Apocalipsis 3

1’Sa̱cuhun tucu tutu chi ra cahán tuhin chihin ñu nyicú vehe ñuhu ñuu Sardis. Ta ca̱tyun chi ra tyehe caa: “Tyehe caa catyí ra cha yɨhɨ́ ndaha ndɨ ucha Tatyi Ii Nyoo ta ndɨ ucha tiñoo andɨvɨ: Yuhu chité tandɨhɨ́ cha sacuví ndo. Ta vasɨ catyí ñáyɨvɨ tyi nyitó ndo soco cha cuenda chi yuhu, chihi̱ ndo. 2Sa̱ha cumi vaha ndo chiin ri ca cha vaha cha iyó chi ndo. Vatyi cha cuñí ndɨhɨ tuhin nu nyicú ndo. Vatyi nyehí vatyi cha sacuví ndo, ña vaha maa nuu Nyoo. 3Nɨ̱cohon iñi ndo tuhun vaha cha cutuhva̱ ndo. Cu̱nyicon ndo cuhva cuan, ta na̱sama ndo cuhva iyó ndo. Vatyi tatu ma naquehen vaha ndo cha vaha, sana iñi ndo ta cuquichi sɨquɨ ndo, tari tuhva ra suhu quichi. 4Soco iyó suhva nyoho ñu Sardis chiña cha ña sacuví ndo cha quiñi caá. Ña sacanyahyu̱ ndo sahma ndo cuví cuan. Ta maa ndo cucuihno ndo sahma cuichin chihin. Ta cucaca noo ndo chihin, vatyi tyicuan caa tahán chi chi ndo. 5Ta nyoho tatu cuví chasaha ndo chi ra ña vaha, cucuihno ndo sahma cuichin chihin. Ta ma sanai sɨvɨ ndo nu libru ñu cuaconyito chihin Nyoo. Ta cunacoto nui chi ndo, chihin nuu Suti, ta chihin nuu ángel. 6Ta nyoho cha cutuñí iñi ndo, tya̱soho ndo ñáá cha catyí Tatyi Ii Nyoo chi nyoho ñu nyicú vehe ñuhu.” 7’Sa̱cuhun tucu tutu chi ra cahán tuhin chihin ñu nyicú vehe ñuhu ñuu Filadelfia. Ta ca̱tyun chi ra tyehe caa: “Tyehe caa catyí ra ii, ra ñahri cuatyi, ra cha ndicha vaha, ra cha ndaha ndaha tɨcu rey David, ra cha nuñá yuvehe ta ni noo ñu ta ma cuvi nacasɨ ñu. Ta tatu nacasɨ ra, ni noo ñu ta ma cuvi nuña ñu. Tyehe caa catyí ra: 8Yuhu chité tandɨhɨ cha sacuví ndo. Ta nuu ndo nuñe̱ noo yuvehe. Ta yori cuví nacasɨ, (vatyi chahi̱ cha cahan ndo tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ, ta yori cuví casɨ). Ta vasɨ chiin ri fuerza ndo, soco quichahá ndo tuhun cahín, ta ña catyí ndo vatyi ña ñohó nuu ndo chii. 9Ta ñu cuenda ra ña vaha, ñu cuendu, ñu catyí vatyi ñu Israel cuví ñu, ta ñima, cusacuɨñɨ chɨti chi ñu nuu ndo, tacuhva coto ñu tyi yuhu cuñí chi ndo. 10Ta sacuví ndo cha catyí, vatyi cunyee iñi ndo. Ta yucuan cuenda cusaha cuende chi ndo chihin tɨndoho cahnu cha cusaquichi sɨquɨ tandɨhɨ ñáyɨvɨ, vatyi cunducu cote chihin tandɨhɨ ñu iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ tatu cuñí ñu chii. 11Numi ri cuquichi. Sa̱ha vaha ndo cuenda cuhva iyó ndo, coto yóó cha tinyaa premio cha cuñihi ndo. 12Nyoho tatu cuví chasaha ndo chi ra ña vaha, cahnu ca tyiño cucuvi ndo nuu Nyoi. Ta ma canyaha ca ndo nu nyaá Nyoo. Ta cutyai sɨvɨ Nyoi chi ndo, ta sɨvɨ ñuu Nyoi, ñuu Jerusalén chaa cha cusaquichi Nyoi nya andɨvɨ, ta suri cutyaa tiqui sɨvɨ chai chi ndo ñandɨhɨ. 13Ta nyoho cha cutuñí iñi ndo, tya̱soho ndo ñáá cha catyí Tatyi Ii Nyoo chi nyoho ñu nyicú vehe ñuhu.” 14’Sa̱cuhun tucu tutu chi ra cahán tuhin chihin ñu nyicú vehe ñuhu ñuu Laodicea. Ta ca̱tyun chi ra tyehe caa: “Tyehe caa catyí ra cha ndicha vaha, ra cuví cha ndaa vaha cha cahán cha ndicha, ra cha savaha̱ tandɨhɨ cha iyó chihin Nyoo. 15Yuhu chité tandɨhɨ cha sacuví ndo. Ta chité vatyi ni ña cuñí vaha ndo chii. Ta ni ña cuñí tucu ndo saña ndɨhɨ ndo chii. Vaha tyehe ta saña ndɨhɨ ndo chii, o sañihi ndo quichaha ndo tuhun cahin, vaha. 16Soco vatyi chiin ri cuñí ndo chii, ta ni ña sañá ndɨhɨ ndo chii, ta ni ña cuñí ndo sacuvi ndo tuhun cahin, yucuan chaha cusanaa ndɨhi iñi tuhun ndo. 17Vatyi nyoho catyí ndo tyehe caa: Yuhu tyayɨi, vaha iyé, ta ñahri ca maa cha chiñuhú chii, catyí ndo. Ta ña chitó ndo vatyi cuví ndo noo ra ña sɨɨ cuñí, noo ra ñahri iyó chi, noo ra ndahvi, noo ra cuaa, noo ra vityiyaa cuví ndo. 18Yucuan chaha chahí tuhun chi ndo vatyi chi mai sa̱ta ndo xuhun cuaan vaha cha yaha̱ nu ñuhu̱ ta ña cayú, tacuhva na cutyayɨɨ ndo. Ta chi mai sa̱ta ndo sahma cuichin vatyi cuihno ndo, tacuhva cha ma cucahan nuu ndo vatyi vityiyaa ndo. Ta tyi̱hi ndo colirio chɨtɨ nuu ndo tacuhva na nanyehe ndo. 19Yuhu chahí tuhun chi ñu cha cuñí xain chi. Ta tachí tuñi chi ñu ñandɨhɨ. Yucuan chaha catyí chi ndo, na̱sama ndo cuhva iyó ndo ta sa̱cuvi ndo cha vaha. 20Yuhu nanyaí yuvehe añima ñáyɨvɨ ta sacachén. Tatu nya noo ñu chiñí ñu ndusi, ta nuña ñu yuvehe, yuhu quɨhvi ta cuxiñi chihin ñu. Ta maa ñu cuxiñi ñu chihin mai. 21Cucuhve cha cunyaa ndo chihin nu nyacá ñahi tatu cuví chasaha ndo chi ra ña vaha. Tari yuhu cuvi̱ chasahi chi ra, ta vityin nyaí chihin Suti nu nyacá ñaha ra. 22Ta nyoho cha cuví cutuñi iñi ndo, tya̱soho ndo cha catyí Tatyi Ii Nyoo chi nyoho ñu nyicú vehe ñuhu” ―catyí ra Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\