Apocalipsis 22

1Tyicuan ta sañaha̱ ángel cuan noo yuvi cuii vavaha chii. Ndutya cha chahá cha conyito yo cuví. Cuii vavaha tari noo yutyi finu. Ta quitá yuvi cuan nuu nyaá tyayu Nyoo ta nu nyaá ra cuví Mbee Luhlu. 2Mahñu ityi cahnu ñuu cuan ta nɨnduvi chiyo̱ yuvi cuan, nanyaá yutun cha chahá cha conyito yo. Ta uchi uvi chaha cha noo cuiya chahá tun chɨtɨ. Tahan tahan ri yoo chahá tun chɨtɨ. Ta ndaha tun, vaha cha cuví tatan chi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 3Ñuu cuan, ñahri maa cha ña vaha cucoo vatyi yucuan nyaá Nyoo nu tyayu ra ta cucunyaca ñaha ra chihin ra cuví Mbee Luhlu. Ta cusacahnu ñu cuenda ra chi ra. 4Ta cunyehe ñu chi ra chihin nuu ñu. Ta cua cunyaa sɨvɨ ra tyaan ñu. 5Ta ma coo ca cha cha cuaa yucuan. Ta ñu coo yucuan ma cuchiñuhu ñuhu̱ lámpara chi ñu, ni ñuhu̱ ñanyii. Vatyi Nyoo Sutu yo cusacundichin ra nu nyicú ñu. Ta maa ñu cucunyaca ñaha ñu chihin ra tyicuan ri maa. 6Tyicuan ta catyí ángel cuan chii: ―Ihya tuhun ndicha cuví, ta cuví cunɨɨ iñun vatyi cuchino cava tuhun ihya. Ta suri maa Sutu yo Nyoo ra caha̱n chihin yuhu ra cacuví profeta cuenda ra ta cha naha, ican ra tachi̱ ra chi ángel ra, vatyi sañaha ra chi ñu sacuví tyiño nuu ra yoso caa cucuvi cha numi ri ―catyí ra. Ta catyí Sutu Mañi yo: 7―¡Cha cuñí quichi! ―catyí ra. ¡Sɨɨ xaan cuñí ñu cha sacuví cuhva cahán tuhun Nyoo cha nyaá nu libru ihya! 8Yuhu ra Juan, chiñi̱ tuhun ihya. Ta nyehi̱ tandɨhɨ ihya. Ta cha yaha̱ nyehi̱ ta chiñi̱, chicuiñi̱ chɨti chaha ángel cha sañaha̱ cuan chii, vatyi sacahni chi ra. 9Soco maa ra catyí ra chii: ―Ma sacahnun chii, vatyi yuhu, musu Nyoo cuví, tari yoho. Ta yañun cuví, tari ra yañi yo cha cacuví profeta cuenda Nyoo, ta tari tandɨhɨ ñu quichahá tuhun cha nyaá nu libru ihya. Chi Nyoo tahán chi sacahnu yo ―catyí ra chii. 10Ta catyí tucu ra chii: ―Ma tixehun tuhun Nyoo cha nyaá nu libru ihya, vatyi cha cuyatyin quɨvɨ cha cuchino cava chi. 11Soco sa̱ña chi ñu quiñi iyó, na sacuvi ca maa ñu cuhva cuñí maa ñu. Ta ñu sacuví cuatyi na sacuvi ca maa ñu. Soco ñu sacuví cha vaha, na sacuvi ca ñu cha vaha. Ta ñu ii, ñu nacuhva cuenda añima chi Nyoo, na cu nɨɨ ca iñi ñu chihin ra ―catyí ra chii. 12Ta Sutu Mañi yo catyí ra: ―Nye̱he ndo. Cha cuyatyin quɨvɨ quichi. Ta cutyiyahvi chi tahan tahan ñáyɨvɨ yoso cuhva cha sacuví ñu, tatu cha vaha o cha ña vaha. 13Yuhu cuví ra xihna cuiri ta yuhu cundoi nu ndɨhɨ tuhun, yuhu iyé nu quichaha tandɨhɨ ta cucoo que nu cundɨhɨ tuhun ―catyí Sutu Mañi yo. 14Sɨɨ xaan cucuvi chi ñu sanduvii sahma o añima cuví cuan, vatyi coo ityi chi ñu cachi ñu chɨtɨ yutun cha chahá cha conyito añima yo tyicuan ri maa. Ta cuví quɨhvɨ ñu yuvehe ñuu cuan. 15Soco ñu cha sacuví cha quiñi caa, ñu tasɨ, ñu cha iyó chihin tahan, ta ñima ñasɨhɨ ra o yɨɨ ñu cuví, ñu chahñi ñáyɨvɨ, ñu sacahnú xitohyo, ta tandɨhɨ ñu ñɨɨ cuendu ta sandavi ñaha ñu, tandɨhɨ ñu cuan, cundoo ñu ityi chata ñuu cuan. 16Ta catyí tucu Sutu Mañi yo: ―Yuhu ra Jesús, sacuhin chi ángel cuende vatyi sacoto ra tandɨhɨ tuhun ihya chi ñu nyicú vehe ñuhu. Yuhu cuví ñáyɨvɨ chahnu chi rey David. Ta vachi tiqui tata ra ñandɨhɨ. Ta cuví tiqui tiñoo cahnu cha xiño, cha caña cha ñaa ca ―catyí ra. 17Tatyi Ii Nyoo ta ñasɨhɨ ra cuví Mbee Luhlu cha cuví ñu cuenda ra, catyí ñu tyehe caa: ―Ña̱ha, Sutu Mañi yuhu ―catyí ñu. Ta ñu chiñí tuhun ihya, ta catyí ñu chi ra: ―Ña̱ha ―catyí ñu. Ta ñu ityi ndutya cha conyito yo chihin, ta tandɨhɨ ñu cuñí quichi, na quichi ñu ta coho ñu ndutya cha chahá cha conyito añima yo, ta ñahri cutyiyahvi ñu. 18Ta yuhu catyí chi tandɨhɨ ndo cha chiñí ndo tuhun Nyoo cha nyaá nu libru ihya, yuhu sacoté chi ndo noo tuhun ihya: Tatu nya noo ñáyɨvɨ sanducuaha ca ñu tuhun ihya, Nyoo cunatyiso ca ra tɨndoho cha nyaá nu libru ihya sɨquɨ ñu. 19Ta tatu nya noo ñáyɨvɨ tinyaa ñu suhva tuhun Nyoo cha nyaá nu libru ihya, Nyoo cu tinyaa ra cha tahán chi chi ñu cha nyaá nu libru cha cahán chi tuhun cha cuconyito ñu tyicuan ri maa ta cucoo ñu ñuu ii cuan. Ta ma tahan ca chi chi ñu cha vaha cha cahán nu libru ihya. 20Ta Sutu Mañi yo ra cha chahá cuenda ihya catyí ra tyehe caa: ―Cha ndicha vatyi cha cuñí quichi ―catyí ra. Ta yuhu catyí: ―Na cuvi chi tyicuan caa. Ña̱ha, Sutu Mañi yuhu, Jesús ―catyí yuhu. 21Na naquehen tandɨhɨ ndo cha vaha chahá Sutu Mañi yo Jesucristo chi yo. Ta na cuvi chi tyicuan caa. ���


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\