Romanos 7

1Yañi, nyoho ñu chitó ley cuví ndo, chitó ndo vatyi ley nyacá ñaha chi chi noo ñáyɨvɨ cha nɨ ri ca cha iyó ñu. 2Ta cuñun, noo ñaha tandaha, catyí ley vatyi coo ña chihin yɨɨ ña nyacua nya cúvi ra. Ta tatu iyó ña chihin inga rayɨɨ cha nɨ ri cha iyó yɨɨ ña, chicoo̱ cuatyi ña nuu Nyoo. Soco tatu cha yaha̱ chihi yɨɨ ña, ña nyacá ñaha ca ley cuenda ñu tandaha chi ña, ta cuví tandaha ña chihin inga ra, ta ma coo cuatyi ña nuu Nyoo. 4Ta tyicuan caa tucu nyoho yañi. Cha chihi̱ ndo cha cuenda ley chahnu ta cuví ndo ñu cuenda ra Cristo vatyi ican ra cuví yɨɨ ndo vityin. Ta ican ra cuví ra cha nandoto̱, tacuhva vatyi cuví cotyiño Nyoo chi yo ta sacuvi yo cha vaha. 5Quɨvɨ chiyo̱ yo cuhva cuñí coño ñuhu yo, ley chahnu cha tyaa̱ ra Moisés, tacuhva sanaquɨquɨ̱ ri chi chi yo cha sacuvi yo cha quiñi caa, vatyi catyí chi tyi ma sacuvi yo. Soco sacuvi̱ yo, ta yucuan cuví cha chaha̱ tuhun chihi chi añima yo. 6Soco vityin ña nyacá ñaha ca ley chahnu cuan chi yo, vatyi cha yaha̱ chihi cha quiñi caa yo chihin ra Cristo. Ta vityin cuví sacuvi yo tyiño nuu Nyoo vatyi iyó yo ñayɨvɨ̱ chaa cha chahá Tatyi Ii Nyoo chi yo, ta ña sacuví ca yo tari sacuvi̱ yo quɨvɨ nyico̱n xaan yo ley chahnu cuan. 7Ta vityin yoso caa, ¿atu ña vaha ley cuan? Ñima cha ña vaha. Vaha. Soco tyehe ta ña tuvi̱ ley cuan, ma cote ñáá cha cuví cuatyi. Ni ma cote tyi ña vaha cha quichi cuvi iñi cha chii inga ñáyɨvɨ, tyehe ta ña catyí ley cuan vatyi ña vaha. 8Tyehe ta ñahri ley cuan, ma cote ñáá cha cuví cuatyi, ta ma cuñi xain sacuvi, soco quɨvɨ cha chité ñáá cha cuví cuatyi, yucuan quɨvɨ quichi̱ cuvi xaan iñi sacuvi, vatyi naquɨquɨ̱ cha quiñi caa cha iyó chi. Soco tyehe ta ñahri ley, ma coto yo tyi iyó cuatyi. 9Ta quɨvɨ cha ña chite̱ ñáá tuhun cahán ley cha chaha̱ Nyoo chi ra Moisés, chica̱ iñi vatyi ñahri cuatyi iyó nuu Nyoo. Soco quɨvɨ chite̱ ley cuan, ta chite̱ vatyi tahán chi cunai nuu Nyoo vatyi iyó cuatyi. 10Catyí ley cuan tyi tatu quichahí chi chi, cucoi tyicuan ri maa. Soco cha nuu cha ñihi tahvi añime chihin ley cuan, cunaa ndɨhi nuu Nyoo. 11Ta cuatyi cha iyó chii, sandavi̱ ñaha chi chii vatyi chotyiño̱ chi ley chahnu cuan tacuhva vatyi taha̱n chi cunai nuu Nyoo, vatyi ña quichahi̱ nu cahán ley cuan. 12Ley cha chaha̱ Nyoo chi ra Moisés, vaha xaan, vatyi tuhun cha chaha̱ maa Nyoo cuví, ta tandɨhɨ cha catyí ra vatyi sa̱cuvi yo, vaha xaan ta cuɨtɨ xaan. 13Ta ley vaha cuan, ¿atu ican cuan satɨvɨ̱ chii? Ñima. Cuatyi cha sacuvi̱, ican satɨvɨ̱ chii, yucuan chaha tahán chi cunai nuu Nyoo. Vatyi ley vaha cuan, ican cuví cha sañahá chii vatyi cuatyi cuví cha sacuvi̱. Ta cha tyicuan caa, sañahá ley vatyi quiñi xaan caa cha sacuví yo cuatyi. 14Ta chitó yo vatyi ley cuan, Nyoo chaha̱. Ta ñahri cuatyi ley cuan. Soco mai iyó cuatyi vatyi sacuví cha quiñi caa ta nyacá ñaha cuatyi cuan chii. 15Ña cutuñí iñi ñáá cha tahin. Vatyi cuñí sacuvi cha vaha, ta ña cuví sacuvi. Ta cha ña vaha cha ña cuñí sacuvi, ican cuan sacuví. 16Cuñí xain sacuvi cha vaha, soco ña cuví sacuvi, ta cha tyicuan caa tɨin cuenda vatyi ley chahnu Nyoo, vaha chi. 17Ñima ca mai sacuví cha ña vaha, soco cuatyi cha iyó chii, ican cuan sacuví cha ña vaha. 18Vatyi chité vatyi iyó cuatyi cha cuenda coño ñuhi. Yucuan chaha ñahri cha vaha sacuví, vatyi quichí cuvi iñi sacuvi cha vaha, soco ña cuví. 19Cuñí sacuvi cha vaha, soco ña sacuví ta sañihí que sacuvi cha ña vaha. 20Ta tatu sacuví cha ña cuñí sacuvi, ñima ca mai sacuví, soco cuatyi cha iyó chii, ican cuan sacuví. 21Ta tyehe caa iyó noo cha tahin, tatu cuñí sacuvi cha vaha, maa ri cha ña vaha sacuví. 22Vatyi chichi añime tahán xaan iñi ley Nyoo. 23Soco iyó inga ley chichi coño ñuhi, ta ña tahán iñi chi cuhva cha tahán iñi añime. Ta chahá chi cha cunyaca ñaha cuatyi cha iyó chichi coño ñuhi chii. 24¡Ndahvi yuhu ra ndahvi! ¿Yóó ra cusacacu chii tacuhva ma cunai nuu Nyoo chihin cuhva ña vaha cha nyacuví coño ñuhi? 25Noo tuhun ri maa Nyoo sacacú ra chii cha cuenda ra Jesucristo. ¡Tyahvi nyoo chi Nyoo cha cuenda cuan! Ta vityin nyehí vatyi chihin añime cuñí sacuví ley Nyoo, soco coño ñuhi cuñí chi sacuví chi ley cuatyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\