Romanos 15

1Yoó cha ñihi nyaá yo chihin Nyoo, cuñí chi cha tyi̱nyee yo chi ñu cha ña ñihi nyaá chihin Nyoo. Ta ma nducu yo cha tahán iñi ri maa yo. 2Tahan tahan yo cuñí chi cha sacuvi yo cuhva tahán iñi inga ñu cha cuenda cha vaha chi ñu, tacuhva cuví cuahnu ca ñu chihin tuhun Nyoo. 3Vatyi nɨ ri ra Cristo ña sacuvi̱ ra cuhva tahán iñi maa ra, soco cuvi̱ chi ra tari catyí nu tutu Nyoo tyehe caa: “Tandɨhɨ cha cahán ñáyɨvɨ chi Nyoo, chi ra Cristo cahán ñu”, catyí chi. 4Vatyi tandɨhɨ cha chicunyaa̱ nu tutu Nyoo ta ityi chata ca, chicunyaa̱ chi cha cuenda cha cutuhva yo, tacuhva cuví cuatu yo cha cuñihi yo chihin cha cama iñi yo. Ta vaha cuñí añima yo cha cuenda cha sacuahá yo nu tutu Nyoo. 5Ta Nyoo ican ra chahá cha cama iñi yo, ta chahá ra cha vaha cuñí añima yo. Na tyinyee ca ra chi yo cha coo yo chihin cha ɨɨn ri cuví yo chihin tahan yo tari cuhva iyó ra Cristo Jesús. 6Vatyi tacuhva tandɨhɨ yo ɨɨn ri noo cuhva sacahnu yo chi Nyoo Sutu ra Jesucristo ra nyacá ñaha chi yo. 7Yucuan chaha tɨ̱ɨn cuenda vaha yo chi tahan yo tacuhva vatyi sacahnu yo chi Nyoo tari tɨɨn cuenda vaha ra Cristo chi maa yo cha cuenda vatyi sacahnú ra chi Nyoo. 8Vatyi catyí yuhu chi ndo vatyi ra Cristo quichi̱ tyinyee ra chi yo cha cuví yo ñu Israel, tacuhva sacuvi ra cha catyi̱ Nyoo chi sutu chahnu yo tyi cusacuvi ra. Ta tyicuan caa ta sañaha̱ ra Cristo vatyi Nyoo sacuví ra cha catyí ra tyi sacuvi ra. 9Ta quichi̱ tucu ra Cristo tacuhva vatyi ñu cha ñima ñu Israel cuví sacahnu tucu ñu cuan chi Nyoo, vatyi Nyoo ndahvi cuñí ra nyehe ra chi ñu, tari catyí nu tutu Nyoo tyehe caa: Yucuan chaha cusacahni chuun chihin nuu ñu cha ñima ñu Israel cuví, tandɨhɨ ityi ñu iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta cucate yaa cha cuenda cha sacahní chuun nuu ñu, catyí chi. 10Ta inga tucu nu catyí chi nu tutu Nyoo tyehe caa: Cusɨɨ cu̱ñi nyoho ñu cha ñima ñu Israel cuví. Cusɨɨ cu̱ñi ndo chihin ñu Israel cha cuví ñu ñáyɨvɨ cuenda Nyoo. 11Ta inga tucu nu catyí chi nu tutu Nyoo tyehe caa: Sa̱cahnu ndo chi Sutu Mañi yo, nyoho ñu cha ñima ñu Israel cuví. Tandɨhɨ ñáyɨvɨ sacahnú ñu chi ra cha cuenda cha cahnu xaan cuví maa ra. 12Tyaa̱ tucu ra Isaías nu tutu Nyoo tyehe caa: Cucacu minoo ra vachi tata ra Isaí. Cuquichi ra vatyi cunyaca ñaha ra chi ñu cha ñima ñu Israel cuví. Ta maa ñu cuquɨhɨ iñi ñu chi ra vatyi cusacacu ra chi ñu. 13Nyoo ican ra chahá tunyee iñi chi yo ta chitó yo tyi cuhva ra cha cuhva ra chi yo. ¡Na sacutu ra chi ndo chihin tusɨɨ iñi! Ta coo cha taxi ri cuñí añima ndo cha cuenda cha chinó iñi ndo chi ra, tacuhva vatyi chihin tunyee iñi Tatyi Ii ra ta quɨhɨ vaha iñi ndo cha cucuhva ra chi ndo. 14Yañi luhli, chitó vahi vatyi nyoho vaha xaan ñáyɨvɨ cuví ndo ta chitó ndo tandɨhɨ, ta chitó vaha ndo cuhva ndo tuhun chi tahan ndo. 15Soco nu carta ihya ñihi xaan cahín sɨquɨ tandɨhɨ tuhun cha tyai̱, tacuhva cha ma naa iñi ndo. Tyehe caa sacuvi̱ cha cuenda tyi Nyoo chaha̱ ra tumañi iñi chii 16cha sacuvi tyiño nuu ra Jesucristo nu nyicu ñu cha ñima ñu