Romanos 14

1Tatu noo ñáyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo ta chiin ri chinó iñi ñu chi ra, ña vaha cha ma tɨɨn cuenda ndo chi ñu. Vaha na̱tɨɨn cuenda ndo chi ñu soco ma cuvi yuhu ndo chihin ñu sɨquɨ tuhun cha chicá uvi iñi ñu. 2Vatyi yɨhɨ́ ñáyɨvɨ cuñí maa ñu vatyi cuví cachi ñu tandɨhɨ. Ta yɨhɨ́ tucu ñu cha ña chinó vaha iñi ñu, ta maa maa ri yucu chachí ñu. 3Soco ñu chachí tandɨhɨ cuan, tahán chi cha tɨɨn cuenda ñu chi ñu cha chachí yucu ri. Ta ñu chachí yucu ri, ma cahan nyaa ñu chi inga ñu cuan. Vatyi Nyoo tɨɨ́n cuenda ra chi ñu cuan. 4Vatyi ¿yóó ñu cuví yoho vatyi cahan nyaun chi ñu cha sacuví tyiño nuu inga ra? Vatyi tatu vaha o ña vaha sacuví ñu soco nyehe maa ra cuví nuu chi ñu chihin ñu. Ta vaha cuquita ñu vatyi Sutu Mañi yo iyó tunyee iñi chi ra ta cutyinyee ra chi ñu tacuhva quita vaha ñu. 5Inga tucu cuhva: Yɨhɨ́ ñu cha sacahnú ca ñu chi noo quɨvɨ ta ñima ca inga quɨvɨ. Ta yɨhɨ́ tucu ñu cha cuñí maa ñu vatyi ɨnuu ri tandɨhɨ quɨvɨ. Tahan tahan yo cuñí chi coto vaha yo yoso cuhva chicá xiñi yo. 6Ñu cha naquehén vaha noo quɨvɨ, naquehén vaha ñu cha cuenda cha sacahnú ñu chi Sutu Mañi yo. Ta ñu cha ña naquehén vaha cuan, suri cha cuenda cha sacahnú ñu chi Nyoo cuví. Ta ñu cha chachí tandɨhɨ cuan, suri chachí tucu ñu cha cuenda cha sacahnú ñu chi Sutu Mañi yo, ta nacuhva ñu tyahvi nyoo chi Nyoo tyi chaha̱ ra cha cachi ñu. Ta ñu cha ña chachí tandɨhɨ, ña chachí ñu cha cuenda cha sacahnú ñu chi Sutu Mañi yo ta suri nacuhva tucu ñu cuan tyahvi nyoo chi ra. 7Vatyi ni noo yo ña iyó yo chihin fuerza maa yo. Ni ñima maa yo catyí ama cúvi yo. 8Vatyi tatu iyó yo, iyó yo tacuhva sacuvi yo tyiño nuu Nyoo, ta tatu chihi̱ yo, chihi̱ yo tyi Sutu Mañi yo naquehe̱n cuenda ra añima yo. Yucuan chaha tatu iyó yo, o chihi̱ yo soco chi Sutu Mañi yo cuví chi yo. 9Vatyi ra Cristo chihi̱ ra ta nandoto̱ tucu ra vatyi tacuhva cunyaca ñaha ra chi ñu nyitó ta chi ñu chihi̱. 10Soco yoho, ¿ñáá tuhun cha nyehé nyaun chi yañun? ¿O ñáá tuhun cha ña natɨɨ́n cuendon chi ra? Vatyi tandɨhɨ yo cutahan chi cucuhva cuenda yo chi yo nuu Nyoo vatyi cutuñi chi yo nuu ra. 11Vatyi nu tutu Nyoo catyí chi tyehe caa: Cha ndicha ndicha cuii vatyi yuhu nyité, catyí Sutu Mañi yo. Ta tandɨhɨ cuii ñáyɨvɨ cunacuɨñɨ chɨtɨ ñu nui. Ta tandɨhɨ ñu cunacoto nuu ñu chii cha cuví Nyoo. Ta cusacahnu ñu chii chihin nuu tandɨhɨ ñáyɨvɨ, catyí Nyoo. 12Yucuan chaha noo noo maa yo ta cunacuhva yo cuenda cha sacuvi̱ yo chi Nyoo. 13Yucuan chaha, ña tahán ca chi cahan nyaa yo chi tahan yo. Soco ndu̱cu yo cuhva cha ma sanacava yo chi ñu nu cuatyi coto sandɨhɨ ñu tuhun cha chino iñi ñu. 14Yuhu chité vatyi ñahri cha ma cuvi cachi, vatyi chinó vaha iñi chi Sutu Mañi yo Jesucristo, ta maa ra sañahá chii. Soco tatu yɨhɨ́ ñu chicá xiñi ñu tyi yɨhɨ́ cha ña vaha cachi ñu, cha cuenda maa ñu, ña vaha. 15Soco tatu cha cuenda cha chachún ta quiñi cuñí yañun, ña ndicha cha cuñún chi ra, ñima ca cuhva cuñí Nyoo sacuvún. Ma cuhvon cha tɨvɨ noo ñu chihin cha chachún vatyi ra Cristo chihi̱ ra cha cuenda ñu. 16Ma cuhva ndo cha cahan ña vaha ñu sɨquɨ noo cha chaha̱ Nyoo ityi chuun tyi cachun. 17Vatyi cha nyacá ñaha Nyoo chi yo cuví chi noo cha cachi coo yo nuu ra. Cusɨɨ́ cuñi yo ta taxi ri cuñi añima yo cha cuenda Tatyi Ii Nyoo cha nyaá añima yo. Ta ña nɨñɨ tuhun cha chachi yo o cha chihi yo. 18Ñu sacuví tyiño nuu ra Cristo tyehe caa, sɨɨ cuñí Nyoo nyehé ra chi ñu, ta catyí tucu ñáyɨvɨ tyi vaha ñáyɨvɨ cuví ñu. 19Yucuan chaha cuñí chi cha sa̱ñihi ca yo cha coo taxi ri yo chihin ñáyɨvɨ. Ta tyicuan caa ta cuví tyinyee yo chi noo noo tahan yo na cuahnu yo chihin tuhun Nyoo. 20Ma satɨvun tyiño sahá Nyoo añima inga ñáyɨvɨ cha cuenda noo cha chachí run. Ndicha vatyi tandɨhɨ cha chachí yo ta vaha. Soco ña vaha cha cachi yo tatu chihin cuan sanacavá yo nuu cuatyi chi inga ñu. 21Yucuan chaha, vaha ca cha ma cachi yo coño, ni cha ma coho yo vinu, tatu quiñi cuñi yañi yo chihin cuan. Ma sanacava yo chi ñu nu cuatyi. Ma casɨ yo chihin noo cha sacuvi yo nu chinó iñi ñu chi Nyoo. 22Tatu chinó iñun vatyi cuví cachun tandɨhɨ, vaha. Soco ma cahun tuhun cuan chihin inga ñu. Noo tuhun ri maun chihin Nyoo coto tuhun cuan. Sɨɨ xaan cuñí yo tatu ña chicá uvi iñi yo noo cha chaha Nyoo ityi chi yo cha sacuví yo. 23Soco ñu cha chachí ñáá cha chachí ñu, ta chicá uvi iñi ñu, chicoo̱ cuatyi ñu, vatyi ña chinó vaha iñi ñu tyi cuví cachi ñu. Ta tandɨhɨ cha sacuví yo chihin cha ña chiño iñi yo tyi chaha Nyoo ityi chi yo tyi sacuvi yo, cuatyi cuví.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\