Apocalipsis 19

1Cha yaha̱ cuan, ta chiñi̱ noo ndusu cha cuaha vavaha ñáyɨvɨ nya andɨvɨ. Ta catyí ñu: ¡Cahnu xaan cuví Nyoo! Sutu Mañi yo, Nyoo cuví ra ra sacacu̱ chi yo. Ta chi maa ra tahán chi cha sacahnu yo, tyi iyó xaan tunyee iñi chi ra. 2Vatyi vaha sacutuñí ra chihin cha ndaa ta chihin cha ndicha. Tachí tuñi ra chi ñaha cata iñi cuan. Vatyi satɨvɨ̱ xaan ña chi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ chihin cha quiñi caa cha sacuvi̱ ña chihin ñu. Ta yucuan chaha tachí tuñi ra chi ña, ta cha cuenda cha chahñi̱ ña chi ñu sacuví tyiño nuu ra. 3Ta quichaha catyí ñu inga chaha: ―¡Cahnu xaan cuví Nyoo! Ñuhma cha cayú ña, ma cucuita ca maa cha ndaa chi ityi sɨquɨ ―catyí ñu. 4Ta ndɨ oco cumi ra cha vaha chahnu ta ndɨ cumi tahan cha nyitó cha nyicú nu nyaá tyayu Nyoo, cachicuiñi̱ chɨtɨ ra nya nu ñuhú. Ta casacahnú ra chi Nyoo nu nyaá ra nu tyayu ra. Ta catyí ra: ―¡Na cuvi chi tyicuan caa! ¡Cahnu xaan cuví Nyoo! ―cacatyí ra. 5Ta nu nyaá tyayu Nyoo, tyacu noo ndusu, ta catyí chi: Sa̱cahnu ndo chi Sutu yo Nyoo Tandɨhɨ nyoho cha sacuví ndo tyiño nuu ra, ta quichahá ndo chi ra, vasɨ nyihi ndo, o chahnu ndo. 6Ta chiñi̱ tiqui noo ndusu tari cha cuaha vavaha ñáyɨvɨ cahán, tari ndusu nu cuaha xaan yuvi ndutya, ta tari cha ñihi xaan cahán savi. Ta catyí chi: ¡Cahnu xaan cuví Sutu yo Nyoo! Vatyi cha quichaha̱ nyaca ñaha ra ta iyó tandɨhɨ tunyee iñi chi ra. 7Na cusɨɨ cuñi yo ta na cutu yo chihin tusɨɨ iñi. Na sacahnu yo chi ra. Vatyi cha chaa̱ cuhva cha cua coo yo vico tandaha ra cuví Mbee Luhlu. Ta yoó cuacuvi yo tari noo ñasɨhɨ ra, cha nyatú tuhva ri yo quɨvɨ tandaha yo chihin ra. 8Ta maa yo cucuihno yo sahma linu finu, ndɨɨ ta cuichin. Vatyi sahma linu finu cuan cuñí chi catyí cha vaha cha sacuví ñáyɨvɨ cuenda ra. 9Tyicuan ta quichaha catyí ángel cuan chi: ―Tya̱a tuhun ihya nu tutu: “¡Sɨɨ xaan cuví chi ñu cha nyaá cuhun vico tandaha ra cuví Mbee Luhlu!” Ta catyí tucu ra chii tyehe caa: ―Ican ihya cuví tuhun ndicha Nyoo ―catyí ra chii. 10Tyicuan ta chicuiñi̱ chɨti chaha ángel Nyoo cuan vatyi sacahni chi ra, soco catyí ra chii: ―Ma sacahnun chii, vatyi musu Nyoo cuví tucu yuhu tari yoho, ta tari tandɨhɨ ra yañi yo cha nyicón tuhun ndicha ra Jesucristo. Chi Nyoo tahán chi sacahnu yo ―catyí ra chii. Vatyi tuhun ndicha ra Jesús, ican cuví cha chahá cuhva chi ra cacuví profeta, ra cha cachahá cuenda tuhun cahán Nyoo chihin yo. 11Tyicuan ta nyehi̱ tanuña andɨvɨ. Tyicuan ta tuvi̱ noo caballu cuichin. Ta ra yosó chi tɨ nañí ra Ra Ndicha Cha