Romanos 8

1Soco vityin, Nyoo ma tachi tuñi ca ra chi ñu ndu̱ ɨɨn ri chihin ra Cristo Jesús, ta ña iyó ca ñu cuhva cuñí coño ñuhu ñu, soco iyó ñu cuhva cuñí Tatyi Ii ra. 2Ta tyicuan caa tucu yuhu, Tatyi Ii Nyoo nyacá ñaha chii vityin vatyi ndachi̱ chi chii, ta chahá chi noo ñayɨvɨ̱ chaa coi cha cuenda cha ɨɨn ri cuví chihin ra Cristo Jesús. Ta vityin ña nyacá ñaha ca ley cuatyi ta tuhun chihi chii. 3Nyoo sacuvi̱ ra noo cha ña cuví sacuvi ley cha quehe̱n cuenda ra Moisés, vatyi ña cuvi̱ chasaha chi coño ñuhu cuatyi yo cha nyacá ñaha chi yo. Yucuan chaha Nyoo saquichi̱ ra chi Sehe ra. Quichi̱ ra chihin noo coño ñuhu tari maa yo, ta chihi̱ ra cha cuenda cuatyi yo, ta sandɨhɨ̱ ra tuhun cha nyacá ñaha cuatyi chi yo. 4Sacuvi̱ Nyoo tyehe caa tacuhva cuvi sacuvi yo cuhva catyí ley ra, vatyi ñima ca cuhva cuñí coño ñuhu yo iyó yo, soco iyó yo cuhva cuñí Tatyi Ii Nyoo. 5Vatyi ñu iyó cuhva cuñí coño ñuhu, cuhva cuñí chi chicá xiñi ñu, soco ñu iyó cuhva cuñí Tatyi Ii Nyoo, cuhva cuñí Tatyi Ii Nyoo chicá xiñi ñu. 6Ta ñu chicá xaan xiñi maa maa ri tuhun cha cuñí coño ñuhu ñu, cunaa ñu nuu Nyoo. Soco ñu chicá xiñi cuhva cuñí Tatyi Ii. Iyó cha taxi ri añima ñu ta cucoo ñu ñayɨvɨ̱ tyicuan ri maa chihin Nyoo. 7Ñu cha maa maa ri cuhva cuñí coño ñuhu chicá xiñi, ñu xaan iñi chi Nyoo cuví ñu, vatyi ni ña cuñí ñu ta ni ña cuví sacuvi ñu cha catyí ley ra. 8Yucuan chaha ñu iyó cuhva cuñí coño ñuhu, ña cuví sacuvi ñu cuhva tahán iñi Nyoo. 9Soco nyoho ña iyó ca ndo cuhva cuñí coño ñuhu, vatyi tatu ndicha cha iyó Tatyi Ii Nyoo añima ndo, iyó ndo chihin cha ɨɨn ri cuví ndo chihin Tatyi Ii Nyoo. Ñu cha yori Tatyi Ii ra Cristo ñohó añima, ñima ñu cuenda ra Cristo cuví chi ñu. 10Soco ñu iyó ra Cristo añima, nyitó añima ñu vatyi sanduvaha̱ Nyoo. Soco coño ñuhu ñu chihi̱ chi cha catyi cuatyi. 11Nyoo sanandoto̱ ra chi ra Jesús cha yaha̱ cha chihi̱ ra. Ta tyicuan caa tucu nyoho, tatu iyó Tatyi Ii Nyoo añima ndo, cusanandoto tucu Nyoo chi coño ñuhu ndo chihin Tatyi Ii ra. 12Ta tyicuan caa yañi, nyaá noo cha nyaá sɨquɨ yo cha sacuvi yo, soco ñima cha sacuvi yo cuhva cuñí coño ñuhu yo. 13Vatyi tatu iyó ndo maa maa ri cuhva cuñí coño ñuhu ndo, cunaa ndo nuu Nyoo. Soco tatu iyó ndo cuhva cuñí Tatyi Ii Nyoo chihin tunyee iñi ra, cuví chasaha ndo chi cha quiñi caa cha cuñí coño ñuhu ndo ta cuconyito ndo cha ndicha cuii. 14Vatyi tandɨhɨ ñu sacuví cuhva saquehén ityi Tatyi Ii Nyoo, sehe Nyoo cuví chi ñu. 