Romanos 11

1¿Atu ña cuñí ca Nyoo chi ñu Israel? Ñima cha ña cuñí ca ra chi ñu, vatyi suri ra Israel cuví tucu yuhu. Vatyi tata ra Abraham ta tata ra Benjamín cuví. 2Nyata cha naha cachi̱ Nyoo chi ñu Israel tacuhva cuvi ñu ñáyɨvɨ chi ra. Ta vityin ñima cha sacuachiyó ndɨhɨ ra chi ñu, vatyi chitó ndo cha catyí nu tutu Nyoo nu chicán tahvi ra Elías, profeta Nyoo, ta catyí ra tyi ña vaha sacuví ñu Israel, ta catyí ra tyehe caa: 3“Sutu Mañi yuhu, chahñi̱ ñu chi ra cuví profeta maun, ta satanɨ̱ ñu arta vehe ñuhu maun. Noo tuhun ri ca mai ndoo, ta cuñí ñu cahñi ndɨhɨ ñu chii”, catyí ra. 4Soco nacaha̱n Nyoo ta catyí ra chi ra Elías: “Ñima maa ri maun ndoo. Ucha ca mil ñáyɨvɨ naquehe̱n vahi cha ña chicuɨñɨ̱ chɨtɨ ñu nuu xitohyo nyoo Baal”, catyí Nyoo chi ra. 5Ta suri tyicuan caa vityin, ndoo suhva ñu sacahnú chi Nyoo. Ican ñu nacachi̱ Nyoo chii tyi cusaha ra tucahnu iñi chi ñu. 6Vatyi cha cuenda cha vaha ñáyɨvɨ cuví Nyoo ta sahá ra tɨcahnu iñi chi yo. Tyehe ta chihin cha vaha ñáyɨvɨ cuví maa yo ta sahá Nyoo tucahnu iñi chi yo, cuñí chi catyi tyi ñima ca chihin cha vaha maa ra ta sacacú ra chi yo. 7Ta ¿yoso caa? Ñu Israel nanducu̱ xaan ñu cuhva cuvaha ñu nuu Nyoo soco ña ñihi̱ ñu cuhva. Soco ñu cha nacachi̱ maa Nyoo chii, ñihi̱ ñu cuan cuhva. Ta inga ñu Israel cuan ndundava̱ xaan añima ñu. 8Tari catyí nu tutu Nyoo tyehe caa: “Nyoo chaha̱ ra noo cuhva chi ñu cha ma cutuñi iñi ñu. Ta chaha̱ ra chɨtɨ nuu cha ña cutuñí iñi ñu cha nyehe ñu. Ta chaha̱ ra soho ñu soco ña cutuñí iñi ñu cha chiñi̱ ñu, ta nyacua nya vityin ta tyicuan caa ñu.” 9Ta suri catyi̱ tucu ra David tyehe caa: Sɨɨ xaan cuñí ñu chihin vico cha iyó ñu, soco yucuan cuví trampa cha sanacava̱ chi ñu. Ta cha cuenda cuan ta cutachi tuñi Nyoo chi ñu. 10Ta tari cha cunducuaa ñu vatyi ma ndichin ca nyehe ñu cha ndicha. Ta tyicuan ri cucoso cha vee chata ñu, catyí ra David tuhun ñu Israel cha ña chinó iñi chi Nyoo. 11Ta vityin ndaca tuhin ihya: ¿Atu cha cuenda cha ña quichaha̱ ñu Israel cuan nu cahán Nyoo, ta ndoó ri maa ñu cha ma cacu ca añima ñu? Ñima. Vatyi cha cuenda cha ña quichaha̱ ñu chi ra cha saquichi̱ Nyoo, yucuan chaha sacacu̱ Nyoo chi inga ñu cha ñima ñu Israel cuví. Ta tyicuan caa ta cuquiñi cuñí ñu Israel vatyi nachino iñi inga ñáyɨvɨ. Ta cha tyicuan caa ta cuquichi cuvi tucu iñi ñu cha cacu añima ñu. 12Tatu cha cuenda cha ña quichaha̱ ñáyɨvɨ Israel cuhva cha chaha̱ Nyoo chi ñu, cuví chi cha vaha cha cuenda tandɨhɨ ca ñáyɨvɨ, vatyi chahá chi cuhva, ta cuaha xaan ñu nachino iñi ñu chi ra Cristo, nyaca cuví quɨvɨ cundɨhvɨ tucu ñu Israel cuenda Nyoo inga chaha. Yucuan quɨvɨ, vaha xaan ta tyaquɨ xaan cucuvi. 