Apocalipsis 9

1Ta ángel cu ohon cuan natɨvɨ̱ ra trompeta ra. Ta nyehi̱ chi noo ra cuan, tari tiñoo andɨvɨ caá ra. Ta canacava̱ ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta quehe̱n cuenda ra cuan ndaha tɨcu cha cuenda yavi cono cha ñahri maa nu chitahan chi. 2Tyicuan ta nuña̱ ra yavi cuan. Ta cuaha ñuhma nandaa̱ tari maa ñuhma cha quitá chichi noo horno cahnu. Ta ñuhma cuan chasɨ̱ chi nuu ñanyii ta nasaca̱ noo chihin tatyi. Ta nduñaa̱ ñayɨvɨ̱. 3Ta mahñu ñuhma cuan caquita̱ coyo pinchi. Ta candava coyo tɨ sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta chicoo̱ ityi chi tɨ vatyi tyaa tɨ chi ñáyɨvɨ tari tɨsuhma cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 4Quehe̱n tɨ tuhun vatyi ma satasɨ iñi tɨ, ni chi cuhu cha iyó nu ñuhu ñayɨvɨ̱, ta ni noo cuhu cuii, ta ni noo yutun, soco chi ñáyɨvɨ cha ñahri sellu Nyoo nyaá tyaan ñu. Chi ñu cuan cutyaa tɨ. 5Soco ñahri ityi iyó chi tɨ cha cahñi tɨ chi ñáyɨvɨ, soco tacuhva tyaa ri tɨ chi ñu. Ta coo xico uhvi chi ñu chichi cha ohon yoo. Ta cha uhvi cuan, tari caá xico tɨsuhma cha tyaa̱ chi ñáyɨvɨ tyicuan caá. 6Ta quɨvɨ cuan ñáyɨvɨ cunanducu ñu tuhun chihi. Soco ma nañihi ca ñu. Ta vasɨ cuñí ñu cúvi ñu, soco tuhun chihi cucono ri chi chi ñu vatyi ma cúvi ñu. 7Tari caá caballu nahnu cha cachicá cuatyi, tyicuan caá pinchi cuan. Ta xiñi tɨ yɨhɨ́ tari caá noo corona xuhun cuaan. Ta tari caá nuu rayɨɨ, caá nuu tɨ. 8Ta ixi xiñi tɨ tari caá ixi xiñi ñusɨhɨ caá. Ta tari caá noho ndɨcaha caá noho tɨ. 9Ta soo tɨ tari caa, tyicuan caa. Ta ñihi xaan cachan ndichin tɨ. Tari cachan cha cuaha xaan carreta caballu cuhva cha cachinó tɨ nu iyó cuatyi. 10Ta tari caá suhma tɨsuhma caá suhma tɨ, vatyi yɨhɨ́ iñu. Ta chihin cuan cuví tyaá tɨ chi ñáyɨvɨ chichi cha ohon yoo. 11Ta pinchi cuan iyó noo ra cuví nuu chi tɨ. Ta ican cuví noo ángel cha nyacá ñaha yavi cahnu ta cono cha ñahri nu chitahan. Ta cha chihin sahan hebreo nañí ra Abadón. Ta chihin sahan griego nañí ra Apolión, ta cuñí chi catyi: Ra Sanaa. 12Yaha̱ noo tɨndoho cuan, soco cumañi uvi ca. 13Ta ángel cu iñu cuan natɨvɨ̱ ra trompeta ra. Ta chiñi̱ noo ndusu cha quita̱ chichi ndɨ cumi ndɨquɨ tutun arta xuhun cuaan cha nyaá nuu Nyoo. 14Ta ndusu cuan catyí chi ángel cu iñu cha nyisó trompeta cuan, tyehe caa: ―Nda̱chi chi ndɨ cumi ángel cha canuhñí yatyin yuhu yuvi cahnu Eufrates ―catyí ndusu cuan. 15Tyicuan ta ndachi̱ ndɨ cumi ángel cuan, vatyi cha nyatu̱ tuhva xaan ra maa maa cuhva cuan maa maa quɨvɨ cuan, maa maa yoo cuan, maa maa cuiya cuan, vatyi cahñi ra chi cha yatyin cha sava ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 16Ta chiñi̱ yoso tahan sɨndaro chihin caballu ra, ta quita̱ uvi cientu millón tahan ra. 17Ta tyicuan caa nyehi̱ caballu cuan chihin visión, cha sanyehe̱ Nyoo chii. Ta pechu ra cayosó chi tɨ cuan, yɨhɨ́ noo caa tyacu cuaha, tyacu azu ta tyacu cuaan. Ta tari caá xiñi ndɨcaha caá xiñi caballu ra. Ta chichi yuhu tɨ quitá ñuhu̱ ta ñuhma ta azufre. 18Ta cha yatyin sava ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ cachihi̱ chihin uñi tahan cha caquitá yuhu caballu cuan; ñuhu̱ ta ñuhma ta azufre. 19Vatyi tunyee iñi cha iyó chi tɨ, chichi yuhu tɨ ta suhma tɨ nyaá. Vatyi tari caá coo, caá suhma tɨ. Tari noo xiñi coo tyicuan caa nuu suhma tɨ. Ta chihin cuan sañicuehé tɨ chi ñáyɨvɨ. 20Soco tandɨhɨ ca ñu cha candoo̱, cha ña cachihi̱ chihin cuehe cuan, ña sacucuita̱ ñu cha sacuví ñu cha ña vaha. Ta ni ña sacucuita̱ ñu cha sacahnú ñu chi tatyi ña vaha ta chi xitohyo. Vatyi cuví cuan noo xuhun cuaan, xuhun cuichin, bronce, yuu, yutun. Cha ña cuví nyehe, ni ña chiñí ta ni ña cuví caca cuví cuan. 21Ni ña casandɨhɨ̱ ñu cha chahñí ñu, ta cha satasɨ́ ñu. Ta ña sandɨhɨ̱ ñu cha iyó ñu chihin rayɨɨ ta chihin ñusɨhɨ ta ñima yɨɨ ñu cuví, ta ñima ñasɨhɨ ra cuví. Ta ña sandɨhɨ̱ ñu cha suhú ñu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\