Apocalipsis 18

1Cha yaha̱ tuhun ihya ta nyehi̱ inga ángel cha vachi noó ityi andɨvɨ ta iyó xaan ityi chi ra. Ta ñuhu ñayɨvɨ̱ ndichin xaan nduvi̱ chihin cha ndichin ra. 2Ta ñihi xaan ndusu ra ta canachaa̱ ra, ta catyí ra: ―Cha yaha̱ tuhun ñuu Babilonia cahnu cuan. Ta cha nanduvi̱ chi nu iyó ra ña vaha. Vehe tandɨhɨ nuu tatyi ña vaha cha nanduvi̱. Ta taca saa ña vaha nanduvi̱ ñandɨhɨ. 3Vatyi tandɨhɨ ñáyɨvɨ tɨvɨ ñu cha cuenda cuatyi sacuvi ñuu Babilonia cuan. Ta ra cacuví rey, ra nyacá ñaha sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ tari cha cachiyo̱ ra chihin ñaha cuan cha cuví ñuu Babilonia. Casacuvi̱ ra cuatyi chihin ña. Ta ra cha cuahan cuanaxico ñuu Babilonia cuan candutyayɨɨ̱ ra chihin cha xico̱ ra chi ñu ñuu cuan vatyi tandɨhɨ cuhva ta sanaa ñu xuhun ñu chihin cha cata iñi ñu. 4Tyicuan ta chiñi̱ nonga ndusu ityi andɨvɨ. Ta catyí chi: ―Qui̱ta ndo ñuu chiña, nyoho cha cuví ndo ñáyɨvɨ chii, tacuhva cha ma cutahan ndo sacuvi ndo cuatyi chihin ñu chiña, tacuhva ma cutahan ndo ndoho ndo tari maa ñu. 5Vatyi cha caá tɨcuɨtɨ cuatyi ñu ñuu cuan, nyacua cha chaa̱ chi nu nyaá Nyoo. Ta Nyoo cha nɨcohon iñi ra cha ña vaha sacuví ñu. 6Cu̱hva ndo chi ñu suri maa cha chaha̱ ñu chi inga ñáyɨvɨ. Ta uvi ca chaha sananyehe ndo tɨndoho sɨquɨ cha sacuvi̱ ñu. Cu̱hva ndo noo tɨndoho cunyehe ñu cha ñihi uvi ca chaha ican saha cha chaha̱ maa ñu chi inga ñáyɨvɨ. 7Yucuan chaha cu̱hva ndo cha iyo xaan tahan ñu chihin ta sa̱nyehe xaan ndo tɨndoho chi ñu tari cuhva cha sacahnu̱ xaan ñu chi ñu ta cusɨɨ xaan iñi ñu. Vatyi catyí ñuu cuan chichi añima chi: “Ihya nyaí tari noo reina. Ñima ñaha chihi̱ yɨɨ cuví, ta ni ma cunyehi tɨndoho”, chicá iñi chi. 8Yucuan chaha chichi cha noo ri quɨvɨ cuquichi tɨndoho sɨquɨ ñuu cuan, cuquichi tuhun chihi, cuquichi tucuihya iñi ta coo tama ñuu cuan, ta cucayu chi chihin ñuhu̱. Vatyi iyó xaan tunyee iñi chi Nyoo Sutu yo ta cutachi tuñi ra chi ñu ñuu cuan. 9Ra cacuví rey sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya tari cha cachiyo̱ ra chihin ñaha cha cuví ñuu cuan, cuacu chaa ra, cunducuihya xaan iñi ra na cananyehe ra ñuhma cha cayú ñuu cuan. 10Ta nya sava ri cucuitayucu ra cha cuenda cha cayuhvi ra tɨndoho cuan. Ta cucatyí ra: ―¡Ndahvi yoho, ñuu cahnu Babilonia, ñuu cha chiyo̱ xaan tunyee iñi chii! Vatyi noo tuhun cuhva ta chaa̱ tɨndoho nyehún ―cucacatyí ra. 11Ta ra cha canaxicó ñáá ndɨhɨ cha canaxicó, suri cucuacu chaa ra ta cucanducuihya iñi ra cha cuenda ñuu cuan. Vatyi yori ca sata cha canaxicó ra. 12Vatyi xicó ra xuhun cuaan, xuhun cuichin, yuu tyaquɨ, perla, sahma lino finu, sahma seda, ta sahma tyacu nyaa, ta tyacu cuaha. Ta nyisó tucu ra tandɨhɨ nuu vitu cha vixi chahán ta ñáá ndɨhɨ cha chino̱ chihin noho landa, vitu tyaquɨ, ta caa cha cuví bronce, ta caa cha cuví hierro, ta yuu cha cuví mármol. 