Apocalipsis 2

1’Sa̱cuhun tutu chi ra cahán tuhin chihin ñu nyicú vehe ñuhu cha nyaá ñuu Éfeso. Ta ca̱tyun chi ra tyehe caa: “Tyehe caa catyí ra cha yɨhɨ́ ndaha ucha tiñoo chihin ndaha chiyo vaha ra. Ta chicá noo ra mahñu ndɨ ucha cañileru xuhun cuaan: 2Yuhu chité tandɨhɨ cha sacuví ndo. Chité vatyi ñihi xaan tyiño sacuví ndo. Ta cunyee xaan iñi ndo. Ta chité vatyi ña cunyeé iñi ndo nyehé ndo chi ñu quiñi iyó. Ta chité vatyi tuhva ndo nducu nyehe ndo chi ra cha catyí vatyi tyiño Nyoo chica noo ra soco ña ndicha ra. 3Cunyeé xaan iñi ndo. Ta nyehé xaan ndo tɨndoho ta cha sahá tyiño xaan ndo cha cuende chihin cha ña ndu uvi iñi ndo. 4Soco iyó noo cha caá ndo nui. Vatyi ña cuñí vaha ca ndo chii tari quɨvɨ xihna ri. 5Yucuan chaha nɨ̱cohon iñi ndo nya maa maa cuví nu ña vaha sacuvi̱ ndo. Ta na̱sama ndo cuhva iyó ndo. Ta sa̱cuvi ndo tari cuhva chiyo̱ ndo quɨvɨ natɨɨn cuenda ndo notuhun Nyoo. Tatu ma nasama ndo cuhva iyó ndo, numi ri cuhin nu nyaá ndo, ta tinyai cañileru ndo nu nyaá chi. Soco tatu ndu uvi iñi ndo cuatyi ndo, ma tinyai. 6Soco iyó tucu cha vaha nyacuví ndo. Vatyi ña cuñí nyehe ndo cha quiñi caa cha sacuví ñu yɨhɨ́ cuenda ra Nicolás. Tyicuan tucu yuhu ña cuñí nyehí yucuan. 7Ta nyoho cha cutuñi iñi ndo, tya̱soho ndo ñáá cha catyí Tatyi Ii Nyoo chi nyoho ñu nyicú vehe ñuhu. Catyí ra tyehe caa: Tatu cuví chasaha ndo chi ra ña vaha, cuhve cha cachi ndo chɨtɨ yutun cha chahá cha conyito añima ndo. Ta yutun cuan nanyaá tun nya nu iyó Nyoo andɨvɨ, ta cuñihi ndo tandɨhɨ cha vaha cha iyó yucuan.” 8’Sa̱cuhun tucu tutu chi ra cahán tuhin chihin ñu nyicú vehe ñuhu cha nyaá ñuu Esmirna, ta ca̱tyun chi ra tyehe caa: “Tyehe caa catyí ra cuví cha xihna cuiri, ra cundoo nu ndɨhɨ tuhun, ra cha chihi̱ ta nandoto̱: 9Yuhu chité tandɨhɨ cha sacuví ndo. Ta chité tɨndoho cha nyehé xaan ndo. Ta chité cha ndahvi ndo. Soco chihin tuhun Nyoo, tyayɨɨ ndo. Ta chité yoso caa ñu cha catyí vatyi ñu Israel cuví ñu, ta cahán ña vaha ñu sɨquɨ ndo. Ta ni ñima ñu Israel cuví ñu vatyi noo ityi ñu yɨhɨ́ cuenda ra ña vaha, ra nañí Satanás, cuví ñu. 10Soco ma yuhvi ndo cha cunyehe ndo tɨndoho. Vatyi ra ña vaha cutyihi ra vehe caa chi suhva nyoho, vatyi cunducu nyehe ra chi ndo tatu cusaña ndo chi Nyoo. Ta uchi quɨvɨ cunyehe ndo tɨndoho. Soco cu̱nyicon vaha ndo chi Nyoo nyacua nya quɨvɨ cúvi ndo. Ta yuhu cuhve ñayɨvɨ̱ coo ndo chihin Nyoo. 11Ta nyoho cha cutuñí iñi ndo tya̱soho ndo ñáá cha catyí Tatyi Ii Nyoo chi nyoho ñu nyicú vehe ñuhu. Catyí ra tyehe caa: tatu cuví chasaha ndo chi ra ña vaha, ña tahán chi cuhun ndo anyaya, nu cutachi tuñi Nyoo chi añima ña vaha.” 12’Sa̱cuhun tucu tutu chi ra cahán tuhin chihin ñu nyicú vehe ñuhu ñuu Pérgamo. Ta ca̱tyun chi ra tyehe caa: “Tyehe caa catyí ra cha nyisó mityi cha xaan ndɨnduvi chiyo yuhu: 13Yuhu chité tandɨhɨ cha sacuví ndo. Ta chité vatyi iyó ndo nu nyacá ñaha cuihna, ra nañi Satanás. Soco tyicuan ri chinó iñi ndo chii. Ta vasɨ nu canyicú ndo chiña chahñi̱ ñu chi ra Antipas, ra cha cuvi̱ noo cha ndoo cuende, vatyi chiña chicá noo ra cha nañí Satanás cuan. Soco nɨ ri maa chahñi̱ ñu chi ra, nyoho ña sandɨhɨ maa ndo tuhun cha chinó iñi ndo chii. 14Soco catuví suhva cha caá ndo nui: Vatyi nu nyicú ndo nya Pérgamo chiña, yɨhɨ́ ra cha ña cacuñí ra saña ra