Apocalipsis 20

1Cha yaha̱ tuhun cuan ta nyehi̱ chi noo ángel vachi noó ityi andɨvɨ ta yɨhɨ́ ndaha ra ndaha tɨcu yuvehe yavi cono cuan. Ta yɨhɨ́ tucu ndaha ra noo cadena cahnu. 2Ángel ihya tɨɨ̱n ra chi coo cahnu cuan, quɨtɨ cha cuví Coo Chahnu cuan, cha cuví cuihna. Ta chahñi̱ ra chi tɨ chihin cadena noo mil cuiya. 3Ta tuchi̱ ra chi tɨ yavi cono cuan. Ta yucuan nacasɨ̱ ra chi tɨ. Ta tyaa̱ ra noo sellu yuvehe cuan tacuhva cha ma sandavi ñaha ca tɨ chi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, nyacua nya cha yaha noo mil cuiya. Ta cha yaha noo mil cuiya cuan ta cundachi tucu tɨ suhva ca quɨvɨ. 4Yaha̱ cuan ta nanyehi̱ cuaha xaan tyayu tayucú. Ta nuu chi nyicú ñu cha chicoo̱ ityi chi vatyi tachi tuñi ñu chi ñáyɨvɨ. Ta nyehe̱ tiqui añima ñu chahnya̱ ñáyɨvɨ xiñi cha cuenda cha caha̱n ñu tuhun Nyoo cha chaha̱ cuenda ra Jesús chi ñu. Ta maa ñu, ña sacahnu̱ ñu chi quɨtɨ quiñi caa cuan, ni chi xiñahñu tɨ, ni ña chaha̱ ñu chi ñu cha cunyaa tuñi tɨ tyaan ñu, ni ndaha ñu. Nyehi̱ vatyi ican ñu ihya, canandoto̱ ñu ta chicunyaca̱ ñaha ñu chihin ra Cristo noo mil cuiya. 5Ican ñu ihya cuví cha nandoto̱ cha xihna ca. Soco inga ityi ndɨyɨ ña nandoto̱ ñu nyacua nya cha yaha̱ mil cuiya cuan. 6¡Sɨɨ xaan cuñí ñu ii cuenda Nyoo, ñu cha tahán chi nandoto cha xihna ri! Ta ma cuhun ñu tuhun chihi cu uvi nu cuví anyaya nu tachí tuñi Nyoo chi añima ña vaha. Vatyi cucuvi ñu sutu cha cuenda Nyoo ta cuenda ra Cristo. Ta cucunyaca ñaha ñu mil cuiya chihin ra. 7Ta cha yaha mil cuiya cuan, tyicuan ta cundachi cuihna nu ñohó ra vehe caa. 8Ta cuquita ra, ta cusandavi ñaha ra chi ñáyɨvɨ nɨcahnu sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Cuquita̱ ra vatyi cusandavi ñaha ra chi ñáyɨvɨ Gog ta Magog, ñu xaan iñi chi Nyoo. Ta cusandu ɨɨn ri ra chi sɨndaro ñuu cuan vatyi cuhun ra cuatyi. Cuaha xaan ra, tari maa ñɨtɨ yuhu tyañuhu. 9Tyicuan ta cuahan coyo ra nɨcacahnu sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta cachasɨ cutya ra nu iyó ñu cuenda Nyoo ñuu Jerusalén nu cuñí xaan Nyoo. Soco Nyoo cusaquichi ra ñuhu̱ ityi andɨvɨ ta cucahmi chi chi tandɨhɨ sɨndaro cuan. 10Ta cuihna cha sandaví ñaha chi ñu, cutuchi Nyoo chi ra chichi anyaya cahnu nu cayú ñuhu̱ chihin azufre, nu tuchi̱ tucu ra chi quɨtɨ quiñi caa cuan ta chi ra cha cuví profeta cuendu. Ta yucuan cunyehe ra tɨndoho tyicuan ri maa ndiyaca ta ñiyaca. 11Tyicuan ta nyehi̱ noo tyayu cuichin cahnu. Ta nyehi̱ chi ra nyaá nuu tyayu cuan. Ta chihin nuu ra ta cuanaa̱ ñuhu ñayɨvɨ̱ ta andɨvɨ. Ta ñahri ca maa nu cucunyaa chi. 12Ta nyehi̱ chi tandɨhɨ ñu ndɨyɨ, ñu chahnu ta ñu nyihi, tayucú ñu nuu Nyoo. Tyicuan ta canuñá libru cha nyaá tandɨhɨ cha sacuvi̱ ñu quɨvɨ chiyo̱ ñu ñayɨvɨ̱. Ta nuña tucu inga libru cha nyaá sɨvɨ ñu cha cuconyito tyicuan ri maa chihin Nyoo. Ñu ndɨyɨ cuan cuacutuñi chi ñu ñáá ndɨhɨ cha chinyacuvi ñu cha nyaá nu tandɨhɨ libru cuan. 13Ta tyañuhu nacuhva̱ cuenda chi chi ndɨyɨ cha cumí chi. Ta tandɨhɨ nu nyicú ñu chihi̱ nu nyacá ñaha Tuhun Chihi, nacuhva̱ cuenda chi ndɨyɨ cha cumí chi. Ta tandɨhɨ ñu cuatahan chi chi ñu yoso cuhva cha casacuvi̱ ñu. 14Tyicuan ta cundɨhɨ Tuhun Chihi cuan ta ñahri ca nu cuacunyicu ñu chihi, vatyi cutuchi Nyoo chi nɨnduvi tahan cuan chichi anyaya cahnu nu cayú ñuhu̱. Ta ican ihya cuví Tuhun Chihi Cu Uvi. 15Ta yucuan tuchi̱ ra chi ñu cha ñahri sɨvɨ nyaá nu libru cha cuenda ñáyɨvɨ cha cua conyito chihin Nyoo tyicuan ri maa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\