Apocalipsis 6

1Tyicuan ta nyehi̱ nu chahnya̱ ra cuví Mbee Luhlu cuan sellu cha xihna ri chichi cha ndɨ ucha tahan cuan. Ta chiñi̱ cahán noo cha nyitó cha cumi tahan cuan, chihin noo ndusu cha tari caá cha cahán savi ta catyí chi: ―¡Ña̱ha, ta nye̱hun! ―catyí chi chii. 2Tyicuan ta nanyehi̱ ta nyehi̱ noo caballu cuichin, ta ra yosó chi tɨ cuan ndaha ra noo arco. Ta ñihi̱ ra noo corona quɨhɨ xiñi ra vatyi saha ganaa̱ ra, ta cuasaha ganaa ca ra. 3Ta cuhva cha chahnya̱ ra cuví Mbee Luhlu cuan sellu cu uvi, chiñi̱ cha catyí cha nyitó cu uvi cuan tyehe caa: ―¡Ña̱ha ta nye̱hun! ―catyí cuan chii. 4Ta quita̱ inga caballu, tyacu cuaha. Ta ra cha yosó chi tɨ chicoo̱ ityi chi ra vatyi tinyaa ra cha taxi ri iyó ñayɨvɨ̱, tacuhva cahñi ñu chi tahan ñu. Ta ñihi̱ ra noo mityi cahnu quɨndaha ra. 5Ta cuhva cha chahnya̱ ra cuví Mbee Luhlu cuan sellu cu uñi, ta chiñi̱ cha catyí cha nyitó cu uñi cuan tyehe caá: ―¡Ña̱ha ta nye̱hun! ―catyí cuan chii. Ta nanyehi̱, ta nyehi̱ noo caballu toon. Ta ra yosó chi tɨ, yɨhɨ́ ndaha ra noo tɨcatya. 6Ta chiñi̱ noo ndusu mahñu cumi tahan cha nyitó cuan, ta catyí cuan: ―Tari cuhva xuhun yahvi ñu cha noo quɨvɨ, yucuan cuhva yahvi noo litru nuñi. Tyicuan caa tucu uñi litru cebada. Ta ma satɨvun acetye ta vinu ―catyí ndusu cuan. 7Ta cuhva cha chahnya̱ ra cuví Mbee Luhlu cuan sellu cu cumi, chiñi̱ cha cahán cha nyitó cucumi cuan, ta catyí chi, tyehe caa: ―¡Ña̱ha ta nye̱hun! ―catyí chi. 8Ta nanyehi̱ ta nyehi̱ noo caballu cuaan. Ta ra yosó chi tɨ nañí ra Tuhun Chihi. Ta chata ra vachi inga ra cha nañí Ra Nyacá Ñaha Nu Nyicú Ndɨyɨ. Ta cañihi̱ ra tunyee iñi cha cahñi ra chi cuaha xaan ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Vatyi chichi cha sava ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, cucahñi ra sava ñu. Ta cucahñi ra chi ñu chihin cha sanacanda ra cuatyi, ta chihin tama, ta chihin cuehe, ta chihin quɨtɨ xaan iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 9Cuhva cha chahnya̱ ra cuví Mbee Luhlu cuan sellu cu ohon, nyehi̱ xiu arta. Yucuan ñohó añima ñu cha chihi̱ cha cuenda tuhun Nyoo tyi sacoto̱ ñu tuhun ra chi ñáyɨvɨ. 10Ta tyehe caa catyí ñu chihin noo ndusu chaa xaan: ―Sutu Mañi yuhu, ra ii cuvún. Ta sacuvún cha catyún. ¿Ama cutachi tuñun chi ñáyɨvɨ cha chahñi̱ chi ndi cha catyi tuhun maun? ―catyí ñu. 11Tyicuan ta cañihi̱ noo noo ñu cuan sahma cuichin cuihno ñu. Ta catyí ra chi ñu na canyitatu ñu suhva ca quɨvɨ, nyacua nya cha caña tahan tandɨhɨ ca tahan ñu, ñu sacuví tyiño nuu ra Cristo, ñu cha tahán chi cucúvi tari cuhva chihi̱ maa ñu. 12Cuhva cha chahnya̱ ra cuví Mbee Luhlu cuan sellu cu iñu, nanyehi̱ ta quichi noo cha taán cahnu. Ta nduñaa̱ ñayɨvɨ̱, tari sahma ñu nyaá tucuihya iñi, toon xaan nduvi̱. Ta yoo andɨvɨ cuan nanduvi̱ tari nɨñɨ. 13Ta tiñoo andɨvɨ canacoyo̱ tɨ nya nu ñuhu ñayɨvɨ̱. Tari sanacoyo tu higo chɨtɨ yutya tun tatu yahá noo tatyi ñihi. 14Tari natuví yo noo tutu tyicuan caa cuanaa ri andɨvɨ. Ta tandɨhɨ yucu ta tandɨhɨ ñuhú cha nyicú mahñu tyañuhu nacanda̱ chi ta nasama̱ chi nu nyaá chi. 15Ta tandɨhɨ rey cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ɨɨn ri chihin ra nahnu, ta ra tyayɨɨ, ta ra cacuví nuu chi sɨndaro, ta ra iyó xaan fuerza chi, ta tandɨhɨ ñu cacuví musu, ta ñu cha ña cuví musu, tandɨhɨ ri ñu cuan caquɨhvɨ̱ xehe ñu chichi yavi yuu cha iyó yucu nahnu, ta chichi yavi ñuhú. 16Ta catyí ñu chi yucu cuan ta chi yuu cuan tyehe caa: ―Ca̱nacoyo ndo sɨquɨ ndi, ta ti̱xehe ndo chi ndi nuu ra nyaá nu tyayu andɨvɨ, coto tachi tuñi ra cuví Mbee Luhlu cuan chi ndi. 17Vatyi cha chaa̱ quɨvɨ cahnu cha cutachi tuñi ra chi ndi. ¿Ta yóó cuví cha cuví cunyee cuan? ―catyí ñu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\