Romanos 12

1Yucuan chaha yañi, chacú ndahvi nuu ndo cha cuenda cha ndahvi cuñí Nyoo nyehé ra chi yo, na nacuhva cuenda yo coño ñuhu yo chi ra, tari noo ofrenda cha nyitó, ta cachi coo yo nuu ra, vatyi yucuan cuví cuhva tɨɨn cuenda ra cha sacahnú yo chi ra. 2Ta ma coo ca yo cuhva iyó ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Soco na nasama yo cuhva iyó yo chihin cha nduchaa̱ cuhva chicá xiñi yo. Ta tyicuan caa ta coto yo yoso cuhva cuñí Nyoo chihin yo vatyi coto yo nya cha vaha, ta nya cha tahán iñi ra. Ta coto yo ñáá ndɨhɨ cha tahán chi sacuvi yo. 3Nyoo, cha catyi cha vaha ñáyɨvɨ cuví ra, ta tyatyiño̱ ra chii vatyi cuvi apóstol chi ra, yucuan chaha catyí chi tandɨhɨ nyoho vatyi ni noo ndo ta ma caca xiñi ndo tyi vaha ca ndo. Soco caca vaha xiñi ndo yoso cuhva iyó ndo chihin yoso cuhva cha vaha chaha̱ Nyoo chi ndo ɨɨn ri chihin cha chinó iñi ndo chi ra. 4Vatyi cha noo coño ñuhu, cuaha xaan cuhva iyó chi, ta ña ɨɨn ri maa tyiño saha chi. Chɨtɨ nuu yo, noo tyiño sahá chi, ta soho yo inga tyiño sahá chi. 5Ta tyicuan caa tucu yoó vasɨ cuaha yo, soco noo ri coño ñuhu ra Cristo cuví yo, cha cuenda cha ɨɨn ri cuví yo chihin ra, ta ɨɨn ri cuví yo chihin tahan yo. Tari cha noo ri coño ñuhu cuví tandɨhɨ ri yo. 6Sɨɨn sɨɨn tyiño chaha̱ Nyoo chi yo, yoso cuhva cha cuñí maa ra cuhva ra chi noo noo yo. Ta cuñí chi cotyiño vaha yo cha vaha cuan. Tatu chaha̱ Nyoo cha vaha cha sahá yo profetizar, na chino iñi yo tyi ican cuan chaha̱ ra chi yo, ta na naquehen yo tuhun sacoto ra chi yo ta na̱catyi yo chi ñáyɨvɨ. 7Tatu chaha̱ ra cha vaha cha sacuví yo tyiño nuu inga ñu, cuñí chi sacuví vaha yo. Tatu chaha̱ ra cha cuví sañaha yo chi inga ñu, cuñí chi cunyaa yo tyiño cuan. 8Tatu chaha̱ ra cha cuví cuhva yo tuhun chi ñáyɨvɨ na ndu nɨɨ iñi ñu, cuñí chi cunyaa yo tyiño cuan. Ta ñu cha chaha̱ Nyoo xuhun chi, cuñí chi cuhva ñu chihin cha nɨɨ iñi ñu. Tatu chaha̱ Nyoo cha saquehen ityun chi ñu yɨhɨ́ cuenda ra, chihin cha nɨɨ iñun sa̱cuvun. Tatu chaha̱ Nyoo cha tyinyeé yo chi ñu chiñuhú cha chiñuhú chii, cuñí chi sacuví yo chihin cha sɨɨ cuñí yo. 9Cu̱ñi ndo chihin cha ndicha chi tahan ndo. Ta cu̱tasɨ cuñi ndo chi cha ña vaha. Ta cu̱nyicon ndo cha vaha. 10Cuñí chi cha cuñí ndo chi tahan ndo cuenda Nyoo tari cha tahan ndo cha ɨɨn ri sɨhɨ ɨɨn ri sutu ndo. Ta qui̱chaha ndo chi ñu ta sa̱ha ndo ñáyɨvɨ chi ñu. 11Sa̱ñihi ndo iñi ndo. Ma cusuchan ndo. Ta sa̱cuvi ndo tyiño nuu Sutu Mañi yo chihin cha nɨɨ añima ndo. 12Sɨɨ cu̱ñi ndo coo ndo ñayɨvɨ̱, vatyi chitó ndo vatyi cucoo ndo chihin Nyoo nu cuahan ca chi. Sa̱nyee ndo iñi ndo tatu nyehé ndo tɨndoho. Ta ma sandɨhɨ maa ndo cha cacan tahvi ndo chi Nyoo nyita ri. 13Tyi̱nyee ndo chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo chihin ñáá cha chiñuhú chi ñu. Vaha tyi̱ñuhu ndo chi ñu chaa vehe ndo. 14Vaha ca̱han ndo sɨquɨ ñu cha cahán chi ndo. Ta ma soco ndo chi ñu. Ca̱can tahvi ndo cha cuenda ñu nuu Nyoo tacuhva na nasoco ra chi ñu. 15Cu̱sɨɨ cuñi ndo chihin ñu sɨɨ cuñí, ta cua̱cu ndo chihin ñu chacú chaa cha cuihya cuñí ñu. 16Ɨɨn ri cu̱vi ndo chihin tahan ndo. Ta ma cahnu saha ndo chi ndo. Ɨnuu ri sa̱ha ndo chi ndo chihin ñu ndahvi. Ma saha ndo cha chitó xaan ndo. 17Ma sacuvi ndo cha ña vaha chihin ñu sacuví cha ña vaha chihin ndo. Soco sa̱nɨñɨ ndo sacuvi ndo cha vaha nuu tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 18Sa̱nɨñɨ ndo cha coo taxi ri ndo chihin tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 19Yañi luhli, tatu yóó cha satasɨ̱ iñi chi ndo, ma tachi tuñi ri maa ndo chi ñu, soco sa̱ña ndo ta na̱tyaa ndo ndaha Nyoo na tachi tuñi maa ra chi ñu. Vatyi nu tutu Nyoo catyí chi tyehe caa: “Yuhu tahán chi tachi tuñi, yuhu cutyiyahvi chi ñu”, catyí Sutu Mañi yo. 20Ta suri catyí tucu ra: “Tatu ra xaan iñi chuun ta chisocó ra, cu̱hva cha cachi ra, ta tatu ityi ra ndutya, cu̱hva coho ra. Vatyi cha sacuvún tyehe caa, sacuvún cha nyacua nducuaha soho ra chihin tɨcahan nuu.” 21Ma cuhvon cha cunyaca ñaha cha ña vaha chuun, soco sa̱nɨñun ta cuvi chasahun chi cha ña vaha chihin cha sacuvún cha vaha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\