Apocalipsis 21

1Yaha̱ cuan ta nyehi̱ noo andɨvɨ chaa ta noo ñuhu ñayɨvɨ̱ chaa, vatyi andɨvɨ ta ñuhu ñayɨvɨ̱ cha xihna ri cuanaa chi. Ta tyicuan caa tucu tyañuhu, cuanaa tucu cuan. 2Yuhu ra Juan nyehi̱ ñuu ii Jerusalén chaa cha vachi noó ityi andɨvɨ nu nyaá Nyoo. Ta tyaquɨ xaan nduvii̱ chi tari noo ñaha cha cua tandaha chihin noo ra, tyicuan caa nduvii̱ chi. 3Ta chiñi̱ noo ndusu ñihi cha quita̱ ityi andɨvɨ, ta catyí chi: ―¡Nye̱he ihya! Nyoo, iyó ra mahñu ñáyɨvɨ. Ta cua coo ra chihin ñu. Ta maa ñu cua cuvi ñu ñuu ra. Ta cua cunyaa ra chihin ñu. Ta cua cuvi ra Nyoo cuenda ñu. 4Ta Nyoo cunacuhva ra ndutya nuu ñu. Ta ma cúvi ca ñu. Ta ma cucuihya ca iñi ñu. Ma cuacu ca ñu vatyi ma nyehe ca ñu tɨndoho. Ta ma nyehe ca ñu cha uhvi. Vatyi tandɨhɨ cha chiyo̱, cha yaha̱ tuhun ―catyí chi. 5Tyicuan ta Nyoo, ra cha nyaá nu tyayu cahnu, catyí ra: ―Nye̱he. Sanduchai̱ tandɨhɨ maa cha iyó. Ta catyí tucu ra: ―Tya̱a tuhun ihya, vatyi tuhun cahín ihya, ndicha. Ta cuví cunɨɨ iñun vatyi tuhun cahín cuchino cava ―catyí Nyoo chii. 6Yaha̱ cuan ta catyí tucu ra chii: ―Cha tandɨhɨ chino̱ cava vityin. Yuhu cuví ra xihna cuiri, ta yuhu cundoi nu ndɨhɨ tuhun. Ñáyɨvɨ cha ityi ndutya cha cuñí ñu tuhun yuhu, cucuhve ndutya cha chahá ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa coho ñu, ta ñahri cutyiyahvi ñu. 7Ñu cha cuví chasaha chi ra ña vaha, cuñihi ñu tandɨhɨ ihya, tari noo cha cundoo chi ñu. Ta yuhu cucuvi Nyoo cuenda ñu ta maa ñu cucuvi ñu sehi. 8Soco ñáyɨvɨ cha yuhví xaan, ñu cha ña chinó iñi, ñu cha quiñi iyó, ñu cha chahñí ñáyɨvɨ, ñu iyó chihin rayɨɨ, ta ñima yɨɨ ñu cuví, o ra iyó chihin ñusɨhɨ ta ñima ñasɨhɨ ra cuví, ñu tasɨ, ñu casacahnú xitohyo, ta tandɨhɨ ñu cuendu, tandɨhɨ ñu cuan, tahán chi cuhun ñu chichi anyaya cahnu nu cayú ñuhu̱ chihin azufre, nu cuví Tuhun Chihi Cu Uvi, nu tachi tuñi Nyoo chi añima ña vaha. 9Tyicuan ta quichi̱ noo ángel cha ucha tahan cuan, ra cha canyisó ndɨ ucha copa tyitú chihin ndɨ ucha tahan tɨndoho cuan. Ta cahán ra chihin ta catyí ra: ―Ña̱ha, ta cusañahi chuun yóó ñu cuví ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo, ñu cha cuví tari ñasɨhɨ ra, tyi ra cuví Mbee Luhlu cuví ra ―catyí ra chii. 10Ta Tatyi Ii Nyoo chinyaca̱ chii noo yucu cahnu ta sucun. Ta sañaha̱ ra ñuu ii, ñuu Jerusalén cahnu cuan chii. Maa maa cuhva cha vachi noó ñuu cuan ityi andɨvɨ nu nyaá Nyoo, sañaha̱ ra chii. 11Xiño xaan ñuu cuan chihin cha tyaquɨ Nyoo. Xiño xaan tari caá noo yuu tyaquɨ, tari caá yuu jaspe, ta xiño tari ino. 12Nicachico ñuu cuan sucun xaan sama. Ta iyó uchi uvi tahan yuvehe. Ta noo ángel nanyaá tahan tahan yuvehe. Ta ndɨ uchi uvi tahan sɨvɨ tata ñáyɨvɨ Israel nyaá yuvehe cuan. 13Uñi tahan yuvehe cuan nyaá ityi nu caña ñanyii. Ta uñi tahan ityi norte. Ta uñi tahan ityi tyañuhu. Ta uñi tahan ityi nu quee ñanyii. 