1 CORINTIOS 5

1Sĩgʉ̃ mʉa rãca gagʉ ado bajiro oca ruyuami: “Ĩ jacʉ manojo rãca quenabeto aje ñayijʉ”, yire oca ruyua. Iti ña bʉto ñeñaro yire. Gãjerãma Diore masimena ñabojarãti itioniregorama yimenaji. 2Iti ñeñarise mʉa wato ĩ yi ñabojarocati, “Queno yirã ña gʉa”, ¿yi tʉoĩa wanʉbojati mʉa? Masa ĩna godaja bojori bʉjaro bajiro bojori bʉja ñarʉja mʉare. Ñeñaro yigʉre ĩre mʉa bucõaja quena. 3Reco mʉa rãca ñabitibojagʉti, yʉ tʉoĩarisena mʉa tʉjʉ ña yʉ. Mʉa rãca ñabitibojagʉti, “Ado bajiro yiroja ĩ ñeñaro yirise waja”, yi masicã yʉ. 4“Ado bajiro ãmoami mani Ʉjʉ Cristo”, yirona mʉa minijuare ãmoa yʉ. Ito bajiro mʉa minijua ñaroca yʉ tʉoĩarisena mʉa rãca ñagʉ̃ yigʉja yʉ. Mani Ʉjʉ Jesucristo cʉni ĩ masirisena mʉa rãca ñagʉ̃ yiguĩji ĩ, “Ado bajiro gʉa yija quena”, mʉa yi tʉoĩatoni. 5Minijuacõri ñeñaro yigʉre bucõaña mʉa, rʉ̃mʉ́a ʉjʉ Satanás ĩ ãmoro bajiro ĩre ĩ yitoni. Ito bajiro mʉa yija, ĩ ãmoro bajiroti ĩ tõbʉjaroca yigʉ yiguĩji Satanás ĩre. Ito bajiro mʉa yija ĩ ñeñaro yirisere jidicãgʉ̃ yiguĩji gajea. Ito bajiro ñeñaro ĩ yirise ĩ jidicãja, mani Ʉjʉ Jesucristo ĩ tʉdi ejari rʉmʉ ĩre masogʉ̃ yiguĩji. 6Ito bajiro ñeñarise mʉa wato ĩ yi ñaja, “Queno yirã ña gʉa”, yire ma mʉare. Wadarise ʉco jabeto mani wʉoja, ñarocõti wʉsa jediroja. Ito bajiroti ñeñaro yigʉ mʉa wato ĩ wʉsaja ñeñaro yirã riti ñarã yirãji mʉa. ¿Iti gayere masibeati mʉa? 7Ito bajiri mʉa wato ñeñaro yigʉre bucõaña, gãjerã cʉni ñeñaro ĩna yibe yirona. Ĩre bajiro ñeñaro yibeama gãjerã maji. Ito bajiri ñeñaro yisʉogʉre bucõaja quena. Mani ñeñaro yirise waja, waja yirocʉ manire yiari goda ĩsiñi Cristo. Pascua basa menirã oveja macʉre sĩasotiama ĩna. Ĩ robo bajiroti manire goda ĩsirʉ ñari, oveja macʉ robo bajiro bajigʉ ñami Cristo. Ito bajiri mani ñeñaro yirise Cristo ĩ waja yicãre ñajare, mani wato ñeñaro yirãre bucõaja quena. 8Ñeñarisere camotadigorʉja manire. Ito bajiro mani bajija naju wadarise ʉco wʉoya mana robo bajirãji mani. Gãjerãre ti tudibitirʉja manire. Ito yicõri jeyaro ñeñaro yirise jidicãcõri quenarise rioti yisotirʉja manire. 9Iti rʉmʉjʉ mʉare yʉ papera cõasʉocati ado bajiro mʉare goticʉ yʉ: “Rocati romia ajerã rãca baba cʉtibeja mʉa”, yi mʉare goti ñucacʉ yʉ iti rʉmʉjʉ. 10Ito bajiro yʉ yicati, “Adi sita gãna Jesure masimenare camotadiya mʉa”, yirocʉ meje yicʉ yʉ. Ĩna Jesure masimena rocati romiare ajerã ñama ĩna. Jai bʉsaro niyeru bʉja ãmorã rʉorã ñama ĩna. Riniri masa ñama ĩna. Ito yicõri ĩna meni rujeorʉre rʉ̃cʉbʉoama ĩna. “Adi sita gãnare camotadiya”, yʉ yija, adi sitare wagoboana mʉa. “Ito bajiro yiba”, yirocʉ meje yicʉ yʉ. 11“Ado bajirojʉa yiba mʉa”, yirocʉ mʉare goticʉ yʉ. “Jesure tʉorʉ̃nʉgʉ̃ ña yʉ”, yibojagʉti, rocati romiare ajegʉ rãca baba cʉtibeja. Jai bʉsaro bʉjarocʉ rʉogʉre baba cʉtibeja. Ĩna meni rujeorʉre rʉ̃cʉbʉorãre baba cʉtibeja. Rocati rʉocõri oca menigʉ̃ rãca baba cʉtibeja. Mecʉ jaigʉ rãca baba cʉtibeja. Ito yicõri, “Jesure tʉorʉ̃nʉgʉ̃ ña yʉ”, yibojagʉti rinire jaigʉre baba cʉtibeja, yirocʉ mʉare gotisʉocʉ yʉ iti rʉmʉjʉ. Ito bajiro ñeñaro yirã rãca baba cʉtibeja. 12- 13Dios riti ñami Jesure tʉorʉ̃nʉmenare ĩna ñeñaro yirise waja, waja seni masigʉ̃. Maniama ĩna ñeñaro yirise waja, waja seniri masa meje ña mani. Ito bajibojarocati mani robo bajiro Jesucristore tʉorʉ̃nʉrã ñabojarãti ñeñaro yirise ĩna jidicã ãmobeja mani bucõaja quena. Dios oca tuti iti gotija ado bajiro gotia: “Mʉa rãca gagʉ ñeñaro yigʉre bucõaña”, yi gotia Dios oca tuti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\