13Ta iyó suhva cha cuñí catyi chi nyoho cha ñima ñu Israel cuví ndo, vatyi ra Jesús tyatyiño̱ ra chii cha cuhin nu iyó ñáyɨvɨ cha ñima ñu Israel cuví. Ta chité vatyi nɨñɨ xaan cuví tyiño cha chaha̱ maa Nyoo chii. 14Ta cuñí tiqui vatyi cunyehe ñáyɨvɨ Israel ñu ñui cuhva chinó iñi ndo chi Nyoo, ta cuquichi cuvi iñi tucu suhva maa ñu sacuvi ñu tyicuan caa. Ta tyicuan caa ta cacu añima ñu. 15Vatyi cha cuenda cha ña natɨɨ̱n cuenda Nyoo chi ñu Israel cuví cuvaha inga ñáyɨvɨ nuu ra. Vaha xaan cha tyicuan caa ta nyaca cuvi quɨvɨ cunatɨɨn cuenda tucu ra inga chaha chi ñu Israel, cucuvi tari cha cunandoto ñu nu chihi̱ ñu. 16Tatu vaha noo pan cha savaha̱ yo cha xihna ri chihin yuchan pan cuan, vaha tandɨhɨ ca yuchan cuan. Ta tatu vaha yoho noo yutun, tandɨhɨ ca soco tun, ta vaha. Ta tyicuan caa tucu ñu Israel, cuñí Nyoo chi ñu cha cuenda cha vaha ra cha vachi ñu tata. 17Ta ñu Israel cuvi̱ ñu tari noo soco noo tu olivo vaha cha cumí Nyoo. Ta chahnya̱ Nyoo chi suhva ñu vatyi ña chino̱ iñi ñu chi ra. Ta chaha tu olivo cuan natyaa̱ tahan ra soco noo tu olivo cuhu. Ta maa ndo cuví tari tu olivo cuhu cuan. Ta tari cha natyaa̱ tahan ra chi ndo chaha tu olivo cha xihna ri cuan. Ta tyicuan caa ndu̱ ɨɨn ri ndo chihin tu olivo Nyoo ta naquehén ndo tandɨhɨ cha vaha cha iyó chi ra. 18Soco ma saha ndo tyi vaha ca ndo ican saha inga ñu cha cuví soco tu olivo cha chahnya̱ Nyoo. Vatyi tatu cuñí maa ndo tyi vaha ca ndo, cuñí chi nɨcohon iñi ndo vatyi ñima maa ndo nyisó ndo chi yoho yutun cuan, soco maa yoho yutun cuan nyisó chi ndo. 19O catyí ndo: “Ican, soco chahnya̱ Nyoo soco yutun cuan tacuhva nicunyaa maa ndi chaha tun.” 20Vaha. Soco chahnya̱ Nyoo soco cuan cha cuenda tyi ña chino̱ iñi ñu chi ra. Ta nyoho nicunyaa ndo yucuan, soco cha cuenda cha chinó ri iñi ndo chi ra. Yucuan chaha ma sacahnu ndo chi ndo, soco sa̱ha ndo cuenda chi ndo. 21Vatyi tatu ña saha̱ Nyoo tɨcahnu iñi chi ñu cha cuví soco vaha cuan, ni chi nyoho ta ma saha ra tɨcahnu iñi tatu ña chinó vaha iñi ndo chi ra. 22Nye̱he yoso cha vaha Nyoo, soco tyicuan tucu xaan ra chihin ñu cha ña natɨɨ́n cuenda tumañi iñi chahá ra. Soco chihin nyoho, vaha xaan ñáyɨvɨ cuví ra. Soco cuñí chi cha naquehén vaha ndo tumañi iñi cha chahá ra vatyi tatu ña naquehén vaha ndo, cucahnya tucu ra chi nyoho. 