Romanos 5

1Ta cha yaha̱ nduvaha̱ añima yo nuu Nyoo cha cuenda cha chinó iñi yo chi ra, nɨcoo vaha yo chihin ra cha cuenda Sutu Mañi yo Jesucristo. 2Vatyi cha cuenda ra Cristo ñihí yo cha vaha Nyoo cha cuenda cha chinó iñi yo chi ra. Yucuan chaha nɨɨ iñi yo ta sɨɨ cuñí yo, ta yɨhɨ́ vaha iñi yo vatyi cucuhva ra cha cucahnu cuvi yo chihin ra. 3Ta ñima yucuan ri cusɨɨ cuñí yo, tahán tucu chi cusɨɨ cuñí yo quɨvɨ nyehé yo tɨndoho. Vatyi chitó yo vatyi cha nyehé yo tɨndoho cuan cutuhva ca yo coo cha cama iñi yo. 4Ta tatu chihin cha cama iñi yo, yahá yo tɨndoho, quita vaha yo nuu Nyoo. Ta yucuan ta chitó vaha yo tyi cuñihi yo ndɨɨ maa cha cucuhva ra chi yo. 5Tatu yɨhɨ́ iñi yo chi maa ra, ma cucahan nuu yo nyehé yo chi ra, vatyi cuñí xaan ra chi yo cha cuenda Tatyi Ii ra cha chaha̱ ra cunyaa añima yo. 6Vatyi quɨvɨ cha ña ñihi̱ ca yo yoso caa sacuvi yo chihin cha cuaha cuatyi yo, quɨvɨ cuan quichi̱ ra Cristo, quichi̱ cúvi ra cha cuenda yo ñu iyó cuatyi. 7Chitó yo vatyi yori caña iñi cúvi tyiño nuu noo ñáyɨvɨ. Vasɨ xityi ri caña iñi ñu cuhva ñu ñayɨvɨ̱ ñu cha cuenda noo ñu vaha xaan. 8Soco yucuan cuví nu sañaha̱ Nyoo vatyi cuñí ra chi yo, vatyi quichi cúvi ra Cristo cha cuenda yo vasɨ iyó xaan cuatyi yo. 9Ta vityin cha cha yaha̱ cuvaha yo nuu Nyoo cuenda cha chihi̱ ra Cristo, yucuan chaha chitó vaha yo tyi ma cuhun ca yo anyaya nu cutachi tuñi Nyoo chi ñáyɨvɨ ña chinó iñi chi ra. 10Quɨvɨ cuan xaan cuvi̱ iñi yo chi Nyoo, soco sanɨcoo̱ vaha ra chi yo chihin ra cha cuenda cha chihi̱ Sehe ra. Yucuan chaha chitó vaha yo tyi cusacacu ndɨhɨ ra chi yo vatyi iyó ñayɨvɨ̱ ra Cristo añima yo vityin cha iyó vaha yo chihin ra. 11Ta ñima ihya ri, soco cusɨɨ tucu cuñí yo chihin Nyoo cha cuenda Sutu Mañi yo Jesucristo, vatyi cha cuenda ra nɨcoo̱ vaha yo chihin Nyoo. 12Cha cuenda noo rayɨɨ quɨhvɨ̱ cuatyi sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ta chicoo̱ tuhun chihi. Ta tuhun chihi cuan chicoo̱ chi sɨquɨ tandɨhɨ ñáyɨvɨ vatyi tandɨhɨ ñu sacuví ñu cuatyi cha cuenda ra Adán. 13Nyata nɨ cumañi ca cuhva Nyoo ley chi ra Moisés ta cha iyó cuatyi sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, soco ña tɨɨ̱n Nyoo cuenda cuatyi ñáyɨvɨ ta nɨ cumañi ca cuhva ra ley cuan. 14Soco nyacua nya quɨvɨ ra Adán ta nyacua nya quɨvɨ ra Moisés, chinyaca̱ ñaha tuhun chihi chi ñu cha sacuví cuatyi, vasɨ ñima tahan cuatyi ra Adán cuví, cha ña quichaha̱ ra chi Nyoo. Ta ra Adán cuví ra tari noo xiñahñu noo ra cha cua quichi. 15Soco cuatyi ra Adán ña ndɨquɨ́ tahan chi chihin tumañi iñi cha chaha̱ Nyoo chi yo. Vatyi cha cuenda cuatyi noo rayɨɨ cuan, cuaha xaan ñáyɨvɨ chihi̱. Soco sacacú Nyoo chi yo cha caha ri, cha cuenda noo ri rayɨɨ ta ican ra ihya cuví ra Jesucristo. Ta cahnu xaan ca cuví cuan. Ta cha cuenda cha vaha chi cuaha ñáyɨvɨ cuví. 16Cuatyi noo ri rayɨɨ ra Adán cuan, ma cuvi ndɨquɨ tahan chi chihin cha sacacú Nyoo chi yo. Vatyi cha cuenda cuatyi noo ri ra cuan, Nyoo tachí tuñi ra chi ñáyɨvɨ. Soco vityin chihin cha ñahri tyiyahví yo, Nyoo sacacú ra chi yo ta sahá ra tuhun tyi vaha yo nuu ra, vasɨ cuaha xaan cuatyi sacuvi̱ yo. 17Ndicha vatyi quichaha̱ nyaca ñaha tuhun chihi sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ cha cuenda cuatyi noo ri rayɨɨ. Ta cha tyicuan caa chitó yo vatyi cahnu ca cuví cha vaha cha sacuvi̱ nonga ra, ra Jesucristo. Vatyi tandɨhɨ ñu cha ñihi̱ cha vaha cha chahá Nyoo, cha cuvaha̱ ñu nuu ra, ta iyó ñu ñayɨvɨ̱ chaa chihin tunyee iñi ra Jesucristo. 18Tari cha catyi cuatyi ra Adán ta tachí tuñi Nyoo chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, tyicuan caa tucu cha cuenda cha vaha cha sacuvi̱ ra Jesucristo, Nyoo saha̱ ra tuhun tyi vaha ñáyɨvɨ nuu ra ta chahá ra noo ñayɨvɨ̱ vaha coo tandɨhɨ ñu. 19O cuñí chi catyí tyehe caa: Cha cuenda cha ña quichaha̱ ra Adán cuan nu cahán Nyoo, cuaha xaan ñu chicoo̱ cuatyi ñu. Ta suri tyicuan caa tucu cha catyi cha quichaha̱ ra Cristo nu cahán Nyoo, cuaha xaan ñu cucuvaha ñu nuu Nyoo. 20Vatyi Nyoo chaha̱ cuenda ra ley cuan chi ra Moisés tacuhva nacoto ñáyɨvɨ tyi iyó cuatyi ñu. Ta vasɨ quetuví xaan cuatyi yo cha cuenda ley cuan, soco Nyoo cahnu ca tucahnu iñi iyó chi ra chihin yo vatyi cuñí xaan ca ra chi yo. 21Tari chinyaca̱ ñaha cuatyi chi yo ta chaha̱ chi tuhun chihi chi yo, tyicuan caa tucu nyacá ñaha tumañi iñi Nyoo chi yo vityin ta sacuvaha ra chi yo nuu ra vatyi coo yo noo ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa cha cuenda Sutu Mañi yo Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\