Romanos 3

1Tatu tyicuan caa, ¿ñáá cha tyinyeé chi yo cha cuví yo ñu Israel? ¿O atu tyinyeé chi chi yo cha sacuví yo tuhun circuncisión? 2Cuaha cuhva tyinyeé chi. Cha xihna ri, Nyoo chaha̱ ra ley maa ra chi yo ñu Israel. 3Soco yoso caa tatu yɨhɨ́ ñu Israel ta ña chinó iñi ñu cuhva catyí Nyoo, ¿atu cha catyí ñu cuan ta ma sacuvi ca Nyoo cuhva catyí ra? 4¡Ñima! Soco na saha yo cuenda vatyi Nyoo ndicha ra. Sacuví ra tandɨhɨ cuhva cha catyí ra. Vasɨ tandɨhɨ ñáyɨvɨ cahán ñu cuendu. Vatyi nu tutu Nyoo catyí chi tuhun ra tyehe caa: Sutu Mañi yuhu, cunyehe ñáyɨvɨ vatyi ñahri cuendu cahún. Ta cunyehe vaha ñu chuun vatyi ndicha cha cahún. 5Chitó yo vatyi vaha ca quetuvi noo cha ndɨɨ tatu nyaá noo cha mecu xiin. Ndɨɨ xaan ca nyehe cuan. Cha ndicha cuví cuan. Soco catyí ñáyɨvɨ vatyi tyicuan caa tucu maa Nyoo chihin yo, ndɨɨ xaan ca natuvi ra tatu yoó ta cunyacuvi ca yo cha quiñi caa. Sacahnú yo chi ra cuví cuan, catyí ñu. Tyicuan ta ña tahán chi tachi tuñi ra chi yo, catyí ñu. Soco tatu tachí tuñi ra chi yo, ña vaha ra vatyi yoó sacahnú yo chi ra, catyí ñu. 6Ña vaha cuhva cahán ñu, vatyi tyehe ta ña vaha Nyoo ma cuvi tachi tuñi ra chi yo. Soco chitó yo tyi tahán chi tachi tuñi ra chi yo cha cuenda cuatyi yo. 7Tatu nyehé yo tyi vaha Nyoo chihin cuatyi sacuví ñáyɨvɨ, ¿atu tahán chi tachi tuñi ra chi ñu? Catyí ñu tyi ña tahán chi, soco ña ndicha. 8Tyehe ta ndicha cha cahán ñu cuan, vaha taxin ca sacuvi yo maa maa ri cha quiñi caa tacuhva nyehe ñáyɨvɨ tyi Nyoo vaha ra. Yɨhɨ́ ñu catyí ñu tyi tyicuan caa sañahá ndi. Ta cutachi tuñi Nyoo chi ñu chaha cha catyí tyi cahán ñu cuendu sɨquɨ ndi. 9Ta yoso caa ¿atu vaha ca yoó ñu Israel ta ñima ca inga ñáyɨvɨ? ¡Ñima! Vatyi cha yaha̱ sañahi chi ndo vatyi iyó cuatyi tandɨhɨ yo. An cuví ri yo ñu Israel, an cuví ri yo ñu cha ñima ñu Israel cuví, soco iyó maa cuatyi yo. 10Tyicuan caa catyí nu tutu Nyoo, nu catyí chi tyehe caa: Yori maa ñáyɨvɨ vaha iyó, cha ni ña noo maa. 11Yori ñu cutuñí iñi tuhun Nyoo. Yori maa nanducú chi Nyoo. 12Tandɨhɨ ñu sandoo̱ ñu chi Nyoo, ta tandɨhɨ ñu ta sacunaa̱ ñu chi ñu. Yori maa ñu sacuví cha vaha. Cha ni ña noo maa. 13Tari noo ñaña ndɨyɨ cha tacohó yuhu cuví sucun ñu. Vatyi quiñi xaan cahán ñu. Ta cahán ñu cuendu. Tari cha venenu coo yɨhɨ́ yuhu ñu vatyi cahán uhvi ñu chi tahan ñu. 14Maa maa ri ca maa cha quiñi caa cahán ñu. 15Yatyi xaan ñu cha cacahñi ñu chi tahan ñu. 16Chahá xaan ñu tundoho ta tucuihya iñi chi ñáyɨvɨ chihin cuhva iyó ñu. 17Ta ña chitó ñu yoso caa cuhva coo taxi ri ñu chihin Nyoo, ni chihin tahan ñu. 18Ni ña chicá iñi ñu tatu tachi tuñi Nyoo chi ñu noo quɨvɨ, catyí chi nu tutu Nyoo. 19Chitó yo