23Soco tatu nachino tucu iñi ñu Israel inga chaha, cu nɨcunyaa tucu ñu nu coyo̱ ñu. Vatyi Nyoo iyó tunyee iñi chi ra cha natyatahan tucu ra chi ñu cuan inga chaha. 24Vatyi tatu nyoho cha ñima ñu Israel cuví ndo, ta quehe̱n Nyoo chi ndo cha cuví ndo tari soco noo yutun olivo cuhu, ta natyaa̱ tahan ra chi ndo chihin tu olivo vaha cha cumí ra, ¡ta nyaca cuví ñu Israel cha cuví ñu soco tu olivo vaha! ¡Cunatyaa tahan chaa ra chi ñu inga chaha chaha tu olivo nu coyo̱ ñu! 25Vatyi yañi, cuñí cha coto ndo noo tuhun xehe cha sacuví Nyoo, tacuhva vatyi ma caca xiñi ndo vatyi chitó xaan ndo. Vatyi ñu Israel ndundava̱ añima ñu suhva quɨvɨ, nyacua nya cha cuví nachino iñi inga ñáyɨvɨ chi Nyoo. 26Ta cha yaha̱ quɨhvɨ inga ñu cuenda Nyoo, tyicuan ta tandɨhɨ ñu Israel cucacu añima ñu, vatyi nu tutu Nyoo catyí chi tyehe caa: Ra cha cusacacu chi ñáyɨvɨ, ityi Sión cuquichi ra. Ta cusacanyaha ra cuatyi cha iyó chi ñáyɨvɨ chi ra Jacob. 27Ta ihya cuví tuhun cha cunatyihi tahin chihin ñu, quɨvɨ na sacuachiye cuatyi ñu, catyí Nyoo nu tutu ra. 28Cuxaán xaan ñu Israel chihin Nyoo cha cuenda tuhun vaha ra Cristo cha cacu añima yo. Ta tyicuan ta cuví chino iñi maa ndo. Soco Nyoo tacuhva cuñí ri maa ra chi ñu Israel tata ra Abraham, ta ra Isaac, ta ra Jacob vatyi cachino̱ iñi ra chi ra quɨvɨ cachiyo̱ ra, ta yucuan chaha cachi̱ ra chi ra. 29Vatyi noo cha cha yaha̱ chaha Nyoo ña natinyaá ra. Ni ña ndu uvi iñi ra cha yaha nacana ra chi yo. 30Nyoho, ta ityi chata ca, nacahnu̱ ndo nu cahán Nyoo. Soco vityin, Nyoo cundahvi cuñí ra nyehé ra chi ndo cha cuenda vatyi ñu Israel nacahnú ñu nu cahán ra. 31Nacahnú ñu nu cahán Nyoo vityin tari nacahnu̱ maa ndo quɨvɨ cuan. Ta tari cundahví cuñí Nyoo nyehé ra chi ndo vityin, tyicuan caa tucu cucundahvi cuñi ra nyehe ra chi ñu Israel ñandɨhɨ. 32Vatyi Nyoo chaha̱ ra ityi chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ cha nacahnú ñu nu cahán ra, tacuhva vatyi cundahvi cuñi ra nyehé ra ɨnuu ri chi tandɨhɨ yo. 33¡Ñana cha cahnu cuví cha tyayɨɨ Nyoo! ¡Ñana cha vaha cha chitó xaan ra, ta cha chiñi tuñi ra! Ma cuvi nacatyi yo cuhva chicá iñi ra, ni ma chaa yo cutuñi iñi yo cuhva sacuví ra. 34Vatyi ¿yóó cha cutuñi̱ iñi cuhva chicá xiñi Sutu Mañi yo? ¿O yóó cha sañahá chi ra? Yori. 35Vatyi yori cha cuví cuhva xihna ca noo cha vaha chi Nyoo ta cha cuenda cuan ta quɨhɨ iñi ñu vatyi na cuhva tucu Nyoo chi ñu. 36Vatyi tandɨhɨ maa cha iyó, maa Nyoo savaha̱, ta chino̱ chi ta iyó chi cha cuenda ra. ¡Cahnu xaan ca cuví Nyoo tyicuan ri maa! Ta na cuvi chi tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\