Romanos 2

1Yucuan chaha ñahri sɨquɨ tyaá ndo, nyoho ñu cha nyehé cha caá inga ñu ta cahán ndo. Ñahri saha, savahri ñu, yóó ri ñu cuví ndo. Vatyi tatu nyehún cha caá inga ñu ta cahún, suri maun sacoún cuatyun. Vatyi suri ɨɨn ri cha sacuvún chihin ñu nyehún ta cahún. 2Vatyi chitó yo vatyi Nyoo tachí tuñi ra chi ñu nyacuví tyehe caa, soco chihin cha ndicha ta chihin cha ndaa, tachí tuñi ra. 3Ta yoho cha cahán nyaun chi inga ñu, suri ɨɨn ri cha sacuvún chihin ñu. Cutachi tuñi Nyoo chuun cha cahún tyehe caa. 4¿Ñáá tuhun ña quichahún cha cundahvi cuñí Nyoo nyehé ra chi yo ta cunyeé xaan ra cha sacuví yo? Vaha xaan ñáyɨvɨ cuví ra chihin yo. ¿Atu ña tuví iñun vatyi cha cuenda cha cundahvi cuñi ra nyehé ra chuun, ta nyatú ra cha nasamon cuhva iyón? 5Soco yoho ndava xaan añimon. Ta ña cuñún nasamon cuhva iyón. Ican cuan cuví cuatyun cha sacayá xaun, ta cuxaan ca cuñí Nyoo nyehé ra chuun ta ñihi ca cutachi tuñi ra chuun quɨvɨ cutachi tuñi ra chi ñáyɨvɨ. Ta cunyehe yo tyi chihin cha ndaa ta chihin cha ndicha tachí tuñi ra chi yo. 6Tatu sacuví yo cha ña vaha, cutahan chi cha ña vaha chi yo. Tatu sacuví yo cha vaha cutahan chi cha vaha chi yo quɨvɨ cutachi tuñi ra chi yo. 7Ta cuhva ra ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa coo ñu cha nanducú cha vaha ta cha cahnu cuví Nyoo, ñu nanducú cuvaha nuu ra, ñu cha cuñí coo tyicuan ri maa. Cuhva ra tandɨhɨ cuan chi ñu cha cuenda vatyi sacuví ñu maa maa ri cha vaha chihin cha cama iñi ñu. 8Soco ñihi xaan cutachi tuñi ra chi ñáyɨvɨ sacuví cuhva cuñí maa, ta ña cuñí ñu quichaha ñu tuhun ndicha Nyoo, ta sacuví ñu cha ña vaha. 9Cuaha xaan tɨndoho ta tucuihya iñi cunyehe tandɨhɨ ñu casacuví cha ña vaha. Ta cha xihna ri cutachi tuñi ra chi ñu ñuu Israel, ñáyɨvɨ cuenda ra. Ta tyicuan caa tucu cutachi tuñi ra chi ñu cha ñima ñu Israel cuví. 10Soco chi tandɨhɨ ñu cha sacuví cha vaha, Nyoo cucuhva ra cha cucahnu ñu chihin ra, cha xihna ri chi ñu Israel, tyicuan ta chi ñu cha ñima ñu Israel cuví. Ta cucatyi ra tyi sɨɨ cuñi ra chihin ñu. Ta cucuhva ra cha taxi ri coo añima ñu. 11Vatyi Nyoo ña cachí ra chi yo. Cuví ri yo ñu chitó, o cuví ri yo ñu ña chitó, ɨɨn ri cuhva cuñí maa ra chi yo. 12Vatyi tandɨhɨ ñu casacuví cuatyi ta ña chitó ñu ley cha chaha̱ Nyoo chi ra Moisés, cunaa ñu nuu Nyoo soco ñima cha cuenda tuhun cha catyí ley cuan. Ta ñu casacuví cuatyi ta chitó vaha ñu ley cha chaha̱ Nyoo chi ra Moisés, cutachi tuñi Nyoo chi ñu yoso cuhva catyí suri maa nuu ley cuan. 13Vatyi ñu cha chiñí ley, ta ña nyacuví ñu cuhva catyí Nyoo, ñima ñáyɨvɨ vaha cuví ñu nuu ra. Soco tyehe ta iyó noo ñu sacuví cuhva catyí ley, ican ñu cuan, vaha ñu nuu Nyoo. 14Tatu ñima ñu Israel cuví ñu ta ña chitó ñu ley cuan, soco tuví iñi ñu yoso caa coo ñu; cha tuví iñi ñu chichi añima ñu, ican cuví ley ñu. 15Vatyi chihin cuhva iyó ñu, sañahá ñu vatyi añima