vatyi tandɨhɨ cha catyí ley chahnu cha quehen cuenda ra Moisés, catyí chi cha cuenda ñu nyicón ley cuan, tacuhva vatyi ma cuvi catyi ñu tyi ñahri cuatyi ñu. Soco coto ñu vatyi cutahan chi cutachi tuñi Nyoo chi ñu vatyi iyó cuatyi ñu. Ta tyicuan caa tucu tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 20Ni minoo ñáyɨvɨ ma cuvi cuvaha ñu nuu Nyoo cha cuenda tyi sacuví ñu cuhva catyí ley. Soco ley cuan nyaá chi cha cuenda vatyi sacotó chi chi yo tyi iyó cuatyi yo. 21Soco vityin sandoó yo ɨnchiyo xiin ley cuan ta cua nyehe yo vatyi iyó noo cuhva cuvaha yo nuu Nyoo. Suri maa Nyoo sañaha̱ ra chi yo nu tutu tuhun ra cha tyaa̱ profeta ta cha naha. Tatu sacuahá yo yucuan, coto yo noo cha ndicha. 22Vatyi cha cuenda cha chinó iñi yo chi ra Jesucristo ta cuvaha yo nuu ra, ta sahá ra tuhun tyi ñahri cuatyi yo. Ta ña cachí ra chi yo tatu ñu Israel cuví yo o ñima. 23Tandɨhɨ ri ñáyɨvɨ sacuví ñu cuatyi, ta cañi xaan nyaá ñu chihin cuhva cuñí Nyoo, ta cha tyaquɨ Nyoo ma cuvi cunyaa chihin ñu. 24Soco cha cuenda cha vaha ñáyɨvɨ cuví Nyoo chihin yo, chahá maa ra cha cuvaha yo nuu ra, ta ña tɨɨ̱n cuenda ca ra cuatyi yo. Vatyi chahnya̱ ra Cristo Jesús cuatyi yo. 25Nyoo saquichi̱ ra chi ra Cristo vatyi catɨ nɨñɨ ra ta cúvi ra nu cruzi cha catyi cuatyi yo. Ta vityin cuví saha Nyoo tucahnu iñi chi yo tatu chinó iñi yo chi ra Cristo. Ta cuvi̱ chi tyehe caa, tacuhva nyehe ñáyɨvɨ tyi Nyoo vaha ra. Ta tyembu chahnu, Nyoo ña tɨɨ̱n cuenda ra cuatyi ñáyɨvɨ cha cuenda vatyi cuchaa chi noo quɨvɨ cha cuquichi ra Cristo ta sanaa ra cuatyi ñu. 26Ta tyicuan caa cuvi̱ tacuhva vatyi nyehé ñáyɨvɨ vatyi Nyoo tyicuan ri vaha ra, ta saha̱ ra tuhun tyi vaha tandɨhɨ ñu chinó iñi chi ra Jesús. 27¿Atu cuví sacahnu yo chi yo vityin? Ma cuvi. ¿Ñáá tuhun? Cha cuenda vatyi ma cuvi catyi yo vatyi sacuví yo cha catyí ley, ta yucuan chaha vaha yo nuu Nyoo. Vatyi cha cuenda cha chinó ri iñi yo chi ra ta cuvaha yo nuu ra. 28Cha chitó vaha yo vityin vatyi Nyoo sacuvaha̱ ra chi yo nuu ra chihin cha chinó iñi yo chi ra, ta ñima chihin cha sacuví yo cha catyí ley ta cuvaha yo nuu ra. 29¿Atu Nyoo cuenda ñu Israel ri cuví ra? ¿Atu ñima suri ra cuví Nyoo ñu cha ñima ñu Israel cuví? Suri Nyoo tucu ñu cuan cuví chi ra. 30Vatyi noo tuhun ri maa ra iyó. Ta ican ra sacuvaha̱ ra chi yo nuu ra cha cuenda cha chinó iñi yo chi ra. Cuví ri yo ñu sacuvi̱ tuhun circuncisión cuan, o cuví ri yo ñu ña sacuvi̱. 31Tatu tyicuan caa, ¿atu ña vaha ca ley chahnu cuan? ¡Ñima cha ña vaha ca! Vaha. Soco vityin chihin fuerza maa ra Cristo sañahá yo vatyi ndɨɨ maa cha catyí ley cuan ta ndicha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\