Romanos 6

1¿Yoso caa catyi yo vityin? ¿Atu cusacuvi ca yo cuatyi tacuhva vatyi sañaha Nyoo vatyi cuaha xaan tucahnu iñi iyó chi ra? 2Ma sacuvi ca yo. Yoó cha yaha̱ ndu̱ uvi iñi yo cuatyi yo. Tari quɨvɨ chihi̱ cuatyi yo cuví cuan. Ta ¿yoso caa cuví sacuvi ca yo vityin? Ma cuvi ca. 3¿Atu ña chitó nyoho vatyi cha ndu̱ ɨɨn ri yo chihin ra Cristo Jesús cha cuenda cha condutya̱ yo? Tari quɨvɨ chihi̱ yo chihin ra cuví cuan. 4Vatyi cha cuenda cha condutyá yo, tari quɨvɨ cha quɨhvɨ̱ yo chichi ñuhú ɨɨn ri chihin ra Cristo quɨvɨ chihi̱ ra cuví cuan. Ta tari nandoto̱ ra Cristo chihin cha ndicha ñuhu Sutu yo Nyoo, tyicuan caa tucu maa yo, tacuhva vatyi coo yo noo ñayɨvɨ̱ chaa chihin ra. 5Ta ɨɨn ri coño ñuhu nanduvi̱ yo chihin ra, tari quɨvɨ chihi̱ yo ɨɨn ri chihin ra cuví cuan, ta cha tyicuan caa, cunandoto tucu yo tari nandoto̱ ra. 6Ta chitó yo vatyi tandɨhɨ cuhva chiyo̱ yo ta ityi chata ca, cha yaha chihi̱ chi nu cruzi chihin ra Cristo, tacuhva vatyi coño ñuhu cuatyi yo ma cuvi ca cunyaca ñaha chi chi yo. 7Vatyi ñu cha yaha̱ chihi̱, ma cuvi ca sacuvi ñu cuatyi. 8Ta tatu cha yaha̱ chihi̱ yo chihin ra Cristo, chinó iñi yo vatyi cucoo tucu yo chihin ra. 9Ta chitó yo vatyi cha yaha̱ chihi̱ ra Cristo, noo ri chaha nandoto̱ ra, ta ma cúvi ca ra. Ñahri ca tunyee iñi iyó chi tuhun chihi cha cunyaca ñaha ca chi chi ra. 10Yaha̱ cha chihi̱ ra Cristo cha catyi cuatyi ñáyɨvɨ, nandoto̱ ra cha ma cúvi ca maa ra. Ta vityin iyó ra cha cuenda maa Nyoo. 11Ta tyicuan caa tucu maa yo, ma sacuvi ca yo cuatyi. Sa̱ha yo tuhun tyi cha yaha̱ chihi̱ yo cha cuenda cuatyi cuan. Soco co̱o yo cuhva cuñí Nyoo cha cuenda cha ɨɨn ri cuví yo chihin ra Cristo Jesús Sutu Mañi yo. 12Yucuan chaha yoó ma cuhva yo ityi cha cunyaca ñaha ca cuatyi chi coño ñuhu yo. Ma cuhva yo ityi chi coño ñuhu yo cha sanɨñɨ chi chi yo cha sacuví yo noo cha ña vaha cha cuñí chi. 13Ma cuhva yo ityi chi coño ñuhu yo cha sacuví chi cha quiñi caa. Soco cuhva cuenda yo chi yo chi Nyoo, tari noo ñáyɨvɨ cha chihi̱ ta nandoto̱. Cu̱hva cuenda yo coño ñuhu yo chi Nyoo tacuhva vatyi sacuvi yo cha vaha. 14Vatyi cuatyi yo ma cuvi ca chasaha chi chi yo. Vatyi ley cha tyaa̱ ra Moisés, ña nyacá ñaha ca chi chi yo, soco cha cacu̱ añima yo ta iyó yo cha cuenda tumañi iñi cha chahá Nyoo chi yo. 15Iyó yo cha cuenda tumañi iñi cuan, ta vityin ña nyacá ñaha ca ley chi yo. ¿Ta tatu ña nyaca ñaha ca ley chi yo, atu tahán chi sacuvi ca yo cuatyi? Ña tahán chi. 16Nyoho chitó vaha ndo vatyi tatu cuví ndo musu noo ra, tahán chi sacuvi ndo cha catyí ra cuan. Ta tyicuan caa cuví yo musu ra cha tuhvá yo quichahá chi. Yucuan chaha tatu quichahá yo cha cuñí cuatyi cha sacuvi yo, tari noo chitoho yo cuví cuatyi cuan, vatyi quichahá yo chi cuan. Ta cunaa yo chihin cuan. Soco tatu quichahá yo chi Nyoo, cusaha ra tuhun tyi vaha yo. 17Soco tyahvi nyoo chi Nyoo, tyi nyoho nu quichi chi cuvi̱ ndo noo musu chi cuatyi vatyi quichaha̱ ndo chi cuan. Soco vityin chihin cha nɨɨ iñi ndo quichahá ndo tuhun Nyoo cha sañahá ñu chi ndo. 18Cha yaha̱ cundaa̱ cuatyi ndo, ta vityin ña nyacá ñaha ca chi chi ndo. Ta vityin cuví ndo noo musu cha cua sacuvi cha vaha. 19Cahín noo cuhva cha ña yɨɨ ri chihin ndo vatyi ta cutuñi vaha ca iñi ndo tuhun Nyoo. Quɨvɨ cuan chaha̱ cuenda ndo coño ñuhu ndo chi cha quiñi caa ta cha ña vaha vatyi sacuvi̱ ndo cha ña vaha. Vityin na̱cuhva cuenda ndo coño ñuhu ndo chi Nyoo tacuhva vatyi coo ndo noo ñayɨvɨ̱ cachi, ta maa maa ri cha vaha sa̱cuvi ndo nuu ra. 20Quɨvɨ cuvi̱ ndo musu cha quiñi caa, ña cuvi̱ sacuvi ndo cha vaha. 21Soco ¿ñáá cha ñihi̱ ndo chihin cuan? Maa ri tɨcahan nuu chaha̱ cuan chi ndo. Ta ña tuvi̱ iñi ndo. Maa ri tuhun chihi ta anyaya nyisó cuan. 22Soco vityin ña nyacá ñaha ca cuatyi chi ndo. Ta vityin cha sacuví ndo tyiño nuu Nyoo. Ta ihya ndicha tyinyeé chi chi ndo vatyi chihin ihya cuví coo ndo noo ñáyɨvɨ cachi. Ta nu ndɨhɨ tuhun tyicuan ri maa cucoo ndo chihin Nyoo. 23Cha sacuví yo cuatyi, ican cuan chahá tuhun chihi chi yo. Soco tumañi iñi cha chahá Nyoo chi yo, ican cuan cuví ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa. Ta ican cuan chahá ra ta ñahri tyiyahvi yo, cha cuenda cha ɨɨn ri cuví yo chihin ra Cristo Jesús, Sutu Mañi yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\