15Nya quɨvɨ cha tɨɨ̱n cuenda yo Tatyi Ii Nyoo ta ña yuhví ca yo chi ra, vatyi ñima tari noo ra nyacá ñaha chihin cha xaan cuví ra, ta vityin nanduvi̱ yo sehe ra. Tatyi Ii sacahán chi yo na cahan yo chihin Nyoo tyehe caa: “Sutu Mañi yuhu”, catyí yo chi ra. 16Ta suri maa Tatyi Ii cuan ndu̱ ɨɨn ri chi chihin cha chiñi tuñi yo ta sacoto chi chi yo vatyi cha cuví yo sehe Nyoo. 17Ta cha cuenda cha cuví yo sehe ra, iyó ityi chi yo cha ñihi yo cha vaha cha catyí Nyoo tyi cuhva ra chi yo, ɨɨn ri chihin ra Cristo. Vatyi tatu ɨɨn ri nyehé yo tɨndoho chihin ra Cristo, suri ɨɨn ri cucahnu yo chihin ra. 18Chité vatyi tɨndoho cha nyehé yo vityin, noo cha luhlu ri cuví cha nuu cha tyaquɨ cha cunyehe yo nachaa yo nuu nyaá Nyoo. 19Tandɨhɨ cha savaha̱ Nyoo cuñí xaan chi nyehe chi, ta nyatú chi quɨvɨ cha cusañaha ra yóó cha cuví tandɨhɨ sehe ra. 20Vatyi tandɨhɨ cha savaha̱ Nyoo tɨvɨ̱ chi. Vasɨ ña cuñi̱ chi tɨvɨ chi soco Nyoo chaha̱ ra cha tɨvɨ̱ chi cha cuenda cuatyi cha sacuvi̱ ñáyɨvɨ. Soco catyi̱ Nyoo tyi coo quɨvɨ ta cunduchaa tucu chi inga chaha. 21Tandɨhɨ cha savaha̱ Nyoo ta cunduchaa tucu chi inga chaha, ta ma cutɨvɨ ca, quɨvɨ cha cunasama Nyoo cuhva iyó chi vityin. Ta cucusɨɨ cuñí chi ɨɨn ri chihin tandɨhɨ sehe Nyoo vatyi ma tɨvɨ ca chi. 22Chitó yo vatyi tandɨhɨ cha savaha̱ Nyoo ta nyehé xaan chi tɨndoho. Cahnu xaan tɨndoho nyehé chi tari cha uhvi cha nyehé noo ñaha sɨhɨ cha cacú sehe ña. 23Ta ñima maa ri maa chi nyehé tɨndoho, soco nyehé tucu yoó. Vasɨ cha natɨɨ̱n cuenda yo Tatyi Ii cha chaha̱ quɨyɨ Nyoo chi yo, soco cahnu xaan tɨndoho nyehé yo, vatyi cuñí xaan yo cha tahán ri chi quɨvɨ cha cunanduvi yo sehe ra. Vatyi cunasama ra cuhva iyó coño ñuhu yo. 24Vasɨ ta ñihi ca yo tandɨhɨ cuan soco chitó yo tyi cuñihi yo vatyi chino iñi yo ta chihin cuan cacu yo. Tatu nyatú yo cha cutahan chi chi yo, cuñí chi catyi vatyi ta ñihi ca yo. Tatu cha yaha̱ ñihi yo chi chi, ma cuatu ca yo. 25Soco tatu yɨhɨ́ iñi yo cha ñihi yo noo cha ta nyehe ca yo, cuñí chi cha cuatu yo chihin cha cama iñi yo. 26Ta suri tyicuan caa tyinyeé tucu Tatyi Ii chi yo chihin cha vita cuñí yo vatyi ña chitó yo yoso caa cacan tahvi yo chi Nyoo cuhva tahán chi. Ta Tatyi Ii cuan chicán tahvi chi chi Nyoo cha cuenda yo chihin noo tuhun cha ña cuví nacatyi yo. 27Chitó maa Nyoo ñáá cha caá añima yo, ta chitó ra ñáá cha cuñí Tatyi Ii ra cacan chi, vatyi chicán chi cuhva cuñí maa ra cha cuenda ñáyɨvɨ cuenda ra. 28Chitó