Nɨɨ Iñi Sacuvi Tyiño Nuu Nyoo. Vatyi chihin cha ndaa sacutuñi ra chi ñáyɨvɨ, ta cañi tahan ra chihin cha ña vaha chihin cha ndaa. 12Xiño xaan chɨtɨ nuu ra tari cha cayú ñuhu. Ta cuaha xaan corona yɨhɨ́ xiñi ra. Ta nyaá noo sɨvɨ chi ra cha noo tuhun ri maa ra chitó ra ñáá sɨvɨ nyaá chi ra. 13Ta ñihnó ra noo sahma iñi nɨñɨ. Ta maa ra nañí ra Tuhun Cahán Nyoo. 14Ta canyicón sɨndaro andɨvɨ chi ra, cañihnó ra sahma linu finu, sahma cuichin ta ndɨɨ. Ta cayosó ra caballu cuichin. 15Ta chichi yuhu ra nañí Tuhun Cahán Nyoo cuan, quitá noo mityi cha xaan nɨ nduvi chiyo yuhu, vatyi chihin tuhun cahán ra cusañicuehe ra ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta ñihi cunyaca ñaha ra chi ñu tari chihin noo yutun caa. Maa ra cutachi tuñi ra chi ñu tari noo ra cha sacunyihi tɨchaha ndɨvɨ chihin chaha ra. Ta cusacoho ra vinu uva chi ñu, ta ihya cuñí chi catyí tyi cuxaan Nyoo chihin ñu ta cutachi tuñi ra chi ñu vatyi chaha xaan ñu tɨsɨhɨ chi Nyoo ra iyó tandɨhɨ tunyee iñi chii. 16Ta nu sahma ra ta nu sɨhɨn ra cuan nyaá letra cha catyí tyehe caa: “Ihya cuví Ra cuví nuu chi tandɨhɨ rey. Ta ican ra cuví nuu chi tandɨhɨ ra nyacá ñaha.” 17Tyicuan ta nyehi̱ chi nonga ángel nanyaá ra nu ñanyii. Ta chihin tandɨhɨ fuerza ra canachaa̱ ra chi tandɨhɨ saa cha candavá ityi andɨvɨ, ta catyí ra chi tɨ: ―Ña̱ha ndo ta ca̱ndu ɨɨn ri ndo vatyi cuxiñi ndo cha chaha̱ Nyoo cachi ndo. 18Vatyi ca̱chi ndo coño ra cacuví rey ta ra cuví nuu chi sɨndaro ta chi ra ndachan xaan saha chii. Ta ca̱chi ndo coño caballu ta coño ñuhu ra cha cayosó chi tɨ. Ca̱chi ndo coño tandɨhɨ ra, vasɨ ra yori chitoho o ra iyó chitoho, vasɨ ra nyihi o ra chahnu ―catyí ra chi saa. 19Tyicuan ta nyehi̱ chi quɨtɨ quiñi caa cuan ta chi ra cacuví rey cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ chihin sɨndaro cuenda ra, vatyi candu ɨɨ̱n ri ra vatyi cacañi tahan ra chihin ra yosó caballu cuichin cuan ta chihin sɨndaro cuenda ra. 20Ta tɨɨ̱n ra chi quɨtɨ quiñi caa cuan ɨɨn ri chihin ra cuví profeta cuendu cuan, vatyi chihin nuu quɨtɨ quiñi caa cuan ta sacuvi̱ ra cuendu cuan milagru, ta sandavi̱ ñaha ra chi ñáyɨvɨ cha chaha̱ chi cunyaa tuñi quɨtɨ quiñi caa cuan, ta chi ñu sacahnú chi xiñahñu tɨ. Ta nyitó nyitó ra ta tuchi ra yosó caballu cuichin chi nɨnduvi ra nu ñuhu̱ cha cayú chihin azufre. 21Ta tandɨhɨ ca ñu cachihi̱ ñu chihin mityi xaan cha quitá yuhu ra cha yosó caballu cuichin cuan. Ta tandɨhɨ maa saa, cachachi̱ xaan tɨ coño ñu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\