Apocalipsis 8

1Cuhva cha chahnya̱ ra cuví Mbee Luhlu sellu cu ucha nu libru cuan, ndutaxi̱n ri nya andɨvɨ tari noo cha sava hora. 2Yaha̱ cuan ta nyehi̱ chi ndɨ ucha ángel catayucú ra nuu Nyoo. Ta caquehe̱n cuenda ra ucha tahan trompeta. 3Yaha̱ cuan ta quichi̱ inga ángel chihin noo cuu xuhun cuaan cha tuhvá yɨhɨ́ cutu. Ta chicuinanyaa̱ ra ityi nuu arta cuan. Ta quehe̱n cuenda ra cuaha xaan cutu, vatyi cuhva cuenda ra ɨɨn ri chihin cha chicán tahvi ñáyɨvɨ chi Nyoo. Nuu arta xuhun cuaan cha nyaá ityi nuu tyayu Nyoo, yucuan chaha̱ cuenda ra. 4Ta quita̱ ñuhma cutu cuan, nandaá chi nu nyaá Nyoo ɨɨn ri chihin cha chica̱n tahvi ñu cuenda ra. 5Tyicuan ta ángel cuan quehe̱n ra cuu cuan. Tyicuan ta sacutu̱ ra chihin tɨtɨ ñuhu̱ cha quita̱ arta cuan. Ta tuchi̱ ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta quichaha̱ cahan savi, ta iyo cuví. Ta quɨhvɨ̱ tacha, ta quichaha̱ taan. 6Tyicuan ta ndɨ ucha ángel cha canyisó ndɨ ucha trompeta cuan, cha nyatú tuhva ri ra vatyi catɨvɨ ra. 7Ángel cha xihna ri cuan quichaha̱ tɨvɨ ra trompeta ra. Ta quichaha̱ coon savi yuu ta saca nɨñɨ chihin chi, ta saca ñuhu̱ cha cayú chihin. Ta cayu̱ cha yatyin cha sava ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta cha yatyin cha sava yutun cayu̱ chihin tandɨhɨ cuhu cuii. 8Ta ángel cu uvi cuan tɨvɨ̱ tucu ra trompeta ra. Ta canacava̱ tari noo yucu cha cayú ñuhu̱ mahñu tyañuhu. Ta cha yatyin sava tyañuhu cuan nduvi̱ chi nɨñɨ. 9Ta cha yatyin sava quɨtɨ cha iyó chichi tyañuhu cuan chihi̱ tɨ. Ta cha yatyin sava barcu cha iyó cuan, catahvi cuatyi. 10Ta ángel cu uñi tɨvɨ̱ ra trompeta ra. Ta canacava̱ noo tiñoo cahnu andɨvɨ, suri cayú ñuhu̱ chi tɨ tari ñuhu̱ ñɨtɨ. Canacava̱ tɨ sɨquɨ cha yatyin ri sava yuvi nahnu ta sɨquɨ cha yatyin ri sava ndohyo. 11Ta tiñoo cahnu cuan nañí tɨ Ajenjo. Ta cha yatyin ri sava ndutya cha iyó, nanduvi̱ chi Ajenjo cha cuví noo veneno cha uva xaan. Ta cuaha xaan ñáyɨvɨ chihi̱ cha cuenda ndutya cuan, vatyi ndu uva chi. 12Ta ángel cu cumi cuan natɨvɨ̱ ra trompeta ra ta cha yatyin sava ñanyii nduñaa, ta cha yatyin sava yoo, ta cha yatyin cha sava tiñoo andɨvɨ cuanaa̱ tɨ. Ta cha cuenda cha nduñaa suhva ñanyii cuhva cuan, nduñaa̱ cumi tahan hora cha noo noo quɨvɨ. Ta cha cuenda cha tɨvɨ̱ yoo ta tiñoo, yucuan chaha ña cacuví sandichin chi cumi tahan hora cha noo noo ñuu. 13Yaha̱ cuan ta nanyehi̱ ta chiñi̱ vatyi noo ángel ndavá ra mahñu andɨvɨ. Ta chihin cha ñihi ndusu ra ta catyí ra tyehe caa: ―¡Ndahvi cuví ñu iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ vatyi nyaá tɨvɨ uñi ca tahan ángel trompeta ra! ―catyí ángel cuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\