Romanos 13

1Tandɨhɨ ñáyɨvɨ cuñí chi cha qui̱chaha ñu chi ra cacuví tyiño cuenda gobiernu. Vatyi yori ra cuví tyiño cha ñima Nyoo tyaa̱ tyiño chi ra. Ta ra cuví tyiño cha iyó, maa Nyoo tyiso̱ chi ra. 2Yucuan chaha, ñu cha ña quichahá chi ra cacuví tyiño, cuñí chi catyi vatyi ña quichahá ñu cuhva catyi̱ Nyoo. Ta ñu cha sacuví tyicuan caa, chicoo̱ cuatyi ñu cha cuenda cuan, ta cucutuñi chi ñu. 3Vatyi ra cacuví gobiernu, ña nyaá ra cha cuenda cha sayuhví ra chi ñu cha sacuví cha vaha, soco nyaá ra vatyi tachi tuñi ra chi ñu sacuví cha ña vaha. ¿Atu cuñún coun chihin cha ña yuhvun chi ra cacuví tyiño? Ca̱chi coun, ta cunyehe ra tyi vaha ñáyɨvɨ cuvún. 4Vatyi nyaá ra tyiño vatyi sacuví ra tyiño nuu Nyoo cha cuenda cha vaha chuun. Soco tatu ña cachi iyón, yucuan ndicha cuñí chi cuyuhvun chi ra. Vatyi ña nyaá ri maa ra, soco nyaá ra vatyi tachí tuñi ra chi ñáyɨvɨ cha sacuví cha ña vaha, vatyi tyiño cuan tyaa̱ Nyoo chi ra. 5Yucuan chaha nɨñɨ cuñí chi cha quichaha ndo chi ra cacuví tyiño, ñima cha cuenda cha yuhvi ndo coto tachi tuñi ra chi ndo, soco cha cuenda vatyi chitó ndo tyi tyicuan caa tahán chi sacuvi ndo. 6Ta sɨɨn ri cha cuenda cuan tyiyahví ndo xuhun cha tava ra cuví tyiño cha cuenda cha sanduvahá ra ñuu ndo. Vatyi yucuan cuví tyiño tahán chi cunyaa ra, ta cha tyicuan caa tyiño nuu Nyoo sacuví ra. 7Cu̱hva ndo cha tahán chi chi minoo minoo ñáyɨvɨ. Tyi̱yahvi ndo cha cuenda ñáá cha tahán chi tyiyahvi ndo cha cuenda cha vaha chi ñuu ndo. Ta qui̱chaha ndo chi ñu cha tahán chi quichaha ndo. Ta sa̱ha ndo ñáyɨvɨ chi ñu cha tahán chi saha ndo ñáyɨvɨ. 8Ma coso yɨca ndo chi ni noo ñáyɨvɨ. Soco cu̱ñi ndo chi tahan ndo, vatyi tatu cuñí ndo chi tahan ndo sacuví ndo tandɨhɨ cha catyí ley Nyoo cha tyaa̱ ra Moisés vatyi sacuvi yo. 9Catyí ley Nyoo tyehe caa: “Ma coo inga ñusɨhɨ o rayɨɨ chuun tatu ñima ñasɨhun o yɨun cuví. Ma cahñun chi ñáyɨvɨ. Ma suhun. Ma cahun cuendu sɨquɨ ni noo ñáyɨvɨ. Ma quichi cuvi iñun cha chii ñáyɨvɨ.” Tatu ndicha cha cuñún chi tahun, tari cha cuñún chi maun, sacuví tucun tandɨhɨ ihya ta tandɨhɨ ca inga ca ley. 10Tatu cuñún chi tahun, ñahri cha ña vaha cua sacuvun chi ñu. Chihin cha cuñí yo chi tahan yo, sacuví yo tandɨhɨ cha catyí ley Nyoo cha tyaa̱ ra Moisés. 11Chihin tuhun ihya sa̱ha yo cuenda quɨvɨ iyó yo. Vatyi cha chaa̱ chi cuhva cha ndoyo yo ta ma cundihñi yo. Vatyi quɨvɨ nachino iñi yo chi ra Cristo, naha xaan ca nyaá quichi quɨvɨ cucacu ndɨhɨ añima yo, soco vityin cha cuyatyin. 12Cha cua yaha cha cha cuaa. Ta cha cua cundichin. Yucuan chaha cuñí chi sandɨhɨ yo cha sacuvi yo cha sacuví ñu iyó nu ñaa iñi. Ta tahán chi sacuvi yo cuhva sacuví ñáyɨvɨ iyó nu ndichin. 13Cachi cuñí chi coo yo. Vatyi nu ndichin Nyoo iyó yo. Ta ma coho yo ndixi, ta ma coo yo vico nu chihi xaan ñu ndixi. Ta ni ma coo yo chihin savaha ri ñusɨhɨ o rayɨɨ. Ni ma coo viciu chi yo. Ta ma cutasɨ cuñi yo nyehe yo chi tahan yo. Ta ma nyiyo iñi yo nyehe yo chi ñu. 14Soco co̱o yo chihin tunyee iñi Sutu Mañi yo Jesucristo, tari noo sahma cuví tunyee iñi ra tyi ndɨhvɨ noo yo. Ta ma quɨhɨ iñi ndo cha sacuvi ndo cuhva cuñí coño ñuhu ndo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\