ñu ñohó ley Nyoo. Cha chiñi tuñi ñu cuví cha ndaa cuenda ñu, vatyi suri maa ñu tuví iñi ñu tatu vaha o ña vaha cha nyacuví ñu. 16Cha tyaa̱ Nyoo tyiño chi ra Jesucristo vatyi coo quɨvɨ cusandaa ra cuatyi tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ cha cuenda tandɨhɨ tuhun xehe cha sacuvi̱ ñu. Tari cuhva catyí tuhun Nyoo cha cahín chihin ndo, tyicuan caa cusandaa ra cuatyi yo. 17Soco yoho catyún tyi ra Israel cuvún. Ta catyún tyi sacuvún cuhva catyí ley cha chaha̱ Nyoo chi ra Moisés, ra cuví nuu chi ñu Israel quɨvɨ cuan. Ta cahnu sahún chuun tyi catyún tyi caá tuhun Nyoo añimon. 18Ta chitón cuhva cuñí Nyoo ta ley cuan sañahá chi chuun cha nacachún cha vaha, catyún. 19Ta vaha xaan sañahún ityi chi ñu cuaa, cuñí maun. Vaha xaan sacatón ñuhú chi ñu cuahan nu ñaa iñi, cuñí maun. 20Ta cuñí maun vatyi chitón saquehen ityun chi ñu cha ña chitó. Ta vatyi chitón tandɨhɨ cuii ley ta cha ndicha, chitón yoso caa sañahun chi ñu ña chitó, cuñí maun. 21Tatu tyicuan caa yoho sañahún chi inga ñáyɨvɨ, ¿ñáá tuhun ña sañahún chi maun? Tatu suri maun catyún vatyi ña tahán chi suhu yo, ¿ñáá tuhun cha tyi maun suhún? 22Tatu suri maun catyún vatyi ña tahán chi coo inga ñusɨhɨ chi noo rayɨɨ, o inga rayɨɨ chi noo ñaha sɨhɨ, ¿ñáá tuhun cha vatyi maun tyicuan caa sacuvún? Tatu tasɨ cuñún chi xitohyo, ¿ñáá tuhun cha suhún cha tyayɨɨ cha iyó nu nyicú chi chichi vehe ñuhu? 23Cahnu sahún chuun vatyi chitón ley Nyoo, soco tɨcahan nuu chahún chi Nyoo cha cuenda cha ña sacuvún ley cuan. 24Yucuan chaha vatyi nu tutu tuhun Nyoo catyí chi tyehe caa: “Ñu cha ñima ñu Israel cuví, cahán ña vaha ñu sɨquɨ Nyoo cha catyí nyoho”, catyí chi. 25Ndicha vatyi cha sacuvi̱ ñu tuhun cha tahnya̱ chiin ñɨɨ xiñi ndɨvun ta leun, cha saha̱ ñu circuncidar chuun cuví cuan, tari noo seña cha sañahá vatyi ñáyɨvɨ chi Nyoo cuvún. Tuhun cuan tyinyeé chi chuun soco tatu quichahún tandɨhɨ ley cha chaha̱ Nyoo chi ra Moisés ñandɨhɨ. Soco tatu ña sacuvún cha catyí ley cuan, tari quɨvɨ cha ña sacuvu̱n costumbre circuncisión cuví cuan. 26Soco tatu ñu cha ña sacuví tuhun cuan, ta sacuví ñu cuhva catyí ley Nyoo, cusaha Nyoo tari cha sacuvi̱ ñu costumbre circuncisión cuan, vasɨ ña sacuvi̱ ñu. 27Ra cha ña sacuvi̱ costumbre cuan, soco quichahá ra cuhva catyí ley, cusanatuvi ra chi yoho cha ña quichahún, ta yoho, ra chitó ley ta ra sacuvi̱ costumbre circuncisión cuvún. 28Vatyi ñima cha cuenda vatyi ñu Israel cuví ndo ta chihin cuan ta cuví ndo ñáyɨvɨ chi Nyoo. Ta ni ñima cha cuenda cha sacuvi̱ ndo tuhun circuncisión. 29Vatyi ñáyɨvɨ nyaá ley Nyoo añima, ican ñu cuví ñu ñu Israel cha ndicha vaha. Tari quɨvɨ tyaa̱ Tatyi Ii seña cuan añima ñu, ta ñima ñɨɨ ri ñu. Tatyi Ii Nyoo sacuví cuan, ñima ley cha nyaá nuu tutu. Ta ñáyɨvɨ ihya cucuvi ñu ñu vaha nuu Nyoo, ta ñima nuu ñáyɨvɨ ri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\