Romanos 16

1Sacoté chi ndo cha cuenda hermana Febe vatyi tyinyée xaan ña chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu Cencrea. 2Tɨ̱ɨn cuenda vaha ndo chi ña tari tɨɨ̱n cuenda Sutu Mañi yo, tari tahán chi sacuvi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Ta tyi̱nyee ndo chi ña chihin tandɨhɨ cha chiñuhu chi ña, vatyi cuaha xaan ñu tyinyeé ña chi, ta chi yuhu ñandɨhɨ. 3Cu̱hva ndo nocumi chi cu Priscila ta chi ra Aquila ñu cha cutahan chihin ndi nu tyiño cha sacuví ndi cuenda ra Cristo Jesús. 4Chahnya̱ iñi ñu ñayɨvɨ̱ ñu quɨvɨ cuan cha cuenda cha sacacu̱ ñu chii, yucuan chaha vatyi nacuhvé tyahvi nyoo chi ñu. Ta ñima yuhu ri, soco tandɨhɨ tucu ñu cha ñima ñu Israel cuvi, ta yɨhɨ́ tucu ñu cuenda Nyoo. 5Cu̱hva tucu ndo nocumi chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo cha candú ɨɨn ri vehe cu Priscila ta ra Aquila. Vachi tucu nocumi chi ra tahin, ra Epeneto. Ican ra cuví ra cha xihna ca chino iñi chi ra Cristo ityi Acaya. 6Cu̱hva ndo nocumi chi cu María. Sahá tyiño xaan ña nu nyicú ndo. 7Cu̱hva ndo nocumi chi ñu ñui, ra Andrónico ta ra Junias, ra tahin cha ñoho̱ chihin vehe caa. Cahnu tyiño casahá ra cuenda Sutu Mañi yo chihin tandɨhɨ ca ra sahá tyiño cuenda Nyoo. Ta xihna ca ra cachino iñi chi ra Cristo ican saha yuhu. 8Cu̱hva ndo nocumi chi ra Amplias ra tahin cuenda Sutu Mañi yo. 9Cu̱hva ndo nocumi chi ra Urbano, ra tahan yo cuenda tyiño ra Cristo Jesús, ta chi ra Estaquis ra tahin ñandɨhɨ. 10Cu̱hva ndo nocumi chi ra Apeles. Nyehé yo tyi ndicha cha chinó iñi ra chi ra Cristo. Ta nocumi chi ñáyɨvɨ chi ra Aristóbulo ñandɨhɨ. 11Cu̱hva ndo nocumi chi ra ñui, ra Herodión, ta chi ñáyɨvɨ chi ra Narciso ñu cha chinó iñi chi Sutu Mañi yo. 12Vachi nocumi chi cu Trifena ta chi cu Trifosa, ñu casahá tyiño chihin Sutu Mañi yo. Ta chi hermana yo cu Pérsida, ñaha cha sahá tyiño xaan nu tyiño Sutu Mañi yo. 13Cu̱hva ndo nocumi chi ra Rufo, noo ra cahnu cuví ra nuu Nyoo vatyi chinó vaha iñi ra chi Sutu Mañi yo. Ta vachi tucu noo cumi chi sɨhɨ ra Rufo. Cuví ña tari sɨhi. 14Cu̱hva ndo nocumi chi ra Asíncrito, chi ra Flegonte ta chi ra Hermas, ta chi ra Patrobas, chi ra Hermes ta chi ra hermano cha canyicú chihin ra. 15Cu̱hva tucu ndo nocumi chi ra Filólogo ta chi cu Julia ta chi ra Nereo chihin cuhva ra, ta chi ra Olimpas ta chi tandɨhɨ ñu cuenda Nyoo cha nyicú chihin ñu. 16Na̱cuhva ndo noo cumi chi noo noo tahan ndo cuenda Nyoo. Tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo saquichi̱ ñu nocumi chi ndo. 17Yañi, chacú ndahvi nuu ndo, na saha ndo cuenda chi ñu cuñí sasɨɨn chi ndo, ta nducú ñu cuhva cha nduva ndo chihin tuhun Nyoo, vatyi ñima tyicuan caa cutuhva̱ ndo tuhun ra Cristo. Ma cutahan ndo chihin ñu cuan. 18Vatyi ñu cuan ñima tyiño nuu Sutu Mañi yo Jesucristo sacuví ñu, soco cuhva cuñí maa ñu sacuví ñu. Ta sandahví ñaha ñu añima ñáyɨvɨ ndahvi chihin tuhun vita cahán ñu. 19Tandɨhɨ ñáyɨvɨ chitó yoso caa quichahá vaha ndo chi Nyoo. Yucuan chaha cusɨɨ xaan cuñí chihin ndo, ta cuñí vatyi natyihi tuñi vaha iñi ndo sacuvi ndo cha vaha. Ta ñaha cutuhva ndo sacuvi ndo cha ña vaha. 20Nyoo ra iyó tandɨhɨ cha taxi ri añima, numi ri cuhva ra cha saha ganaa ndo chi ra ña vaha, ta cuhva ra cha cuañi ndo sɨquɨ ra. Na nasoco Sutu Mañi yo Jesucristo chi ndo. 21Ra Timoteo ra cuví ra tahin nuu tyiño sacuví ndi nuu Nyoo, saquichí ra nocumi chi ndo. Ta tyicuan caa tucu ra Lucio, ta ra Jasón, ta ra Sosípater, tandɨhɨ ra ñui cuan casaquichi̱ ra nocumi chi ndo. 22Yuhu ra Tercio savahi tutu ihya cha cuenda ra Pablo, suri saquichí tiqui nocumi chi ndo tyi ɨɨn ri yɨhɨ́ yo cuenda Sutu Mañi yo. 23Saquichí ra Gayo nocumi chi ndo ñandɨhɨ. Vehe ra nyaí suri ihya ndú ɨɨn ri ndi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Ra Erasto ra cuví tesoreru ñuu ihya, saquichí ra nocumi chi ndo, ta yañi yo ra Cuarto ñandɨhɨ. 24Na cocumi Sutu Mañi yo Jesucristo chi tandɨhɨ ndo. Ta na cuvi chi tyicuan caa. 25Ta vityin na sacahnu yo chi Nyoo, vatyi maa ra cuví ra cucuhva cha cunɨɨ iñi ndo, ta ma sandɨhɨ ndo cha chinó iñi ndo tuhun ra cha sacacú ra añima yo. Ican cuví tuhun cahín ta tuhun cha sañahí cha cuenda ra Jesucristo. Ɨɨn ri cuví chi chihin tuhun cha ñoho̱ xehe ta cha naha nyata ni cumañi chino̱ ñuhu ñayɨvɨ̱. 26Soco vityin sañahá Nyoo chi yo cha cuenda tutu cha casandoo̱ ra profeta, ra cachaha̱ cuenda tuhun ra ta cha naha. Catyí Nyoo, ra iyó tyicuan ri maa, tyi vityin tahán chi coto tandɨhɨ ñáyɨvɨ tacuhva chino iñi ñu chi ra ta quichaha ñu tuhun cahán ra. 27Nyoo noo tuhun maa ra, ta chiñi tuñi xaan ra. Na sacahnu yo chi ra cha cuenda ra Jesucristo tyicuan ri maa. Ta na cuvi chi tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\