Romanos 10

1Yañi, cuñí xain chihin cha tandɨhɨ añime cha cacu ñu Israel. Ta cha chica̱n tahvi xain cha cuenda ñu. 2Cha ndicha cuví vatyi cuñí xaan ñu sacahnú ñu chi Nyoo, soco ña ñihí ñu cuhva yoso caa tahán chi sacuví ñu. 3Vatyi ña chitó ñu yoso caa sacuvahá Nyoo chi ñáyɨvɨ nuu ra. Ta nducú ñu cuhva sacuvaha maa ñu chi ñu, ta ña nacuhvá cuenda ñu chi ñu chi ra tacuhva sacuvaha maa ra chi ñu. 4Vatyi ra Cristo cha quichi̱ ra ta sacuvi̱ ra tandɨhɨ cha catyí ley, ta sacuví ra vatyi tandɨhɨ ñu chinó iñi chi ra, cuvaha ñu nuu Nyoo. 5Catyí ra Moisés vatyi cuví cuvaha ñáyɨvɨ, soco tatu quichahá ñu cha catyí ley, vatyi catyí ra tyehe caa: “Ñu cha quichahá tandɨhɨ cha catyí ley, coo ñu noo ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa.” 6Soco cha cuvaha yo nuu Nyoo cha cuenda cha chinó iñi yo chi ra Cristo, catyí nuu tutu Nyoo tyehe caa: “Ma caca xiñun vatyi cuñí chi cha cundaa noo ra andɨvɨ ta cusanoo ra chi ra Cristo tacuhva sacacu ra chi yo.” Ma caca xiñun tyicuan caa vatyi cha yaha̱ quichi ra Cristo. 7Ni ma caca xiñun vatyi cuñí chi cha cunoo noo ra chichi ñuhú vatyi sanandoto ra chi ra Cristo, vatyi cha yaha̱ nandoto ra. 8Ma caca xiñun tyicuan caa vatyi tyehe caa catyí nu tutu Nyoo: “Tuhun Nyoo yatyin nyaá chi chihin ndo, yuhu ndo ta añima ndo nyaá chi.” Ta suri tuhun cuan sacoto ndi chi ndo, tuhun cha quichi̱ ra Cristo ta nandoto̱ ra. Ican cuví tuhun cha tahán chi chinó iñi yo. 9Tatu chihin yuhun catyún vatyi ra Jesús cuví Sutu Mañi yo, ta chihin añimon chinó iñun tyi Nyoo sanandoto̱ ra chi ra cha yaha̱ chihi̱ ra, cucacu añimon. 10Vatyi chihin añima yo cuñí chi chino iñi yo chi ra Cristo tacuhva cuvi cuvaha yo nuu Nyoo, ta chihin yuhu yo tahán chi catyí yo tyi chinó iñi yo, tyicuan ta cacu añima yo. 11Tuhun Nyoo catyí chi: “Ni noo ñu cha chinó iñi chi ra ta ma tahan ñu tɨcahan nuu.” 12Vatyi Nyoo ɨɨn ri cuhva nyehé ra chi ñu Israel ta chi ñu inga ñuu. Vatyi suri maa ra cuví ra ra nyacá ñaha chi tandɨhɨ yo. Ta nasocó xaan ra chi tandɨhɨ yo cha chicán tahvi yo chi ra. 13Vatyi tyehe caa catyí tuhun Nyoo: “Tandɨhɨ ñu cha chicán tahvi chi ra Jesús cucacu añima ñu.” 14Soco ¿yoso caa cucacan tahvi ñu chi ra tatu ta chino ca iñi ñu chi ra? Ta ¿yoso caa cuchino iñi ñu chi ra tatu ta cuɨñɨ ca ñu tuhun ra? Ta ¿yoso caa cuɨñɨ ñu tuhun ra tatu ta yori ca caha̱n tuhun ra chihin ñu? 15Ta ¿yoso caa cucahan ñu yɨhɨ́ tuhun Nyoo chihin ñu, tatu yori tachi chi ñu? Tari catyí nu tutu Nyoo: “Ñana cha tyaquɨ nu chaa ñu cahán tuhun vaha nuu ñáyɨvɨ.” 16Soco ña tandɨhɨ ñu ta quichahá ñu tuhun cha sacacú Nyoo añima yo. Vatyi tyehe caa catyi̱ ra Isaías: “Sutu Mañi yuhu, yori cuñí chino iñi tuhun cahán ndi”, catyi̱ ra. 17Yucuan chaha cha chiñí xihna yo tuhun ra Cristo, tyicuan ta chino iñi yo chi ra. 18Soco ndacá tuhin ihya: ¿Atu ña chiñi̱ ñu Israel tuhun Nyoo? ¡Chiñi̱ ñu! Vatyi nu tutu Nyoo catyí chi tyehe caa: Sutu Mañi yuhu, cha sacoto̱ ñáyɨvɨ tuhun maun nɨcahnu sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, catyí chi nu tutu Nyoo. 19Soco ndacá tuhin inga chaha tyehe caa: ¿Atu ña chinó iñi ñu Israel cha cuenda tyi ta nacoto ca ñu tuhun Nyoo? ¡Chitó ñu! Vatyi cha xihna ri ra Moisés tyaa̱ ra tuhun cahán Nyoo chihin ñu Israel tyehe caa: Nyoho, cucuquiñi cuñi ndo vatyi cucuhve cha vaha chi noo ityi ñáyɨvɨ cha ñima ri tuhun, ñáyɨvɨ cha ña cutuñí iñi. Ta cunaquɨquɨ tɨsɨhɨ ndo nyehé ndo chi ñu, catyí Nyoo. 20Ta ra Isaías caña̱ iñi ra catyi ra tyi ñu cha ña nanducu̱ chi Nyoo, nañihi̱ ñu chi ra. Ta sañahá ra chi ra chi ñu cha ña ndaca̱ tuhun tuhun ra. 21Ta tyaa̱ tucu ra Isaías tuhun cahán Nyoo chihin ñu Israel tyehe caa: “Ndiyaca cane̱ chi ñáyɨvɨ chii, nacuhva cuenda ñu chi ñu chii, soco ña quichahá ñu. Ndava xaan iñi ñu”, catyí Nyoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\