1 SAN PEDRO 3

1- 2Romia queno tʉoya mʉa. Mʉare cʉni bʉsigʉ ya yʉ. Temenati mʉa manʉjʉsabatiare queno cʉdiya. Mʉa manʉjʉsabatia coriarã Diore tʉorʉ̃nʉbeama ĩna. Ito bajiri Dios oca mʉa goti ãmobojaja tʉo ãmobeama ĩna. Biyaro mʉa gotija, “Quejoro yamo yʉ manojo”, yi tʉoĩarã yirãji mʉa manʉjʉsabatia. Ito bajiri ʉsirioro yibesa. Ado robojʉa mʉa yija quena. Mʉa manʉjʉsabatiare queno cʉdiya mʉa. Ito yicõri Diore rʉ̃cʉbʉocõri quenarise riti yi ñaña mʉa. Ito bajiro mʉa yija ticõri, Diore tʉorʉ̃nʉ ãmorã yirãji ĩna gajea. Ito yija Dios oca mʉa gotimena ñabojarãti mʉa queno yirise ticõri Diore tʉorʉ̃nʉ ãmorã yirãji gajea mʉa manʉjʉsabatia. 3Ado bajiro tʉoĩabojama romia coriarã. “Queno seyogo ñamo”, gãjerã ĩna yitoni, yʉ ya joa queno sirocoja yʉ. Ito yicõri jeyaro quenarise yʉ ye bʉsacoja yʉ. Saya cʉni quenarise sãñacoja yʉ, “Seyogo ñamo”, gãjerã ĩna yitoni. Ito bajiro yi tʉoĩabesa mʉa. 4Dios ĩ tija seyorã mʉa ña ãmoja, ado bajiro mʉa yija quena. Queno ʉsi tĩja quena ñaña mʉa. Mʉa manʉjʉsabatiare queno cʉdiya. Ito yicõri ĩna rãca gãmeri tudibesa mʉa. Mʉa tʉoĩaro bajiro riti yibesa. Mʉa queno yirise gaye jedibetoja. Iti ña ñasarise Dios ĩ tija. 5Jane mejejʉ ito bajiro yiyijarã romia Diore tʉorʉ̃nʉana. Dios ĩ ãmorise yi ãmorã ĩna manʉjʉsabatiare queno cʉdiyijarã ĩna. Ito bajiri seyorã ñayijarã ĩna, Dios ĩ tija. 6Ito bajiro queno cʉdigo ñayijo Sara ñayoro. Iso manʉjʉ Abrahamre queno cʉdiyijo iso. Ĩ yago ñari, “Yʉ ʉjʉ”, yiyijo iso ĩre. Iso ñayoro bajiro queno yiya mʉa cʉni. Ito yicõri iso bajiro Diore tʉorʉ̃nʉcõri ñejʉa tʉo güibesa mʉa. Ito mʉa yija Sara ñayoro bajiro bajirã ña mʉa. 7Mani ʉ̃mʉa tʉoya mani ye cʉni bʉsigʉ ya yʉ. Mani godabe yirocʉ manire ti maicõri manire masoñi Dios. Ito bajiroti masoñi Dios mani manojosãromiare cʉni. Ito bajiri mani manojosãromia ĩna queno ñatoni ĩnare queno yirʉja mani. “Yʉcõ sẽogõ meje ñamo yʉ manojo”, yi tʉoĩacõri, mani manojosãromiare ejabʉarʉja manire. Ito yicõri ĩnare rʉ̃cʉbʉorʉja mani. Ito bajiri mani manojosãromia rãca queno ʉsi cʉti ñarʉja manire. Ĩna rãca ñeñarise mani oca cʉtija queno Dios rãca bʉsi masimenaji mani. 8Mʉare yʉ gotiroti jabeto rʉya maji. Ado bajirojʉa bajia. Sĩgʉ̃re bajiro mani ʉsi cʉti ñaja quena. Dios rĩa ña mani. Ito bajiri sĩgʉ̃ rĩare bajiro mani gãmeri maija quena. Ito yicõri bojoro bʉjarãre ejabʉarʉja manire. “Rẽtoro quenagʉ̃ ña yʉ”, yi tʉoĩabitirʉja manire. 9Manire gãjerã ĩna ñeñaro yija ĩnare gãmebitirʉja mani. Manire gãjerã ĩna bʉsituja ĩnare bʉsitu gãmebitirʉja manire. Ado bajirojʉa mani yija quena. Manire ñeñaro yirãre cʉni queno yirʉja manire. Ito yicõri ĩnare yiari Diore bʉsija quena. Ito bajiro queno yirʉja mani. Dios ĩ rotiro bajiro mani yija queno yigʉ yiguĩji Dios manire. 10Itire gotigʉ ado bajiro ucayijʉ Diore goti ĩsiri masʉ: No co rʉmʉ rʉyabeto quenaro ña ãmogʉ̃ti ñeñaro bʉsibiquĩji, ito yicõri rʉobiquĩji. 11Ñeñarise jidicãcõri quenarise riti yiguĩji ĩ. Gãjerã rãca queno ĩ ña ãmoja, ĩnare queno yiguĩji. 