Israel cuví. Ta tyiño cha sacuví, ican cuví cha cahín tuhun Nyoo yoso caa sacacu̱ ra añima ñáyɨvɨ. Tyehe caa sacuví tacuhva vatyi ñu cha ñima ñu Israel cuví, cuví nacuhva cuende chi ñu chi Nyoo tari noo ofrenda cha tahan iñi ra, vatyi cha ndundɨɨ̱ ñu nuu ra cha cuenda Tatyi Ii ra. 17Cha cuenda cha nacuhva̱ cuende chii chi ra Cristo Jesús, yucuan cuenda cuví cusɨɨ cuñi ta chité tyi vaha quitá tyiño sacuví nuu Nyoo. 18Vatyi ña cañá iñi cahin cha ña nyehi̱. Soco nacatyí cha sacuvi̱ ra Cristo nu chicá noi cahín tuhun Nyoo tacuhva vatyi ñu cha ñima ñu Israel cuví quichaha ñu chi Nyoo. Ta ihya ndicha cha cahín. 19Vatyi chihin seña ta milagru ta chihin tunyee iñi Tatyi Ii ra sacuvi̱ ra. Ta tyicuan caa cahín tuhun cha cacu añima ñu sahá ra. Quichahi̱ nya Jerusalén ta tandɨhɨ ityi ta nyacua nya Ilírico. 20Ta tyicuan caa sanɨñí cahin tuhun cha cacu añima yo maa maa ri nu ta cuɨñɨ ca maa ñáyɨvɨ tuhun ra Cristo, tacuhva vatyi ma saha tyiñe nu quichaha̱ saha tyiño inga ra. 21Tari catyí nu tutu Nyoo tyehe caa: Cucoto ñáyɨvɨ cha ta coto ca maa tuhun ra. Ta cucutuñi iñi ñu cha ta ñaha ca maa cuɨñɨ tuhun ra, catyí chi. 22Yucuan chaha ña cuvi̱ maa tuhun cha cuhin cunyehi nu nyicú ndo, vasɨ cuaha xaan chaha cuñí cuhin. 23Soco vityin cha ndɨhɨ tyiño sahi̱ ityi ñuu ihya. Ta cha cuaha xaan cuiya cuñí cuhin cunyehi nu nyicú ndo ta cunyai suhva quɨvɨ chihin ndo. 24Nyehí tatu cuhin cunyehi nu nyicú ndo quɨvɨ cuhin España. Ta cha yaha cha cunyehi chi ndo, nyehi tatu cuvi tyinyee ndo chii ta cuchaa ndɨhi nu cuahin. 25Soco vityin cuahin ñuu Jerusalén ta nyisé suhva cha cutyinyee chi ñu cuenda Nyoo yucuan. 26Vatyi ñu vehe ñuhu ityi Macedonia ta ityi Acaya nacuaan iñi ñu cha tava ñu suhva xuhun vatyi sacuhun ñu chi ñu ndahvi ñu cuenda Nyoo cha iyó Jerusalén. 27Tyehe caa quichi̱ cuvi iñi ñu sacuví ñu. Ta ndicha vatyi tahán chi sacuvi ñu. Vatyi tari maa ñu Israel, ñu chinó iñi chi ra Cristo, chaha̱ ñu tuhun Nyoo chi ñu cha ñima ñu Israel cuví, tyicuan caa tahán chi chi ñu cuan tyinyee tucu ñu chi ñu Israel chihin cha iyó chi ñu. 28Yucuan chaha, tatu cha yaha sandai tyiño ihya, ta cha yaha nacuhva cuende xuhun ihya chi ñu Jerusalén, tyicuan ta cuhin nya España ta yahi nu nyicú ndo. 29Chitó vahi vatyi na cuhin nu nyicú ndo, cuchai chihin cha tyitu añime chihin cha vaha Nyoo cha chahá ra Cristo chii. 30Yañi, chacú ndahvi nuu ndo na cu ɨɨn ri ndo chihin, chihin tɨndoho cha nyehí, ta ca̱can tahvi ndo chi Nyoo cha cuende vatyi cuñí ndo chi Sutu Mañi yo Jesucristo, ta vatyi chahá Tatyi Ii Nyoo cha cuñí ndo chii. 31Ca̱can ndo cha cuende, na sacacu Nyoo chii ndaha ñu ña chinó iñi chi ra Cristo ityi Judea cuan. Ta ca̱can ndo cha cuenda cha nyisé ihya cha cuenda ñu cuenda Nyoo ñu Jerusalén cuan, na natɨɨn cuenda vaha ñu. 32Vatyi tatu Nyoo ta cuñí ra, chihin cha sɨɨ cuñi quichi nyehi chi ndo ta cuví nyitati ɨɨn ri chihin ndo. 33Ta Nyoo ra chahá cha taxi ri coo añima yo, na cunyaa ra chihin tandɨhɨ ndo. Ta na̱cuvi tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\