Tito 3

1Sa̱nɨcohun iñi ñu tahan yo cuenda Nyoo na quichaha ñu chi gobiernu ta chi ra cacuví tyiño. Ta chihin cha nɨɨ iñi ñu na sacuvi ñu ñáá tyiño vaha cha catyí ra cuví tyiño tyi sacuvi ñu. 2Ta ma cahan ña vaha ñu sɨquɨ ni noo ñáyɨvɨ. Na taxi ri coo ñu. Vaha ñáyɨvɨ na cuvi ñu. Na masu cuvi añima ñu chihin tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 3Vatyi nyacua nya maa yo ta tyicuan caa cuvi̱ yo ta ityi chata ca. Tondo xaan chiyo̱ yo. Ta ndava xaan cuvi̱ iñi yo. Ñahri noo ityi vaha chica̱ noo yo vatyi ra cuví cuihna sandahvi̱ ñaha ra chi yo. Chinyaca̱ ñaha cuhva ña vaha cha cuñí coño ñuhu yo chi yo. Ta chinyacuvi̱ yo tandɨhɨ maa cuhva cuñí chi. Tandɨhɨ cha iyó chi inga ñáyɨvɨ ta cuñi̱ yo coo chi yo. Tasɨ cuñi̱ yo nyehe yo chi tahan yo. Ta ñáyɨvɨ ña cuñi̱ nyehe ñu chi yo. 4Soco Nyoo vaha ñáyɨvɨ cuví ra ta sacacu̱ ra chi yo. Yucuan cuvi nu sañaha̱ ra vatyi cuñí ra chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 5Ñima cha cuenda cha cachi iyó yo ta sacacu̱ ra chi yo, soco cha cuenda cha ndahvi cuñí ra nyehe ra chi yo. Ta chihin nɨñɨ ra Jesús nacatya̱ yo cuatyi yo ta nacacu̱ chaa yo, ta chahá Tatyi Ii ra noo ñayɨvɨ̱ chaa coo yo. 6Ta chaha̱ xaan Nyoo cha coo Tatyi Ii ra añima yo cha cuenda maa ra Jesucristo ra sacacú chi yo. 7Chihin tumañi iñi cha chaha̱ ra chi yo ta sacuvaha ra chi yo nuu ra. Ta vityin nyatú yo cunanyehe yo noo cha cha yaha chaha̱ ra chi yo, noo ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa. 8Tandɨhɨ tuhun ihya ndicha xaan. Ta cuñí vatyi cahun tuhun ihya nuu ñu chinó iñi chi Nyoo chihin cha nɨɨ iñun, tacuhva na saha cuenda ñu chi ñu, ta sacuvi ñu cha vaha. Vaha xaan tuhun ihya, ta cuatyinyee chi chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ tatu quichahá ñu. 9Soco ma tyasohun nu cuví yuhu ñu tuhun cha ñima ri tuhun. Ma tyasohun tuhun cahán ñu vatyi ñu cuan ñañí xaan cuñí ñu coto ñu yoso caa vachi tata yo. Ma quichahun chi ñu cañí tahan cha cuenda ley cha tyaa̱ ra Moisés ta cha naha. Ñahri maa tyinyeé cuan. Cha ñima ri tuhun cuví. 10Tatu iyó ñu cuñí ñu sacusɨɨn ñu chi ñu nyicú vehe ñuhu, ca̱na chi ñu noo chaha o uvi chaha ta ca̱tyi chi ñu tyi ña vaha sacuví ñu. Ta tatu ña quichahá ñu, ca̱sɨ nu quichi ñu. 11Vatyi ma chihin yucuan ri chitón vatyi ña vaha añima ñu tatu tyicuan caa nyacuví ñu. Chicoo cuatyi ñu. Ta suri maa ñu sacunaá ñu chi ñu. 12Cutachi chi ra Artemas, o chi ra Tíquico nu nyaún. Quɨvɨ chaa ra, ndu̱cu cuhva ta cu̱hun ñuu Nicópolis vatyi cuñihi tahan yo yucuan. Vatyi tyaí cuhva cuyahi yoo vichin yucuan. 13Ndu̱cu cuhva tyi̱nyeun chi ra Zenas ra chitó xaan ley, ta chi ra Apolos ta cu̱hva cha chiñuhú chi ra nu cachicá noo ra tuhun Nyoo. 14Na cutuhva ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo sa̱cuvi ñu cha vaha ta tyi̱nyee ñu tatu iyó cha cumañi chi inga ñu. Tyicuan ta ña caha ri nyicón ñu chi Nyoo. 15Tandɨhɨ ra nyicu chihin, chahá ra nocumi chuun, Tito. Ta na cuhva nocumi chi tandɨhɨ ñu cuñí chi ndi cha cuenda cha ɨɨn ri cuví yo cuenda Nyoo. Na nasoco Nyoo chi tandɨhɨ ndo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\