Apocalipsis 5

1Tyicuan ta chiyo vaha ra cha nyaá nu tyayu cahnu cuan, nyehi̱ yɨhɨ́ ndaha ra noo libru tari caá noo tutu cha natuvi̱ yo. Ta nyaá letra ityi nuu ta ityi chata. Ta nyasɨ́ chi chihin ucha tahan sellu. 2Ta nyehi̱ noo ángel cha nyee xaan. Ta chaa xaan cahán ra ta ndacá tuhun ra: ―¿Yóó ra tahán chi nuña libru ihya ta sacanyaha ra sellu ihya? ―catyí ra. 3Soco ni ityi andɨvɨ ta ni ityi nu ñuhu ñayɨvɨ̱, ta ni ityi chichi ñuhú, ta yori maa cha cuví nuña libru cuan. Ta ni cha nyehe ñu nuu, ta ma cuvi. 4Ta yuhu chacu̱ chaa xain, vatyi yori maa quita̱ cha cuví nuña libru cuan. Yori maa cuví sacuaha, ta yori cuví nyehe nuu chi. 5Tyicuan ta noo ra cha vaha chahnu cuan catyí ra chii: ―Ma cuacu con. Vatyi ra cuví ndɨcaha o cuñí chi catyi, ra nyacá ñaha, ra vachi tata ra Judá, ra vachi tata rey David, ican ra cuvi̱ chasaha ra tacuhva cuví nuña ra nu libru cuan ta cahnya ra ndɨ ucha sellu cuan ―catyí ra. 6Tyicuan ta mahñu tyayu cuan ta mahñu ndɨ cumi cha nyitó cuan, ta mahñu ra cha vaha chahnu cuan, nyehi̱ chi noo Mbee Luhlu. Nanyaá tɨ ta caa tɨ cha chahñi̱ ñáyɨvɨ chi tɨ. Ucha tahan ndɨquɨ tɨ ta ucha tahan chɨtɨ nuu tɨ nyaá. Ta chɨtɨ nuu cuan ican cuví ndɨ ucha tahan Tatyi Ii Nyoo cha tachi̱ ra nicacahnu sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 7Ta ra cuví Mbee Luhlu cuan chaha̱n ra ta quehe̱n ra libru cuan cha yɨhɨ́ ndaha chiyo vaha ra nyaá nu tyayu cuan. 8Cuhva cha quehe̱n ra libru cuan, ndɨ cumi cha nyitó cuan ta ndɨ oco cumi ra cha vaha chahnu cuan cachicuɨñɨ̱ chɨtɨ ra nuu ra cuví Mbee Luhlu cuan. Ta tahan tahan ra cha vaha chahnu cuan nyisó ra arpa, noo cha tari caá guitarra caá. Ta canyisó tucu ra copa xuhun cuaan tyitu yɨhɨ́ cutu. Ta cutu cuan cuví chi tandɨhɨ cha chica̱n tahvi ñu cuenda Nyoo. 9Ta cachita̱ ra noo yaa chaa, ta catyí ra tyehe caa: Yoho cuví ra tahán chi cha quehun libru ihya, ta cahnyon ndɨ ucha sellu cha nyaá nu chi. Vatyi chihu̱n saha̱ ñáyɨvɨ. Ta chihin nɨñun sato̱n chi ndi vatyi coo vaha ndi chihin Nyoo. Ta cuví ndi ñáyɨvɨ ñuu nyihi ta ñuu nahnu nɨcacahnu ñuhu ñayɨvɨ, ñáyɨvɨ sɨɨn sɨɨn sahan cahán, ñáyɨvɨ sɨɨn sɨɨn tata. 10Chahu̱n ityi chi ndi vatyi cuví ndi rey ta cuví ndi sutu cha cuenda Sutu yo Nyoo. Ta cucunyaca ñaha ndi chi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, cacatyí ra, chitá ra. 11Yaha̱ cuan ta nanyehi̱, ta chiñi̱ ndusu cha cahán cuaha xaan ángel, tayucú ra nicachico yuhu tyayu cahnu cuan, ta nu nyicú cumi tahan cha nyitó cuan, ta nu nyicú ra cha vaha chahnu cuan. Ta cuenda millón ángel nyicú cuan, nyehi̱. 12Ta chihin cha ñihi cahan ángel cuan, ta cacatyí ra: Ra cuví Mbee Luhlu cha chahñi̱ ñáyɨvɨ, tahán chi cha cunyaca ñaha ra, ta naquehen cuenda ra cha tyayɨɨ. Tahán chi naquehen cuenda ra cha chiñi tuñi. Tahán chi cha naquehen cuenda ra tandɨhɨ tunyee iñi. Tahán tucu chi cha cuhva yo gloria chi ra, ta sacahnu yo chi ra. Ta cahnu xaan ca ra cuví maa ra, cacatyí ángel cuan. 13Ta chiñi̱ tiqui cha cahán tandɨhɨ cha savaha̱ Nyoo, tandɨhɨ cha iyó andɨvɨ, ta sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, tandɨhɨ cha iyó chichi ñuhú, ta chichi tyañuhu, tandɨhɨ cha savaha̱ Nyoo catyí chi tyehe caa: Cahnu xaan ca cuví ra cha nyaá nu tyayu. Cahnu xaan ca cuví ra cuví Mbee Luhlu. Ta nacuhva yo gloria chi ra. Ta na cunyaca ñaha ra tandɨhɨ maa tyembu, catyí tandɨhɨ cha savaha̱ Nyoo. 14Ta ndɨ cumi cha nyitó cuan catyí chi: ―¡Tyicuan caa na cuvi! ―catyí chi. Ta ndɨ oco cumi ra cha vaha chahnu cuan, cachicuiñi̱ chɨtɨ ra ta casacahnu̱ ra chi ra iyó tandɨhɨ tyembu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\