1 CORINTIOS 16

1Gãjerã Jesure tʉorʉ̃nʉrãre ejabʉarona niyeru mʉa miojuroti gaye mʉare bʉsigʉ ya yʉ adocãta. Jesure rʉ̃cʉbʉorona ĩna minijua ñaroca, Galacia sita gãnare niyeru yʉ mioju rotiado bajiroti mʉare cʉni niyeru mioju rotia yʉ. 2Ado bajiro mʉare mioju rotia yʉ: Coji tujacãra rʉmʉ rʉyabeto mʉa bʉja sosaro bajiroti jabetacã ĩsija quena. Itire miojucõri cojʉti seoba. Ito bajiro mʉa yija, yʉ ejari rʉmʉ ñacãro yiroja. 3Mʉa tʉ ejacõri niyeru ãmi warona mʉa beseanare, “Jerusalén gãnare niyeru ĩsitẽña”, yirocʉ ĩnare wa rotigʉ yigʉja yʉ. Ito bajiri mʉa miojure gaye ãmi wacõri ito gãna Jesure tʉorʉ̃nʉrã bojoro bʉjarãre ĩsirã yirãji ĩna. “Ãna ñama queno yirã. Ĩnare boca ãmiña mʉa”, yi papera uca ĩsigʉ̃ yigʉja yʉ Jerusalén gãnare ĩna ĩo ejatoni. 4“Ĩna rãca warʉja yʉre”, yʉ yi tʉoĩaja, ĩnare ũmatã wacʉ yigʉja yʉ. 5Adona wacõri Macedonia sitajʉ ejagʉ yigʉja yʉ. Itona wacõri mʉa cʉto Corintojʉ ejagʉ yigʉja yʉ. 6Yoari mʉa rãca ñagʉ̃ yigʉja gajea yʉ. Juebʉcʉ ñarocõti mʉa rãca ñagʉ̃ yigʉja gajea yʉ. Ito bero gaje cʉto yʉ wa masitoni yʉre mani gaye yʉre mʉa ĩsi ejabʉaja quena ñaroja yʉre. 7Ejori oca mʉa tʉ ti rẽta ãmobea yʉ. Mani Ʉjʉ ĩ ãmoja, yoari mʉa tʉ ña ãmoa yʉ. 8Ito bajibojagʉti coji wabea yʉ maji. Adi cʉto Efeso, iti Pentecostés basa iti rẽtaja bero wacʉ yigʉja yʉ. 9Ado ñacõa ãmoa yʉ maji. Jãjarã yʉre ti tudirã ñabojarãti, Dios oca yʉ riasoja jãjarã ñama queno tʉo ãmorã. 10Timoteo mʉa tʉ ĩ ejaja, queno boca ãmima ĩre. Mʉa rãca ĩ wanʉtoni, ĩ tʉoĩa oca jaibe yirona, queno ĩre boca ãmima. Mani Ʉjʉre moa ĩsigʉ̃ti ñami ĩ cʉni, yʉ robo bajiroti. 11Ito bajiri ĩre mʉa rʉ̃cʉbʉore ãmoa yʉ. Ĩre bocatia yʉ, ito yicõri Jesure tʉorʉ̃nʉrã ĩ rãca gãnare cʉni. Ito bajiri mʉa tʉ ĩ ejaja, ĩre ejabʉaya, yʉre rẽta tigʉ ĩ ejatoni. 12Mani yagʉ Apolosre gãjerã Jesure tʉorʉ̃nʉrã rãca ĩre josabojacʉ yʉ, mʉa tʉ ĩ tigʉ watoni. Ito bajiro yʉ yibojarocati “Adocãta yʉ ware ãmoguĩji Dios”, yi tʉoĩabeami maji. Ito bajiri, “Yʉ ware quena”, ĩ yi tʉoĩari rʉmʉ mʉa tʉ tigʉ wacʉ yiguĩji ĩ. 13Queno tʉoĩacõri ña yucãña mʉa. Ito yicõri mani Ʉjʉ Jesucristore tʉorʉ̃nʉ jidicãbesa mʉa. Ʉ̃mʉa seyoro queno mʉa ʉsi cʉti ñaja quena. Ito yicõri tʉoĩa oca sẽoña mʉa. 14Dise rʉyabeto Diore mʉa moa ĩsisotirise gãjerãre ti maicõri ĩre moa ĩsija quena. 15Acaya sita gagʉ Estéfanas ĩ ñarã rãca cajero Dios oca yʉ riasocatire boca ãmisʉoquĩ ĩ. “Ito bajiroti bajicʉ”, yi tʉoĩarãji mʉa. Adi rʉmʉri gãjerã Jesure tʉorʉ̃nʉrãre ejabʉarona Diore moa ĩsirã yama ĩna. 16Ĩnare mʉa rʉ̃cʉbʉo cʉdire ãmoa yʉ. Ito yicõri no ĩna bajiro Diore moa ĩsicõri mʉa rãca moarãre mʉa rʉ̃cʉbʉo cʉdire ãmoa yʉ. 17Mʉa ñarã Estéfanas, Fortunato ito yicõri Acaico ĩna ejaja bʉto wanʉa yʉ. Sõjʉ ñacõri yʉre ejabʉa masibea mʉa. Ito bajiri mʉare yiari yʉ tʉ ejacõri yʉre ejabʉama ĩna. 18Mʉa oca sẽoroca ĩna yiado bajiroti yʉ tʉ ejacõri yʉ oca sẽoroca yama ĩna. Ito bajiro yirãre mani rʉ̃cʉbʉoja quena. 19Asia sita gãna Jesure tʉorʉ̃nʉrã, “Quenajaro”, yi ñucama mʉare. Aquila ĩ manojo Priscila ĩna ya wi minijuarã cʉni mani Ʉjʉre tʉorʉ̃nʉrã ñari, “Quenajaro”, yi ñucama ĩna mʉare. 20Ado gãna manire bajiro Jesure tʉorʉ̃nʉrã, “Quenajaro”, yi ñucama mʉare. Diore rʉ̃cʉbʉorã ñari, “¿Ñati mʉa?” yicõri gãmeri mʉa jababare ãmoa yʉ. 21Yʉmasiti, “Quenajaro”, yi uca ñuca yʉ mʉare. 22No mani Ʉjʉ Jesucristore maimena jeame ʉ̃jʉrojʉ warã yirãji. Mani Ʉjʉ ĩ tʉdi ejare ãmosacõa yʉ. 23Mani Ʉjʉ Jesure senia yʉ mʉare queno ĩ yitoni. 24“Jesucristore tʉorʉ̃nʉrã mʉa ñajare, mʉare bʉto tʉo maia yʉ”, yi ñuca yʉ mʉare. Itocõ ña.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\