1 CORINTIOS 7

1Paperana yʉre mʉa seniĩa ñucare adocãta itire cʉdigʉ ya yʉ. ¿Sĩgʉ̃ manojo macʉ ĩ ña ãmoja quena ñati? yʉre mʉa yi seniĩa ñucare, “Quena ña”, ya yʉ itire. 2Ito bajibojarocati, “Ĩna manojo cʉtibeja rocati ajerã yirãji gajea”, yi masicõri, “Ĩna manojo cʉtija quena”, ya yʉ. Romia cʉni ĩna manʉjʉ cʉtibeja rocati ajerã yirãji gajea. Ito bajiri ĩna manʉjʉ cʉtija quena. 3Manojo cʉticõri iso ãmoro bajiro cʉdija quena. Isojʉa cʉni ito bajiroti manʉjʉ ĩ ãmoro bajiro cʉdija quena. 4Manʉjʉ cʉticõri, “Yʉ ãmoro bajiro yicoja yʉ”, yire ma romiore. Iso manʉjʉ yago ñamo iso ĩja. Manojo cʉticõri, “Yʉ ãmoro bajiro yicʉja yʉ”, yire ma ʉ̃mʉgʉ̃re cʉni. Ĩ manojo yagʉ ñami ĩ ĩja. 5Ito bajiri manʉjʉ cʉtirã, manʉjʉ ĩ yi ãmoja, “Yibesa”, yire ma romiore. Ʉ̃mʉgʉ̃re ito bajiroti, manojo iso yi ãmoja, “Yibesa”, yire ma ʉ̃mʉgʉ̃re. Diore rʉ̃cʉbʉorona, “Yibitirʉja mani maji”, yi ĩna jʉ̃arãjʉ ĩna tʉoĩaja, quena ña. Diore rʉ̃cʉbʉo tĩorã ĩna yisotiado bajiroti ĩna yija quena ña mʉcana. “Yoari ĩna yibeja ñemecʉti masimenaji”, yi tʉoĩagʉ̃ ñami Satanás. Ito bajiri yoari ĩna yibeja, gãjerã rãca ĩna aje ãmoroca yi codegʉ yiguĩji rʉ̃mʉ́a ʉjʉ. 6Itire mʉare rotirocʉ meje ya yʉ. Yʉ gotiro bajiroti mʉa yija, “Quena ña”, yirocʉ mʉare ya yʉ itire. 7Yʉmasiti yʉ tʉoĩaja, yʉ bajiro riti mʉa bajija quena. Manojo macʉ ña yʉama. Ito bajibojarocati sĩgʉ̃ robo bajirã meje ña mani. Gãjerãre ĩna manojo cʉtiroca yami Dios. Gãjerãre manojo mana ñabojarãti ĩna wanʉroca yami Dios. 8Mʉa manojo manare, manojo godagoanare cʉni ado bajiro ya yʉ mʉare: Yʉ robo bajiro manojo mana mʉa ñacõaja quena ña. 9Ito bajibojarocati sĩgʉ̃ ĩ ñemecʉti masibeja, manojo cʉtija quena. Sĩgʉ̃ romiare bʉto ĩ tʉoĩaja, ĩ manojo cʉtija quena ĩocʉ̃re. Romio cʉni ʉ̃mʉgʉ̃re bʉto iso tʉoĩaja, iso manʉjʉ cʉtija quena isore. 10Ado bajiro rotia yʉ mʉare. Mʉa manʉjʉ cʉticãna gãmeri jidicãre ma. Iti ña mani Ʉjʉ ĩ rotire. Yʉmasiti yʉ tʉoĩa rujeore meje ña iti. 11Sĩgõ manʉjʉ jidicãro iso ñaja, gãji manʉjʉ cʉtire ma isore. Iso manʉjʉ ñacãrʉ rãca oca quenoja quena mʉcana. Ito bajiroti ʉ̃mʉgʉ̃ cʉni ĩ manojo cʉtija, jidicãre ma. 12Adocãta yʉ tʉoĩarisere mʉare gotigʉ ya yʉ. Mani Ʉjʉ ĩ gotigore meje ña iti. Ĩ cũrʉ ñari ado bajiro gotia yʉ: Mʉa coriarã Jesure masimena rãca manojo cʉtirã ñarãji mʉa. Mʉa manojosãromia mʉa rãca ĩna ña jidicã ãmobeja, jidicãre ma mʉare. 13Mʉa coriarã Jesure masimena rãca manʉjʉ cʉtirãji mʉa. Mʉa manʉjʉsabatia mʉa rãca ĩna ña jidicã ãmobeja, jidicãre ma mʉare. 