaca ñaha tɨ tari rey nyacua nya chino cava tuhun cahán maa Nyoo. 18Ñaha sɨhɨ cha nyehu̱n cuan, ican cuví ñuu cahnu cha nyacá ñaha chi tandɨhɨ ra cuví rey sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\