Romanos 9

1Cahín cha ndicha, tari tuhvá cahán noo ra chinó iñi chi ra Cristo. Ña sandaví ñahi, vatyi Tatyi Ii Nyoo ican saquehén ityi cha chiñi tuñi xiñi. Yucuan chaha chitó vahi vatyi cha ndicha cahín nu catyí tyi 2cuihya xaan cuñí ta tyicuan ri uhvi cuñí añime 3cha cuenda ñu ñui ñu Israel. Cuñí xain chi ñu. Ta nyacua cuhve añime na cuhun maa nu uhvi, tyehe ta cuví cacu añima ñu cha tyicuan caa. 4Ta maa ñu, tata ra Israel vachi ñu. Ta Nyoo naquehe̱n cuenda ra chi ñu tari cha sehe ra. Ta sañaha̱ ra cuhva caá ra chi ñu, tyi cahnu xaan ra cuví ra, vatyi chinyaa̱ ra chihin ñu. Ta natyihi̱ tahan ra tuhun chihin ñu, ta chaha̱ ra ley ra chi ra Moisés vatyi cuhva ra chi ñu. Ta sañaha̱ ra cuhva cuñí ra cha sacahnú ñu chi ra. Ta catyí ra chi ñu yoso caa cusacuvi ca ra cha vaha chihin ñu nu cuahan ca chi. 5Tata ñu sutu chahnu yo cuví chi ñu, ta tata ñu, ican cuví chi ra Cristo cuenda coño ñuhu ra. Ican ra cuví Nyoo. Ta ican ra cuví ra nyacá ñaha tandɨhɨ cha iyó. ¡Na sacahnu yo chi ra tyicuan ri maa! ¡Ta na cuvi chi tyicuan caa! 6¿Atu catyí vatyi ña sacuvi̱ Nyoo tari cuhva catyi̱ ra chi ñu Israel ta cha naha? Ñima. Soco cuñí chi coto yo tyi ña tandɨhɨ ñáyɨvɨ Israel cuví ñu ñu Israel cha ndicha. 7Ña tandɨhɨ ñu tata ra Abraham ta cuví ñu sehe ra cha ndicha. Vatyi tuhun cha caha̱n maa Nyoo chihin ra, cahán chi cha cuenda noo ri sehe ra. Vatyi catyi̱ Nyoo chi ra tyehe caa: “Cha cuenda ra Isaac sehun cucoo ñáyɨvɨ chuun.” 8Ihya sañahá chi yo vatyi ñima cha cuenda tata cha vachi ñáyɨvɨ ta cuví ñu ñáyɨvɨ cuenda Nyoo. Soco tandɨhɨ ñáyɨvɨ chinó iñi tuhun catyí Nyoo tyi cusacuvi ra, ican ñu cuví ñu sehe ra cha ndicha. 9Vatyi cha catyi̱ Nyoo tyi cuhva ra chi ra Abraham, ican cuví ihya: “Quɨvɨ cha tahán chi, cuquichi nu nyicú ndo ta cu Sara cucoo noo sehe ña”, catyi Nyoo chi ra. 10Ta ñima yucuan ri. Vatyi nɨ nduvi sehe cu Rebeca, ɨɨn ri sutu ra, sutu chahnu yo, ra Isaac. 11Soco cha ni cumañi ca cacu ndotyin, ta sacuvi ca ndotyin ni cha vaha, ni cha ña vaha, ta catyi̱ Nyoo chi cu Rebeca: “Sehun cha ñihi ca cucuvi ra musu ra cha luhlu ca.” Sacuvi̱ Nyoo tyicuan caa vatyi cachí ra chi ñáyɨvɨ cha cuñí maa ra, ta ñima cha cuenda cha sacuvi ñu. 13Tari catyí ra nu tutu ra tyehe caa: “Cuñí que chi ra Jacob, ta chi ra Esaú ña cuñí.” 14¿Tu tyicuan caa ñáá cha cucatyi yo? ¿Atu cuví catyi yo tyi ña vaha cha sacuví Nyoo? ¡Ma cuvi! 15Vatyi catyí ra chi ra Moisés tyehe caa: “Cu cundahvi cuñi yóó ñáyɨvɨ cuñí mai cundahvi cuñi.” 16Ta tyicuan caa chitó yo vatyi ma cundahvi cuñi Nyoo nyehe ra chi ñáyɨvɨ cha cuenda cuhva cuñí maa ñu, o cha cuenda cha sacuvi̱ ñu. Soco cuhva cuñí maa Nyoo cucuvi. Vatyi maa ra cuví ra cundahvi iñi yóó chi cuñí maa ra. 17Vatyi nu tutu ra, catyi̱ ra chi rey Egipto tyehe caa: “Sacuví rey chuun tacuhva sañahí tunyee iñi cha iyó chii chi ndo, ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ cucoto ñu yóó ra cuví yuhu”, catyí Nyoo. 18Ta tyicuan caa Nyoo cundahvi cuñí ra yóó ñáyɨvɨ cuñí maa ra. Ta suri sandundavá tucu ra añima ñu cuñí maa ra sandundava ra. 19Ta cu catyun chii: “Tatu tyicuan caa, ¿ñáá tuhun cha tyaa̱ Nyoo cuatyi sɨquɨ ñáyɨvɨ? Vatyi ¿yóó cha cuví nacahnu cuhva cuñí ra? ¡Yori!” 20Soco ña vaha cuhva chicá iñun cha tyicuan caa. Vatyi yori cuví catyi tyi ña vaha cha sacuví Nyoo. ¿Yóó ra cuví yoho vatyi nacahun nu cahán Nyoo? ¿Atu cuví catyi quɨsɨ ñuhú cuan chi ñu cha savaha̱ chi chi vatyi ña tahán iñi chi cuhva cha savaha̱ ñu chi chi? Ma cuvi. 21Vatyi ñu cha savahá ndaha tyiño iyó ityi chi ñu savahá maa ñu ñáá cha cuñí ñu chihin nyahyu cuan. Chihin nyahyu cuan cuví savaha ñu noo quɨsɨ finu xaan. Ta cuví savaha tucu ñu noo cha ndahvi ri. 22Tyicuan caa tucu Nyoo, iyó ityi chi ra cha tachi tuñi ra chi ñáyɨvɨ quiñi iyó cha cuenda cha sacuví ñu cha ña vaha. Ta cuví sañaha ra chi ñu tyi iyó xaan tunyee iñi chi ra. Soco sanyee̱ xaan ra iñi ra chihin ñáyɨvɨ cuan. Ta chi maa ñu tahán chi tachi tuñi ra. Ta tahán chi sanaa ra chi ñu. 23Ta iyó tucu ityi chi ra cha saha̱ ra tucahnu iñi chi ñu savaha̱ maa ra vatyi sañahá ra tyi cahnu ra cuví ra. Maa ñu cuví ñu ñu cachi̱ ra vatyi cuñihi ñu tandɨhɨ cha vaha, ta cucoo ñu gloria chihin ra. 24Ta suri maa yo cuví ñu cuan. Vatyi Nyoo cana̱ ra chi yo. Yɨhɨ́ yo cuví yo ñu Israel, ta yɨhɨ́ yo cha ñima ñu Israel cuví yo. 25Tari catyí Nyoo nu tutu cha tyaa̱ ra Oseas tyehe caa: Ñu cha ñima ñu ñui cucatyi yuhu tyi ñáyɨvɨ chii cuví chi ñu. Ñu cha ña cuñi̱, cunacuñi chi ñu, catyí Nyoo. 26Ta suri nu catyi̱ Nyoo chi ñu tyehe caa: “Nyoho ñima ñáyɨvɨ chii cuví ndo.” Ta suri yucuan cunacatyi tucu ra chi ñu: “Sehe yuhu, ra cuví Nyoo nyito, cuacuvi ndo.” 27Soco cha cuenda ñu Israel catyí ra Isaías tyehe caa: “Vasɨ cuaha xaan ñáyɨvɨ ñu Israel tari cha cuaha niyɨtɨ iyó yuhu tyañuhu, soco suhva ri ñu cucacu. 28Vatyi Sutu Mañi yo numi ri cusacuvi ra tandɨhɨ cha catyi̱ ra tyi cusacuvi ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ chihin cha cachi.” 29Tari catyi̱ tucu ra Isaías ta ityi chata ca tyehe caa: Tyehe ta Sutu Mañi yo ra nyacá ñaha tandɨhɨ cha iyó andɨvɨ, ta ma sacacu ra chi suhva yo, cunaa tandɨhɨ yo, Tari naa̱ ñáyɨvɨ Sodoma ta ñu Gomorra ta cha naha. 30¿Tatu tyicuan caa, ñáá cha catyí yo? Ñáyɨvɨ cha ñima ñu Israel cuví, ña nanducu̱ ñu cuhva cuvaha ñu nuu Nyoo, ta ican ñu cuví ñu cuvahá nuu ra cha cuenda cha chinó iñi ñu chi ra. 31Ta ñu Israel nyicón xaan ñu ley, tyi cuñí maa ñu tyi cuvaha ñu nuu Nyoo chihin cuan, soco ña cuvi̱. 32¿Ñáá tuhun? Vatyi cuñí ñu cuvaha ñu nuu Nyoo chihin cha sacuví ñu ley cuan, ta ña cuñí ñu cuvaha ñu nuu ra chihin cha chinó iñi ñu chi ra. Yucuan chaha vatyi tari cha catyihí chaha ñu chihin noo yuu cuví chi cuan. 33Yuu cuan cahán Nyoo tuhun nu tutu ra tyehe caa: Ñuu Sión, yucuan tyai̱ chi noo rayɨɨ cha cuví tari noo yuu. Noo yuu cha sanduvá chi ñáyɨvɨ cuví ra. Soco ñu chinó iñi chi ra ma cucahan nuu ñu, catyí Nyoo nu tutu ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\