14Mʉa manʉjʉsabatia Jesure masimena ñabojarãti mʉare ĩna manojo cʉtija, ĩnare cʉni ti maigʉ̃ yiguĩji Dios. Dios mʉare ĩ queno yiado bajiroti mʉa manʉjʉsabatiare cʉni queno yigʉ yiguĩji Dios. Ito bajiroti mʉa manojosãromiare Jesucristore masimena ñabojarãti ĩnare ti maigʉ̃ yiguĩji Dios. Mʉa rĩare cʉni ti maigʉ̃ yiguĩji Dios. Jesure tʉorʉ̃nʉrã mʉa ñajare, mʉa rĩare cʉni queno yigʉ yiguĩji Dios. “Yʉre tʉorʉ̃nʉmena rĩa meje ñama”, yi tʉoĩacõri mʉa rĩare cʉni queno yigʉ yiguĩji Dios. 15Sĩgʉ̃ Jesure masigʉ̃ ĩ manojo Jesure tʉorʉ̃nʉbeco ñari iso jidicã ãmogõ iso josaja, jidicãja quena. Sĩgʉ̃ mʉa manʉjʉ Jesure masibicʉ ñari ĩ jidicã ãmogʉ̃ ĩ josaja, jidicãja quena. Ñe oca manoti queno mani ñare ãmoguĩji Dios. Ito bajiri jidicã ãmorã ĩna josaja, ĩnare mai cũbeja quena. 16“Jesure masigõ yʉ ñajare yʉ rãca ĩ ñaja, Jesure boca ãmigʉ̃ yiguĩji ĩ cʉni”, yi tʉoĩa masibea mʉa. “Jesure masigʉ̃ yʉ ñajare yʉ rãca iso ñaja, Jesure boca ãmigõ yigõji iso cʉni”, yi tʉoĩa masibea mʉa. 17Mani ñaroto bajiroti manire cũñi Dios. Jesure boca ãmicõri mani ñasʉoado bajiroti mani ñaja quena. No Jesure tʉorʉ̃nʉrã ĩna minijuaja, ito bajiro gotisotia yʉ ĩnare. 18Sĩgʉ̃ wiro tagorʉ Cristore ĩ boca ãmija, “Bʉjato bajia wiro tagorʉ ña yʉ”, yire ma. Sĩgʉ̃ wiro taya macʉ Jesure ĩ boca ãmija, ĩ ñado bajiroti ĩ ñaja quena. 19Wiro tana mani ñaja, taya mana mani ñaja cʉni, no yibea. Ñasarise meje ña. Ado robojʉa bajia ñasarise: Dios ĩ ãmoro bajiro mani yija, iti ña ñasarise. 20Cristore boca ãmicõri mani ñasʉoado bajiroti mani ñaja quena. 21Gãjerãre moa ĩsi ñarã Jesure mʉa boca ãmija, “Bʉjato bajia ĩna josʉ ña yʉ”, yire ma mʉare. Ito bajibojarocati mʉajʉare ĩna bucõa ãmoja budija quena. 22Gãjerãre moa ĩsi ñarã Jesure mʉa boca ãmija, mʉa ʉjʉ josa meje ña mʉa adocãta. Cristo ñami mʉa ʉjʉ adocãta, ito yicõri ĩre moa ĩsirã ña mʉa ĩja. Gãjerãre moa ĩsirã meje mʉa ñaja, Cristore boca ãmicõri, adocãta Cristore moa ĩsirã ña mʉa ĩja. 23Ĩ ñarã mani ñatoni waja rʉ̃cʉrisena manire waja yi ĩsiñi Dios. Ĩ sĩgʉ̃ti ñami mani Ʉjʉ. Ito bajiri adocãta ĩre moa ĩsia mani. Ĩ ãmoro bajiro riti yirʉja manire. Adi macãrʉcʉ̃ro ñeñaro yire mani yitoni gãjerã ĩna yi codebojaja ĩnare cʉdibitirʉja manire. 24Tʉoya yʉ ñarã mʉa. Cristore boca ãmicõri, mani ñasʉoado bajiroti mani ñaja quena. Ito yicõri Diore mani tʉorʉ̃nʉsotija quena. 25“Manʉjʉ mana, manojo manare cʉni, ado bajiro rotiami mani Ʉjʉ”, yire ma yʉre. Ito bajibojarocati yʉ tʉoĩarise mʉare gotigʉ ya yʉ. Yʉre ti maicõri ĩ cũrʉ ñari bʉsia yʉ. Ito bajiri yʉre mʉa tʉorʉ̃nʉja quena. 26Ado bajiro tʉoĩa yʉ: “Adi rʉmʉri ñare gaye josari ña. Ito bajiri mʉa manojo mana mʉa ñado bajiroti ñaja quena”, yi tʉoĩa yʉ. 27“Mʉa manojo cʉticãrã jidicãre ma ĩja. Mʉa manojo mana ñarã ãmabeja quena”, ya yʉ mʉare. 