Romanos 1

1Yuhu ra Pablo cuví noo ra sacuví tyiño nuu ra Jesucristo. Nacana̱ ra chii, ta nacachi̱ ra chii vatyi cuví apóstol chi ra, tacuhva vatyi sacote chi ñáyɨvɨ yoso caa sacacu̱ Nyoo añima yo. 2Ihya cuví tuhun cha catyi̱ Nyoo chi yo tyi cusacuvi ra, ta chicunyaa̱ nu tutu tuhun ra tandɨhɨ cha tyaa̱ ra profeta ta cha naha. 3Ican ihya cuví tuhun Sutu Mañi yo Jesucristo Sehe Nyoo cha cahán chi tuhun, vatyi quichi̱ ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ chihin coño ñuhu ra tari coño ñuhu maa yo. Tata rey David cuvi̱ chi ra. 4Ta Nyoo chihin Tatyi Ii ra sacoto̱ cachi ra chi yo vatyi Sehe ra cuví chi ra, vatyi sanandoto̱ ra chi ra chihin cha ndicha ñuhu ra. 5Ta cha cuenda maa ra Jesucristo chaha̱ Nyoo tumañi iñi chi nyuhu cha cuhun ndi cucaca ndi tyiño ra, tacuhva nachino iñi ñáyɨvɨ chi ra nɨcahnu ñuhu ñayɨvɨ̱, ta quichaha ñu chi ra. 6Ta mahñu ñu cuan, ñohó tucu nyoho vatyi suri nacana̱ tucu ra Jesucristo chi nyoho. 7Sacuhín tutu ihya chi tandɨhɨ nyoho cha iyó ndo ñuu Roma. Cuñí Nyoo chi ndo ta nacana̱ ra chi ndo vatyi coo ndo noo ñayɨvɨ̱ cachi cha sacahnu ndo chi ra. Na naquehen ndo cha vaha ta cha taxi ri cuñí añima ndo cha chahá Sutu yo Nyoo ta Sutu Mañi yo Jesucristo chi yo. 8Cha xihna ri chahí tyahvi nyoo chi Nyoi chihin sɨvɨ ra Jesucristo, cha cuenda tandɨhɨ nyoho. Vatyi tandɨhɨ ri ityi cahán ñu tuhun vatyi chinó xaan iñi ndo chi ra Jesucristo. 9Ta tyiño nuu Nyoo sacuví yuhu chihin cha tandɨhɨ añime. Ta cahín tuhun yoso caa sacacu̱ ra chi yo cha cuenda Sehe ra. Ta Nyoo cuví ra testigu vatyi chitó ra tyi tyicuan ri nɨcohón iñi chi ndo cuhva cha chicán tahvi chi ra. Ta chicán tahvi cha cuenda ndo. 10Chiquén chi Nyoo na cuvi cuhva cuñí ra, ta cuhin nu nyicú ndo, vatyi cha naha xaan cuñí cuhin. 11Vatyi cuñí tyinyei chi ndo, ta naquehen ndo cha vaha cha chahá Nyoo ta cunɨɨ ca iñi ndo. 12O cuñí chi catyí vatyi sanɨɨ yo iñi tahan yo chihin cha chinó iñi yo, tari chinó iñi nyoho ta yuhu ñandɨhɨ. 13Yañi, cuñí tyi coto ndo vatyi cuaha xaan chaha cuñí cunyehi nu nyicú ndo, soco nya vityin ta ña chaha̱ chi cuhva chii. Cuñí vatyi cunɨɨ ca iñi ndo tari ndunɨɨ̱ ca iñi ñu vehe ñuhu inga ñuu nu chahi̱n. Vatyi tatu ndunɨɨ́ iñi ndo, ndunɨɨ́ tucu iñi yuhu. 14Vatyi nyaá sɨqui cha cahin tuhun Nyoo chihin tandɨhɨ ñáyɨvɨ, an cuví ri ñu ñuu Grecia, an cuví ri ñu inga ñuu, an cuví ri ñu chiñi tuñi, an cuví ri ñu ña cutuñí iñi. Tahán chi cha cahin chihin tandɨhɨ ri ñu. 15Yucuan chaha, cha cuenda yuhu, cuñí xain cahan tiqui tuhun Nyoo chihin nyoho cha iyó ndo ñuu Roma chiña. 16Yuhu ña cahán nui cahín tuhun Nyoo, vatyi ihya cuví fuerza Nyoo cha sacacú chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ cha chinó iñi chi ra. Ta cha xihna ri chi ñu Israel. Ta cha cu uvi, ñu inga ñuu. 17Vatyi tuhun Nyoo ihya, sañahá chi chi yo yoso caa sacuvahá Nyoo chi yo nuu ra chihin cha chinó iñi yo chi ra. Ta suri cha cuenda cha chinó iñi yo, coo yo ñayɨvɨ̱ chaa chihin ra. Tyehe caa nyaá nu tutu tuhun Nyoo: “Ñu cha nduvaha̱ añima saha̱ Nyoo, coo ñu noo ñayɨvɨ̱ chaa chihin cha chinó iñi ñu chi ra.” 18Ta nyehé yo vatyi nya nu nyaá Nyoo nya andɨvɨ ta tachí tuñi ra chi ñáyɨvɨ quiñi iyó, ñáyɨvɨ ña vaha. Ta cha quiñi iyó ñu, ña chahá chi coto ñu cha ndicha. 