13Ta nyisó tucu ra canela, ñáá ndɨhɨ ca cha vixi chahán, tari cutu, mirra, perfume, vinu, acetye, yutyi paan finu, ta trigu. Ta suri nyisó tucu ra quɨtɨ cuenda carga, ta mbee, caballu, carru. Ta nyacua nya añima ndahvi cha cuví musu ra ta caxico ra. 14Ta catyí ra chi ñáyɨvɨ ñuu cuan tyehe caa: ―Ñahri ca cha tyaquɨ cha chiyo̱ chuun, cha tahán xaan iñun. Ta cha cuachiyo tandɨhɨ cha tyayɨun. Ta ma cunañihi ca maun tandɨhɨ cuan ―catyí ra. 15Ra cha caxicó tandɨhɨ ihya, candutyayɨɨ̱ ra cha cuenda cha sata̱ ñu ñuu cuan cha xicó ra. Cañi cucuitayucu ra chihin cha cayuhvi ra cha cunyehe ñu cuan tɨndoho. Ta cucuacu chaa ra ta cunducuihya iñi ra. 16Ta cucatyí ra: ―¡Ndahvi ñuu cahnu cuan! Cuvi̱ chi tari noo ñaha sɨhɨ cha ñihnó sahma lino finu, sahma tyacu nyaa ta tyacu cuaha. Ta iyo yɨhɨ̱ ña xuhun cuaan, ta yuu tyaquɨ ta perla. 17¡Vatyi noo tuhun ri cuhva ta ndɨhɨ̱ cha tyayɨɨ xaan cuan! ―cucatyi ra caxico cuan. Ta tandɨhɨ ra cuví capitán cuenda barcu, chihin ñu cañoho chichi, tandɨhɨ ñu casahá tyiño nu tyañuhu, nya sava candoó ñu. 18Ta cha cananyehé ñu ñuhma cha cayú ñuu cuan, canachaa̱ ñu, ta catyí ñu: ―¿Ñáá nonga ñuu chiyo̱ tari ñuu cahnu ihya? Ñahri ca ―cucatyí ñu. 19Ta tyicu̱ ñu niyaca xiñi ñu, ta chacu̱ chaa ñu. Ta cuihya iñi ñu, ta canachaa ñu ta catyí ñu: ―¡Ndahvi nduvi̱ yo cha cuanaa ñuu cuan! Vatyi chihin cha tyayɨɨ ñuu cahnu cuan ndutyayɨɨ̱ tandɨhɨ yo, ñu chicá noo nu tyañuhu chihin barcu. ¡Ta vityin noo tuhun cuhva luhlu ri ta cuanaa chi! ―catyí ñu. 20Soco cu̱sɨɨ cuñi nyoho cha cuenda ñuu cuan, nyoho cha iyó andɨvɨ, nyoho ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ta nyoho ra cachicá tyiño ra Cristo ta nyoho ra cacuví profeta Nyoo. Cu̱sɨɨ cuñi ndo vatyi cha cuenda ndo ta tachí tuñi Nyoo chi ñu cuan, ta cha cuenda cha ña vaha cha sacuvi̱ ñu chihin ndo. 21Tyicuan ta noo ángel cha iyó xaan tunyee iñi chi, nacoñehe̱ ra noo yuu molino cahnu xaan ta tuchi ra cuahan nu tyañuhu, ta catyí ra: ―Suri tyehe caa cundɨhɨ tuhun ñuu Babilonia cahnu, Ta ni inga ca chaha ta ma nyehe ca ndo chi ñu. 22Ta ma cuɨñɨ con yaa ityi chichi ñuu cuan, vatyi yori ca cusacuacu arpa, ta ni flauta, ta ni trompeta, ta ma tɨvɨ ca ñu. Ta ni ma coo ca ra casahá tyiño ñáá ndɨhɨ tyiño. Ta ni ma tyacu ca cha cayu molino. 23Ta ni nonga ñuhu̱ tima, ta ma cayu ca chichi ñuu cuan. Ta ni nonga chaha ta ma cuɨñɨ yo ndusu ñu cha iyó ñu vico tandaha. Vasɨ ra canaxico̱ cha chiyo̱ ñuu cuan, ican ra cuvi̱ ra cahnu ca cuvi nuu ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Nyoho ñu Babilonia, sandavi̱ ñaha xaan ndo chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ chihin cha satasɨ ndo. 24Vatyi cuaha xaan nɨñɨ ra cacuvi̱ profeta Nyoo iñi chichi ñuu cuan vatyi chahñi̱ ñu chi ra. Ta iñi tucu nɨñɨ ñu cuenda Nyoo, ta nɨñɨ tandɨhɨ ñu cha cachahñi̱ ñáyɨvɨ nɨcahnu ñuhu ñayɨvɨ̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\