28Ito bajiro yʉ yibojarocati, sĩgʉ̃ ʉ̃mʉgʉ̃ ĩ manojo cʉti ãmoja, ito yicõri romio cʉni iso manʉjʉ cʉti ãmoja, ĩna manʉjʉ cʉtija ñeñaro yirã meje yama ĩna. Manojo cʉtirã bʉto oca ña codero bajiro ʉsirioro bʉjarã yirãji. Iti mʉare bajibe yirocʉ iti mʉare goti camota yʉ. Adi rʉmʉri josari ña manire. Ito bajiri manojo cʉticõri, manʉjʉ cʉticõri bʉto bʉsa josari ñaro yiroja mʉare. 29Tʉoya yʉ ñarã mʉa. “Nocõ mejeti rʉya manire”, yirocʉ iti mʉare gotia yʉ. Mʉa manojo cʉtirã, manojo mana bajiro Diore moa ĩsiña. 30Mʉa godago ecoana, godago ecobitiana bajiro ĩre moa ĩsiña. Mʉa basa ñarã, basamena bajiro Diore moa ĩsiña. Mʉa gajeoni bʉjarã, “Iti ña yʉ ye”, yimenati Diore moa ĩsiña. 31Mʉa adi sitajʉre queno bʉjarã, queno bʉjamena bajiro Diore moa ĩsiña. Adi sita gaye mani tirise jedi wajʉ. 32Tʉoĩa ʉsiriomenati mʉa ñare ãmoa yʉ. Sĩgʉ̃ manojo macʉ mani Ʉjʉ ye moarocʉ, tʉoĩagʉ̃ yiguĩji ĩ. Mani Ʉjʉ ĩ wanʉtoni tʉoĩagʉ̃ yiguĩji ĩ. 33Manojo cʉtigʉ ĩ manojo queno ñatoni adi sita gayere tʉoĩagʉ̃ yiguĩji. Ito yicõri ĩ manojo wanʉtoni tʉoĩa ʉsiriogʉ yiguĩji. 34Diore moa ĩsire, manojore moa ĩsire jʉaji tʉoĩare gaye ñaroja ĩre. Manʉjʉ cʉtigo, manʉjʉ maco cʉni ito bajiroti bajirãji ĩna cʉni. Manʉjʉ maco ito bajiroti mani Ʉjʉre moa ĩsiroco tʉoĩa ʉsiriogo yigõji. “Yʉ ya rujʉna, yʉ ya ʉsina cʉni Diore moa ĩsigõ yigoja yʉ”, yi tʉoĩagõ yigõji iso. Manʉjʉ cʉtigoama iso manʉjʉ queno ñatoni adi ʉ̃mʉari gayere tʉoĩa ʉsiriogo yigõji. Ito yicõri iso manʉjʉ wanʉtoni tʉoĩa ʉsiriogo yigõji. 35Mʉare rẽorocʉ meje iti gotia yʉ. Mʉa queno ñatoni itire gotia yʉ. Mʉa queno yi ñare ãmoa yʉ. “Mani Ʉjʉ Jesucristore riti moa ĩsigʉ̃ yigʉja yʉ”, yi mʉa rʉ̃cʉbʉore ãmoa yʉ. 36“Yʉ manojo ñaroco bʉcʉacoamo ĩja. Bʉtoguti isore ãmocõa yʉ. Ito bajiri ñemecʉti masibea yʉ”, yi tʉoĩacõri sĩgʉ̃ ĩ manojo cʉtija quena. Ito bajiro ĩ ãmogõre ĩ manojo cʉtija, ñeñaro yigʉ meje yami ĩ. 37Gãjiama, “Manojo macʉ ñagʉ̃ yigʉja yʉ”, yi tʉoĩacõri ĩ tʉoĩaro bajiro ĩ manojo cʉtibeja quena. “Manojo macʉ ñabojagʉti ñemecʉti masia yʉ”, ĩ ya ʉsijʉ ĩ yi tʉoĩa masija, manojo macʉ ĩ ñaja quenaña ĩocʉ̃re. 38Sĩgʉ̃ ito bajiro bʉto ĩ ãmogõre ĩ manojo cʉtija queno yami. Ito bajibojarocati gãjiama ĩ manojo cʉtibeja queno bʉsa yami ĩ. 39Sĩgõ manʉjʉ cʉticãro, manʉjʉ ĩ catiroca riti gãji rãca manʉjʉ cʉtire ma isore. Iso manʉjʉ godagoja, gãji iso ãmogʉ̃ rãca iso manʉjʉ cʉtija quena ña. Gãji Jesure masigʉ̃ rãca iso manʉjʉ cʉtija quena. 40Ito bajibojarocati mʉcana tʉdi iso manʉjʉ cʉti ãmobeja, “Bʉto bʉsa wanʉgõ yigõji iso”, yi tʉoĩa yʉ. “Espíritu Santo yʉre ĩ ejabʉajare, ito bajiro bʉsia yʉ”, yi tʉoĩa yʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\