19Chitó vaha ñu tyi tuhun vaha cuví tuhun Nyoo vatyi suri maa Nyoo sañahá ra chi ñu. 20Vatyi vasɨ ña nyehé yo chi ra, cuví coto yo vatyi iyó ra vatyi nyehé yo tandɨhɨ cha savaha̱ ra. Nyata chino̱ ñuhu ñayɨvɨ̱ ta tandɨhɨ cha savaha̱ ra ta sañahá chi chi yo vatyi maa ra cuví Nyoo, ta tunyee iñi cha iyó chi ra ma ndɨhɨ maa. Yucuan chaha ma cuvi catyi ñáyɨvɨ tyi yori Nyoo iyó. 21Ta vasɨ cha chitó ñu tyi iyó noo Nyoo cahnu, soco ña sacahnú ñu chi ra tari cuhva tahán chi cha sacahnu yo chi ra. Nɨ ña nacuhva̱ ñu tyahvi nyoo chi ra. Soco maa maa ri tuhun cha ñima ri tuhun chicá xiñi ñu. Ta cha cuenda cha ndava añima ñu, cutondo̱ cha chiñi tuñi xiñi ñu ta ndoo̱ ñu nu ñaa iñi. 22Vasɨ catyí ñu tyi chitó xaan ñu soco ñu tondo cuví ñu. 23Vatyi cha nuu cha sacahnú ñu chi Nyoo ra cahnu ca cuví, ra ña tuhva chihi; sacahnú ñu chi xitohyo cha caá tari caá ñáyɨvɨ tuhva chihi. Ta nyacua nya xitohyo cha tari caá saa, ta coo, ta quɨtɨ cha cumi tahan chaha, ta sacahnú ñu. 24Yucuan chaha saña̱ ndaha ndɨhɨ Nyoo chi ñu na sacuvi ñu tandɨhɨ cha quiñi caa cha quichí cuvi iñi ñu. Yucuan chaha maa maa ri tuhun cha cahán nuu yo nyacuví ñu chihin tahan ñu. 25Vatyi ña chinó iñi ñu cha ndicha vaha Nyoo. Vatyi noo cha ña ndicha, yucuan chinó iñi ñu. Ta sacuvahá ca ñu, ta casacahnú ca ñu cha savaha̱ Nyoo ta ña cuñí ñu sacahnú ñu chi maa maa ra. Vatyi chi maa ra tahán chi sacahnú yo tyicuan ri maa. Ta na cuvi chi tyicuan caa. 26Yucuan chaha saña̱ ndaha Nyoo chi ñu na sacuvi ca ñu cha chahá tɨcahan nuu chi ñu. Vatyi nyacua nya ñusɨhɨ nasama̱ ñu cuhva nyacuví ñu, vatyi ca iyó ñu chihin tahan sɨhɨ ñu, ta ña tahán chi tyicuan caa. 27Ta tyicuan caa tucu rayɨɨ, casandɨhɨ̱ ra cha ca iyó ra chihin ñasɨhɨ ra, ta quichí cuvi iñi ra cacoo ra chihin tahan yɨɨ ra. Ta canyacuví ra chihin ra tahan ra, tuhun cha chahá tɨcahan nuu chi ra. Ta cha cuenda cuan tachí tuñi Nyoo chi ra ta tɨvɨ́ ra cha cuenda cha quiñi caa cha canyacuví ra. 28Ta chaha cha ña cuñí ca ñáyɨvɨ nacoto nuu ñu chi Nyoo, yucuan chaha saña̱ ndaha ra chi ñu na caca maa xiñi ñu cha quiñi caa, ta sacuvi ñu cha ña tahán chi sacuvi ñu. 29Vatyi tandɨhɨ nuu cha ña vaha sacuví ñu. Iyó ñu chihin inga rayɨɨ ta ñima yɨɨ ñu cuví. Ta iyó ra chihin inga ñusɨhɨ ta ñima ñasɨhɨ ra cuví. Quiñi xaan iyó ñu. Quichi cuvi xaan iñi ñu coo ca chi ñu. Nyacuví ñu cha quiñi caa. Nyiyó xaan iñi ñu cha chi inga ñáyɨvɨ. Chahñí ñu. Iyó ñu tɨsɨhɨ chihin tahan ñu. Sandaví ñaha ñu chi tahan ñu. Ta quiñi xaan ca iyó ñu. Ta ñɨɨ ñu cuendu. 30Cahán ña vaha ñu sɨquɨ inga ñáyɨvɨ. Ta tasɨ cuñí ñu nyehe ñu chi Nyoo. Tyityi iñi ñu. Ta cahnu sahá ñu chi ñu. Casanducuahá ca ñu cha quiñi caa. Ta ña quichahá ñu chi sutu ñu, ta chi sɨhɨ ñu. 31Ña cuñí ñu tyasoho ñu tuhun vaha. Ña sacuví ñu tuhun cahán ñu. Yori maa chi cuñí ñu. Ta ña casahá ñu tɨcahnu iñi chi tahan ñu. Ña ndahvi cuñí ñu nyehe ñu chi tahan ñu. 32Maa ñu chitó vaha ñu ñáá cha catyí Nyoo tyi sacuví ñu, chitó ñu vatyi ñu casacuví cha ña vaha, tahán chi tuhun chihi chi ñu ta cuhun ñu anyaya. Soco maa ñu sañihí ca ñu sacuví ñu. Ta nyacua sɨɨ cuñí ñu tatu sacuví inga ñáyɨvɨ cha quiñi caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\