yo vatyi ñáyɨvɨ, ñu cuñí vavaha chi Nyoo, tandɨhɨ cha cuví chi ñu ta tyinyeé chi chi ñu, vatyi maa ñu cuví ñu nacachi̱ ra, tari cuhva tyaa̱ ra cuhva chi ñu. 29Vatyi nya quɨvɨ xihna ri, ta cha ñohó nuu Nyoo yóó cuví ñu cucunyicon chi ra. Ta tyaa̱ ra cuhva chi ñu vatyi cucuvi ñu tari Sehe ra, ra Jesucristo, tacuhva vatyi cucuvi ra ra cha ñihi ca cha nuu tandɨhɨ ca yañi ra, ñu yɨhɨ́ tuhun Nyoo. 30Ta ñu cha tyaa̱ Nyoo cuhva tyi cuvi ñu sehe ra, nacana̱ tucu ra chi ñu. Ta ñu cha nacana̱ ra, suri sacuvaha̱ ra chi ñu nuu ra. Ta ñu cha sacuvaha ra chi, chaha̱ ra cha cucahnu cuvi ñu chihin ra. 31¿Ñáá cha catyi yo cha tyicuan caa? Tatu Nyoo ta nyaá ra tumañi iñi chi yo, ¿yóó cha cuví tyaa cuatyi sɨquɨ yo? Yori. 32Nyoo ña catyi̱ ra cha ma cuhva cuenda ra sehe ra, soco chaha̱ cuenda ra chi ra vatyi cúvi ra cha cuenda tandɨhɨ yo. Ta tatu tyicuan caa, ¿atu ma cuhva tucu ra tandɨhɨ ca cha chiñuhú chi yo ɨɨn ri chihin Sehe ra? Cuhva ra. 33¿Yóó cha cuví tyaa cuatyi sɨquɨ ñu cha nacachi̱ Nyoo? Yori. Vatyi Nyoo ican ra cuví ra saha̱ ra tuhun tyi vaha ñu nuu ra. 34¿Yóó cha cuví catyi tyi cuhun yo anyaya? Yori. Vatyi ra Cristo cuví ra chihi̱ cha cuenda cuatyi yo, ta nandoto̱ ra ta vityin nyaá ra chiyo vaha ndaha Nyoo, ta chicán tahvi ra nuu Nyoo cha cuenda yo. 35Ñahri cha cuví sacuachiyo chi yo chihin cuhva cuñí xaan ra Cristo chi yo. Vatyi vasɨ nyehé xaan yo tɨndoho, vasɨ iyó tɨsɨhɨ, vasɨ cahán ñáyɨvɨ chi yo cuenda tuhun Nyoo, vasɨ iyó tama, o ñahri sahma yo, vasɨ yuhví yo, vasɨ chihi yo, soco ma cuvi sacuachiyo tandɨhɨ tɨndoho cuan chi yo chihin cuhva cuñí ra chi yo. 36Vatyi tyehe caa cahán chi nu tutu Nyoo tuhun tɨndoho cha cunyehe yo: Cha cuendon, Sutu Mañi yuhu, ta cuñí cahñi ñáyɨvɨ chi ndi tandɨhɨ quɨvɨ. Ta tari noo mbee cha cua cahñi ñu, tyicuan caa sacuví ñu chi ndi, catyí chi. 37Soco vasɨ yahá yo tandɨhɨ tɨndoho cuan, soco cucuvi vaha ca chasaha yo cha cuenda ra cha cuñí xaan chi yo. 38Yucuan chaha chitó vahi vatyi ñahri maa cha cuví sacuachiyo chi yo chihin cuhva cuñí xaan Nyoo chi yo. Ni tuhun chihi, ni ñayɨvɨ̱ iyó yo, ni ángel, ni tatyi ña vaha, ni cha cuví vityin, ni cha cucuvi ityi nuu ca, ni noo cuan, ta ma cuvi sacusɨɨn chi chi yo chihin Nyoo. 39Ni cha iyó nu sucun, ni cha iyó nu cono xaan, ni nonga cha savaha̱ Nyoo, ma cuvi sacusɨɨn chi chi yo chihin Nyoo, ra cuñí xaan chi yo cha cuenda ra Cristo Jesús Sutu Mañi yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\