14Uchi uvi tahan yuu yɨhɨ́ nu sama ra nu cacu̱ chaha chi. Ta nuu yuu cuan nyaá sɨvɨ ndɨ uchi uvi apóstol cuenda ra cuví Mbee Luhlu. 15Ta ángel cha cahán chihin cuan, yɨhɨ́ ndaha ra noo yutun xuhun cuaan, vatyi chihin cuan cutyicuhva ra ñuhú ñuu cuan, ta yuvehe ta nu sama nicachico ñuu cuan. 16Cumi tahan tutun ñuu cuan nyaá. Ta ɨnuu ri cuhva cha quehen ta cha cañi. Ta ángel cuan tyicuhva̱ ra ñuu cuan chihin yutun xuhun cuaan cuan. Ta tyicuhva̱ ra, ta quita̱ uvi mil uvi cientu kilómetro. Ta ɨnuu ri cha cañi ta cha sucun ta cha quehen. 17Tyicuan ta tyicuhva̱ ra nu sama nɨcachico ñuu cuan. Ta quita̱ uñi xico cumi metru cha cocon, tari tyicuhvá ñáyɨvɨ, tyicuan caa tyicuhva̱ ángel cuan. 18Chihin yuu jaspe sama̱ yuhu ñuu cuan. Ta maa maa ri xuhun cuaan cuví ñuu cuan. Tari caá noo ino cha ndɨɨ vavaha, tyicuan caa. 19Ta yuu cha cuví cimientu cuan tandɨhɨ ri maa nuu yuu tyaquɨ cuví: yuu cha xihna ri cuví jaspe; yuu cha cu uvi cuví yuu zafiro; yuu cha cu uñi cuví yuu ágata; yuu cha cu cumi cuví yuu esmeralda; 20ta yuu cu ohon cuví yuu ónice; ta cha cu iñu cornalina; ta cha cu ucha crisólito; ta cha cu uña berilo; ta cha cu ɨɨn topacio; ta cha cu uchi crisoprasa; ta cha cu uchi ɨɨn jacinto; ta yuu cu uchi uvi cuví amatista. 21Ndɨ uchi uvi yuvehe cuan cuví chi uchi uvi tahan perla. Tahan tahan yuvehe cuan, ta chino̱ chi chihin noo ri perla. Ta nu cuví ityi cahnu ñuu cuan, maa ri maa xuhun cuaan cuví, tari ino cha xiño. 22Ni noo vehe ñuhu ña nyehí chichi ñuu cuan, vatyi Sutu yo Nyoo, ra iyó tandɨhɨ tunyee iñi chii, ican cuví vehe ñuhu ñu cuan, ta tyicuan caa tucu ra cuví Mbee Luhlu. 23Ñuu cuan ña chiñuhú cha sacundichín ñanyii. Ta ni cha ndichin yoo ta ña chiñuhú. Vatyi suri maa cha ndichin Nyoo chihin ra cuví Mbee Luhlu cuví cha sacundichin chichi ñuu cuan. 24Tandɨhɨ ñu cha cacu̱ añima, cucaca noo ñu nu ndichin ñuu cuan. Ta ra cacuví rey sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ cunyaca ra cha tyayɨɨ ra ta cuhva cuenda ra tandɨhɨ cha cahnu cacuví ra chi ñuu cuan. 25Ta ma nacunyasɨ yuvehe cha ñicahñu, ta yucuan ma coo cha cha cuaa. 26Ta tandɨhɨ cha tyayɨɨ, ta cha cahnu, cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ cuchaa chi nya ñuu cuan. 27Soco ma cuvi quɨhvɨ cha quiñi caa. Ni noo ñu sacuví cha quiñi caa, ni ñu cuendu ma cuvi quɨhvɨ ñu. Noo ri maa ñu nyaá sɨvɨ nu libru ra cuví Mbee Luhlu cuquɨhvɨ ñu, vatyi cuconyito ñu chihin ra tyicuan ri maa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\