Apocalipsis 7

1Cha yaha̱ tuhun ihya ta nyehi̱ cumi tahan ángel catayucú ra ndɨ cumi chiyo nu quichi tatyi sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta ña chaha̱ ra yaha tatyi cuan vatyi cava chi sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ni ña chaha̱ ra cha cava chi nuu tyañuhu, ni sɨquɨ yutun catayucú nuu ñuhú. 2Ta nyehe̱ tiqui inga ángel, vachi ra ityi nu cañá ñanyii, ta nyisó ra sellu Nyoo nyitó. Ta ángel cuan canachaa̱ ra chihin cha ñihi ndusu ra chi inga cumi ca ángel cuan, ra cha ca iyó ityi chi vatyi casatɨvɨ ra nuu ñuhu ñayɨvɨ̱ ta nuu tyañuhu. Ta catyí ra chi ra: 3―Ma satɨvɨ ñaha ndo nuu ñuhu ñayɨvɨ̱, ni nuu tyañuhu, ta ni nuu yutun cha nɨri ca cha ta sañaha ca ndi yóó ñu cuví musu Nyoo, vatyi cutyaa ndi noo sellu tyaan ñu ―catyí ángel cuan. 4Ta chiñi̱ nacatyi̱ ra yoso tahan ñáyɨvɨ tyaa̱ ra sellu cuan: cientu uvi xico cumi mil tahan ñu Israel. 5Uchi uvi mil ñu tata ra Judá chicunyaa̱ sellu, ta uchi uvi mil ñu tata ra Rubén, inga uchi uvi mil ca ñu cuenda tata ra Gad, 6uchi uvi ca mil cuenda tata ra Aser, uchi uvi mil ca cuenda tata ra Neftalí, uchi uvi mil ñu tata cuenda ra Manasés, 7ta uchi uvi mil cuenda tata ra Simeón, uchi uvi mil cuenda tata ra Leví, ta uchi uvi mil cuenda tata ra Isacar, 8uchi uvi mil ñu cuenda tata ra Zabulón, ta uchi uvi ca mil ñu cuenda tata ra José, ta uchi uvi mil ca ñu cuenda tata ra Benjamín. Tandɨhɨ ñu cuan ta chicunyaa̱ sellu Nyoo chi ñu. 9Cha yaha̱ tuhun cuan ta nanyehi̱ ta nyehi̱ cuaha xaan ñáyɨvɨ nyicú. Ta yori cuví nacahvi chi ñu, vatyi nyicú ñáyɨvɨ tandɨhɨ ri ñuu nyihi ta ñuu nahnu iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta nyicú ñáyɨvɨ sɨɨn sɨɨn sahan cahan. Ta nyicú ñáyɨvɨ tandɨhɨ ri tata. Ta catayucú ñu nuu ra nyaá nu tyayu, ta nuu ra cuví Mbee Luhlu. Ta cañihnó ñu sahma cuichin. Ta cayɨhɨ́ ndaha ñu ndaha ñoo. 10Ta tandɨhɨ ñu chihin cha ñihi ndusu ñu, ta canachaa ñu ta catyí ñu: ―Sutu yo Nyoo, ra nyaá nu tyayu gloria, ta ra cuví Mbee Luhlu, ican ra sacacu̱ chi yo ―cacatyí ñu canachaa ñu. 11Ta tandɨhɨ ángel catayucú ra nicachico yuhu tyayu cuan, ta nicachico chata ra cha vaha chahnu cuan, ta nicachico chata ndɨ cumi tahan cha nyitó cuan. Ta cachicuiñi̱ chɨtɨ ra chihin nuu ra nya nu ñuhú nuu ra nyaá tyayu cuan. Ta casacahnú ra chi ra. Vatyi Nyoo cuví ra. 12Ta cacatyí ra: Tahán chi tyehe caa chuun: Sacahnú ndi chuun ta chahá ndi gloria chuun vatyi chiñi tuñi xaun. Nacuhvá xaan ndi tyahvi nyoo chuun. Ta sacuvahá ndi chuun vatyi iyó xaan tunyee iñi chuun, ta cuaha xaan fuerza iyó chuun, Nyoo Sutu ndi cuví chuun. Ta tyicuan ri na cuvi chi tandɨhɨ tyembu, catyí ra. 13Tyicuan ta noo ra cuví ra cha vaha chahnu cuan ndaca̱ tuhun ra chii ta catyí ra: ―¿Yóó ñu cañihnó sahma cuichin ihya? ¿Ta nya ityi quichi̱ coyo ñu? ―catyí ra. 14Ta yuhu catyí chi ra: ―Tata, yoho chitón. Ta catyí ra chii: ―Ican ñu ihya cuví ñu cayaha̱ nu tɨndoho cahnu. Ta canacatya̱ ñu cuatyi ñu, ta nducuichin sahma ñu chihin nɨñɨ ra cuví Mbee Luhlu. 15Yucuan chaha nyicú ñu ityi nuu tyayu nu nyaá Nyoo. Ta sacuví ñu tyiño nuu ra ndiyaca ta ñiyaca chichi vehe ñuhu ra. Ta ican ra cuví ra nyaá nu tyayu gloria ta cusaha cumi ra chi ñu vatyi cua cunyaa ra chihin ñu. 16Ta ma nyehe ca ñu tɨndoho chihin soco, ni chihin cha ityi ñu ndutya. Ta ni ma cahmi ca ñanyii chi ñu. Ni ma sayanga ca cha ihñi chi ñu. 17Vatyi ra cuví Mbee Luhlu cha nyaá mahñu tyayu cuan cusaha cumi ra chi ñu, tari sahá cumi yo mbee. Ta cunyaca ra chi ñu nu coho ñu ndutya cha chahá cha cuconyito ñu tandɨhɨ tyembu. Ta Nyoo cunacuhva ra tandɨhɨ ndutya nuu ñu ―catyí ra chii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\