cuhva cha sacuvi̱ ra Balaam. Ta maa ra Balaam tyiyuhu̱ ra chi ra Balac, na sacachi ra chi ñu Israel nyayu cha chiyo̱ nu sacahnú ñu chi xitohyo. Tyiyuhu̱ ra chi ra nacatyi ra chi ñu vatyi ñahri caa cha coo ñu chihin tahan ñu vasɨ ñima yɨɨ ñu cuví, o vasɨ ñima ñasɨhɨ ra cuví. 15Ta suri iyó suhva ñáyɨvɨ mahñu ndo cha ña cacuñí ñu saña ñu cuhva sañahá ra cuenda ra Nicolás. Ta yuhu ña cuñí nyehi cuhva sañahá ra cuan. 16Yucuan chaha numi ri na̱sama ndo cuhva iyó ndo. Vatyi tatu ma nasama ndo cuhva iyó ndo, cuquichi sɨquɨ ndo cha numi ri ta cucañi tahin chihin ñu cuan chihin cha tari mityi cha quitá yuhi. 17Ta nyoho cha cutuñí iñi ndo, tya̱soho ndo ñáá cha catyí Tatyi Ii Nyoo chi nyoho ñu nyicú vehe ñuhu: tatu cuví chasaha ndo chi ra ña vaha, cucuhve cha cachi ndo noo pan maná cha ñohó xehe. Ta cucuhve noo yuu cuichin chi ndo. Ta nu yuu cuan cucunyaa noo sɨvɨ chaa cha yori chitó. Ta noo tuhun ri ñu cuquehen cuenda cuan cucoto.” 18’Sa̱cuhun tucu tutu chi ra cahán tuhin chihin ñu nyicú vehe ñuhu cha nyaá Tiatira. Ta ca̱tyun chi ra tyehe caa: “Tyehe caa catyí Sehe Nyoo, ra cha caá chɨtɨ nuu tari noo cha cayú ñuhu. Ta tari caá noo caa finu cha nañí bronce cha xiño xaan, tyicuan caa chaha ra: 19Yuhu chité tandɨhɨ cha sacuví ndo. Ta chité yoso cuhva cha cuñí ndo chi ñáyɨvɨ. Ta chité cuhva cha chinó xaan iñi ndo chii. Ta tyinyeé ndo chi tahan ndo. Ta cunyee xaan iñi ndo. Ta chité vatyi cuaha ca cha vaha sacuví ndo vityin ta ñima ca ta nu quichaha. 20Soco iyó noo cha caá ndo: Vatyi chahá ndo ityi chi ñaha cha nañí Jezabel na sañaha ña chi ndo. Catyí ña vatyi cuenda Nyoo cahán ña. Soco chihin tuhun cha sañahá ña, sandaví ñaha ña chi ñu sacuví tyiño nui. Vatyi sañahá ña cha coo ñu chihin inga rayɨɨ o ñusɨhɨ ta ñima yɨɨ ñu o ñasɨhɨ ra cuví. Ta sañahá ña cha cachi ñu nyayu cha chiyo̱ nu sacahnu̱ ñu chi xitohyo. 21Yuhu cha nyatu̱ xain cha nasama ña cuhva iyó ña, soco ña cuñí ña nasama ña. Vatyi ta sandoo ca ña cha iyó ña chihin rayɨɨ ta ñima yɨɨ ña cuví. 22Ta vityin cua quehen noo cuehe chi ña. Ta cua cuhvi ña. Ta ma cuvi nducuita ña. Ta ñu sacuví cha quiñi caa chihin ña, tatu ma ndu uvi iñi ñu, cucuhve noo tɨndoho nyehe ñu. 23Ta cucahñi chi sehe ña. Ta tyicuan caa, coto tandɨhɨ ñu nyicú vehe ñuhu, vatyi yuhu chité tandɨhɨ cha chicá xiñi ñu, ta tandɨhɨ cha caá añima ñu. Ta chi tahan tahan nyoho cucuhve cha tahán chi chi ndo yoso cuhva cha sacuvi̱ ndo. 24Soco chi tandɨhɨ ca nyoho ñuu Tiatira, cha ña quehe̱n ndo cuhva cha sañahá ña, ni ña sacuví ndo cha catyí maa ñu tuhun nahnu cuenda ra ña vaha, ña tyaí inga tuhun cha yɨɨ sɨquɨ ndo. 25Soco ma saña ndo cuhva cha vaha nyacuví ndo nyacua nya quichi. 26Ta nyoho tatu cuví chasaha ndo chi ra ña vaha, ta sacuví ndo cuhva cuñí nyacua nya nu ndɨhɨ tuhun, cucuhve ityi chi ndo cha cunyaca ñaha ndo chi ñu ñuhu ñayɨvɨ̱. 27Tari chaha̱ Suti ityi chii cha cunyaca ñahi, tyicuan caa cucunyaca ñaha ndo. Tari cha chihin noo yutun caa cutachi tuñi ndo chi ñu. Tari tahvi cuatyi minoo quɨsɨ ñuhú, tyicuan caa cusacuvi ndo chihin ñu. 28Ta cuhve tiñoo cahnu andɨvɨ cunyaa chihin ndo. Ta ican yuhu cuví cuan. 29Ta nyoho cha cutuñí iñi ndo tya̱soho ndo ñáá cha catyí Tatyi Ii Nyoo chi nyoho, ñu nyicú vehe ñuhu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\