12Ado robojʉa bajia. Queno yirãre tirʉ̃nʉgʉ̃ yiguĩji Dios. Ito yicõri ĩre ĩna bʉsija, tʉogʉ yiguĩji Dios. Ñeñaro yirãreama ĩnare queno ti tujabiticõri ĩnare waja senigʉ̃ yiguĩji Dios. Ito bajiri quenarise yirʉja mani ĩja, yi gotia Dios oca. 13Quenarise mani yi ãmosacõja, noajʉa gãjerã mani ñeñaro tõbʉjaroca yirã jãjarã manaji. 14Ito bajibojarocati mani tõbʉjaja mani queno yirã ñajare mani wanʉroca yigʉ yiguĩji Dios. Ito bajiri manire ñeñaro yi ãmorãre güibitirʉja mani. Ito yicõri tʉoĩa oca jaibitirʉja manire. 15Ado bajirojʉa mani yija quena. Cristore rʉ̃cʉbʉocõri, “Ĩ yʉ Ʉjʉ ñari, yʉre codegʉ yiguĩji Cristo”, yi tʉoĩarʉja manire. Ito yija, “¿No bajiati Cristore mʉa tʉorʉ̃nʉrise?” gãjerã ĩna seniĩaja, “Ado bajirojʉa bajia”, mani yitoni queno bocatiari ñacãrʉja manire. Ito yicõri ĩnare ti maicõri queno rʉ̃cʉbʉore rãca ĩnare cʉdirʉja mani. 16Ito yicõri, “Seti ma yʉre”, mani yi masitoni quenarise riti yirʉja manire. Cristo ñarã ñari quenarise riti yirʉja mani. Ito bajicõri manire gãjerã ĩna bʉsituja, “Bʉrãti yama ĩna”, yi tʉoĩarãji gãjerã. Ito bajiri manire bʉsituri masa bojori bʉjarã yirãji ĩna. 17Ado bajiro bajia, queno tʉoya. Ñeñaro mani yija bero mani tõbʉjaja, iti ña mani ñeñaro yirise waja. Ito bajibojarocati queno yirã ñabojarãti mani tõbʉjarise Dios ĩ camotabeja, “Iti ña Dios ĩ ãmorise, ito bajiri quenarise ña”, yi tʉoĩa mani. 18Queno yigʉ ñabojagʉti tõbʉjayijʉ Cristo cʉni. Ito bajiri queno yirã ñabojarãti mani tõbʉjaja, manire yiari Cristo ĩ tõbʉjare gayere tʉoĩarʉja manire. Ado bajiro bajia. Ñeñaro yiĩabicʉ ñayijʉ Cristo. Ito bajibojarocati mani ñeñaro yirãre goda ĩsiyijʉ ĩ, manire yiari. Dios rãca mani sĩgʉ̃re bajiro mani ʉsi cʉtire ãmoyijʉ Cristo. Ito bajiri mani ñeñaro yirise waja, waja yi jeorocʉ manire goda ĩsiyijʉ ĩ. Ĩ ya rujʉ godabojarocati ĩ ya ʉsiama godabisijʉ. 19Ito yija ñeñaro yigoanare bʉsirocʉ ĩna tõbʉjadojʉ ĩ ya ʉsina wayijʉ Cristo. Itojʉ ejacõri jeyaro ĩ yigore ĩnare gotiyijʉ Cristo. 20Ito ñayoana, Noé ñayorʉre tʉo ãmobitiana ñayijarã ĩna. Yoari Noé ĩ cuma bʉcʉa meniroca ĩna cʉdijaro yirocʉ bocatibojayijʉ Dios. Cʉdibisijarã ĩna. Ito yicõri cuma meni tĩocõri cumajʉ sãjayijarã ĩna. Noé, ĩ manojo, ĩ rĩa, ĩ jẽjosãromia cʉni sãjayijarã. Ĩna rujabe yirocʉ ĩnare riti masoyijʉ Dios. Ʉdia ãmojeno ñayijarã ĩna ñarocõti. 21Ĩnare ĩ masoado bajiro manire cʉni masoñi Dios, Jesucristo ĩ goda ĩsirena sʉoriti. “Diore cʉdirã ñama”, gãjerã ĩna yitoni idé gu rotia mani. Rujʉ ʉeri coerona meje idé gu rotia mani. Ñeñaro mani yirise jidicãja bero ado bajiro Diore bʉsia mani. “Queno ya mʉ. Yʉre masoyija mʉ. Mʉ Macʉ Jesucristo yʉ ñeñaro yirise yʉre waja yi ĩsirocʉ yʉre goda ĩsiñi. Ito yicõri yʉre masorocʉ tʉdi catiñi ĩ”, Diore ya mani idé gure ãmorã. 22Tʉdi caticõri ũmacʉ̃jʉ Dios rãca ñagʉ̃ wayijʉ Jesucristo. Ito yicõri Dios ya riojocadʉja rʉ̃cʉbʉorajʉ ñaguĩji ĩ ĩja. Ito bajiri ángel mesa ĩna ñarocõti Jesucristore rʉ̃cʉbʉorãji ĩna. Ito yicõri ũmacʉ̃jʉ gãna ʉjarã ñasarã Jesucristore rʉ̃cʉbʉoarã, “Gʉa Ʉjʉ ña mʉ”, yirãji ĩna cʉni Jesucristore.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\